Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Организация работы по охране труда
Охрана труда — это комплекс мероприятий по техни¬ке безопасности, производственной санитарии и гигиене, противопожарной технике. Осуществление этих меропри¬ятий в столовых, ресторанах, кафе и др. обеспечивает со¬здание нормальных условий работы на всех участках про-изводства на научно-гигиенической и технической основе.
Задачи техники безопасности на предприятиях обще¬ственного питания — изучение особенностей процессов про¬изводства и обслуживания; анализ причин, вызывающих несчастные случаи и профессиональные заболевания; раз¬работка конкретных мероприятий по их предупреждению.
Противопожарная техника, изучая причины возникно¬вения пожаров, помогает осуществлять мероприятия по их предупреждению и ликвидации.
Производственная санитария, изучая влияние внешней среды и условий труда на организм и работоспособность человека, разрабатывает санитарно-профилактические ме¬роприятия по оздоровлению производственных условий.
Работа по охране труда на

По-украински

Організація роботи по охороні праці
Охорона праці - це комплекс заходів по техни¬ке безпеки, виробничій санітарії і гігієні, протипожежній техніці. Здійснення цих меропри¬ятий в їдальнях, ресторанах, кафе та ін. забезпечує з¬будівля нормальних умов роботи на усіх ділянках про-изводства на науково-гігієнічній і технічній основі.
Завдання техніки безпеки на підприємствах загально¬ственного живлення - вивчення особливостей процесів про¬изводства і обслуговування; аналіз причин, що викликають нещасні випадки і професійні захворювання; раз¬робітка конкретних заходів з їх попередження.
Протипожежна техніка, вивчаючи причини возникно¬вения пожеж, допомагає здійснювати заходи з їх попередження і ліквідації.
Виробнича санітарія, вивчаючи вплив зовнішнього середовища і умов праці на організм і працездатність людини, розробляє санітарно-профілактичні ме¬роприятия по оздоровленню виробничих умов.
Робота по охороні праці на