Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

— технічна служба — для організації і здійснення технічно правильного обслуговування, експлуатації і ремонту техніки і приладів;
— транспортна служба — для забезпечення всіх видів перевезень в інтересах
цивільної оборони;
— служба енергопостачання і світломаскування — для забезпечення
постачання електроенергією об'єктів і транспорту, ліквідації аварій на
електромагістралях, забезпечення режимів затемнення;
— служба санітарної обробки — для проведення санітарної обробки населення,
знезаражування територій, споруд, техніки, транспорту;
— служба продовольчого постачання — для забезпечення населення
продуктами харчування, предметами першої необхідності і захисту запасів
продовольства, харчової сировини і промислових товарів;
— служба матеріально-технічного постачання — для забезпечення об'єктів народного господарства і невоєнізованих формувань всіма видами матеріальних засобів;
— служба сховищ та укрить для забезпечення сховищ і підтримання їх в постійній

По-русски

- техническая служба - для организации и осуществления технически правильного обслуживания, эксплуатации и ремонта техники и приборов;
- транспортная служба - для обеспечения всех видов перевозок в интересах
гражданской обороны;
- служба энергоснабжения и светомаскировки - для обеспечения
снабжение электроэнергией объектов и транспорта, ликвидации аварий на
электромагистралях, обеспечение режимов затемнения;
- служба санитарной обработки - для проведения санитарной обработки населения,
обеззараживание территорий, сооружений, техники, транспорта;
- служба продовольственного снабжения - для обеспечения населения
продуктами питания, предметами первой необходимости и защиты запасов
продовольствия, пищевого сырья и промышленных товаров;
- служба материально-технического снабжения - для обеспечения объектов народного хозяйства и невоенизированных формирований всеми видами материальных средств;
- служба хранилищ и укрить для обеспечения хранилищ и поддержания их в постоянной