Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Програма навчання з охорони праці і виробничої санітарії по професії оператор газифікованих установок . (оператор пульта керування у виробництві стінових виробів дільниць сушіння і випалювання та дільниці пакетування).

Номер теми Найменування теми Зміст

1 2 3

Тема 1 Законодавство України про охорону праці.

Кодекс Законів України про працю Пра¬ва працівників на охорону праці під час роботи. Соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань. Періодичність проходження медичних оглядів. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідаль¬ність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону пра¬ці. Трудовий договір. Тривалість робочого часу працівників,тривалість роботи в нічний час.

Час відпочинку. Порядок приймання на роботу. Обмеження понаднормових робіт. Роботи на яких забороняється застосування праці працівників молодше вісімнадцяти років. Створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Відповідальність за порушення законодавства про працю.

Тема 5 Електробезпека Небезпечні значення електричного струму і напруги. Вимоги безпеки при виконанні робіт з електрообладнанням, електроінструментом, переносними електросвітильниками, понижуючими трансформаторами.

Тема 6 Навчання з питань охорони праці Навчання з питань охорони праці при прийомі на роботу і в процесі роботи. Інструктажі з охорони праці, їх види та зміст. Стажування та допуск працівників до роботи.

Тема 7 Положення про систему управління охороною праці Адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці. Попередження за порушення вимог нормативних актів з охорони праці. Стимулювання роботи з питань охорони праці.

Тема 8 Гігієна праці і виробнича санітарія

Медичні огляди Основні НШВФ, що мають місце при виконанні робіт, джерела їх утворення та потенційні наслідки впливу. Санітарно-побутове забезпечення. Визначення придатності працівника до виконання даної роботи. Періодичність проходження медичних оглядів. Гранично допустимі норми підняття та перенесення вантажів.

Тема 9 Надання першої допомоги потерпілим в разі нещасного випадку Перша допомога при кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Непрямий (закритий) масаж се¬рця. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв'язок, переломах та при пораненнях. Правила накла¬дання пов'язок та шин .Перша допомога при отруєнні чадним газом Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей.

Тема 10 Пожежна безпека Основні причини пожеж. Правила поведінки при пожежах. Типи вогнегасників, що використовуються для ліквідації пожеж. Призначення і місцезнаходження на підприємстві засобів пожежогасіння.

Тема 13 Правила безпеки систем газопостачання України Вимоги до осіб що обслуговують газове обладнання Експлуатація систем газопостачання. Газонебезпечні роботи, допуск до виконання робіт. Організація і проведення безпечних методів робіт з технічної експлуатації та обслуговування газифікованих установок та агрегатів. Контрольно-вимірювальні прилади та засоби автоматичного керування. Допустимі відхилення показників від заданих. Вимоги інструкцій з охорони праці щодо безпечного ведення робіт.

Заходи безпеки та послідовність дій під час розпалювання пальників печі, та в разі їх вимикання.

Дії обслуговуючого персоналу в разі виникнення позаштатної ситуації в роботі газокористувального обладнання.

Контрольне заняття 2 години

Всього годин : 17 годин

Філія ЗАТ «СБК» в с. Озера

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Філії

№_12 від «_23_» __04__ » 20 09 р.

Тематичний план

проведення навчання з питань безпечної експлуатації газового обладнання, охорони праці та пожежної безпеки операторів газифікованих установок (оператор пульта керування у виробництві стінових виробів дільниць сушіння і випалювання та дільниці пакетування).

1. Законодавство України про охорону праці. Кодекс Законів України про працю.

1. Пра¬ва працівників на охорону праці під час роботи.

2. Соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань.

3. Періодичність проходження медичних оглядів.

4. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

5. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідаль¬ність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону пра¬ці.

6. Трудовий договір.

7. Порядок приймання на роботу. Обмеження понаднормових робіт. Час відпочинку.

8. Тривалість робочого часу працівників,тривалість роботи в нічний час .

9. Роботи на яких забороняється застосування праці жінок і працівників молодше вісімнадцяти років.

10. Створення безпечних і нешкідливих умов праці.

11. Відповідальність за порушення законодавства про працю.

1.1. Згідно якого Закону визначаються основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності.

1.2. На кого поширюється дія Закону України «Про охорону праці».

1.3. Про що повинен проінформувати під розписку роботодавець працівника, під час укладання трудового договору.

1.4. Хто із працівників згідно із законом підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві.

1.5. Яка категорія працівників підлягає попередньому (під час прийняття на роботу) і періодичному (протягом трудової діяльності) медичним оглядам.

1.6. За чиї кошти проводиться попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників.

1.7. До якої відповідальності, притягуються особи, що порушили законодавчі та інші нормативних актів про охорону пра¬ці.

1.8. Згідно якого законодавчого акту, застосовуються штрафні санкції до посадових осіб і працівників за порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

1.9. У яких випадках забороняється укладення трудового договору роботодавця з громадянином.

1.10. Який термін, не може перевищувати нормальна тривалість робочого часу.

1.11. Як змінюється встановлена тривалість робочого часу при роботі в нічний час.

1.12. В якому випадку трудовий договір вважається укладеним.

1.13. Які категорії працівників, заборонено залучати до надурочних робіт.

1.14. Яким чином повинно вирішуватись питання з перервою на відпочинку і харчування на виробництвах, де через умови виробництва перерву встановити не можна.

1.15. На яких роботах,забороняється застосування праці жінок.

1.16. У якому випадку працівник має право відмовитися від дорученої роботи.

5. Електробезпека

1. Електричний струм і його дія на організм людини. Небезпечні значення електричного струму і напруги.

2. Залежність дії електростру¬му на людину від

По-русски

Программа учебы из охраны труда и производственной санитарии по профессии оператор газифицируемых установок . (оператор пульта управления в производстве стенных изделий участков сушения и выжигания и участка пакетирования).

Номер темы Наименования темы Содержание

1 2 3

Тема 1 Законодательство Украины об охране труда.

Кодекс Законов Украины о труде Пра¬ва работников на охрану труда во время работы. Социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Периодичность прохождения медицинских обзоров. Обязанности работника относительно сдержки требований нормативно-правовых актов из охраны труда. Дисциплинарная, административная, материальная и криминальная відповідаль¬ність при нарушении законодательных и других нормативных актах об охране пра¬эти. Трудовой договор. Длительность рабочего времени работников, длительность работы в ночное время.

Час отдыха. Порядок принятия на работу. Ограничение сверхурочных работ. Работы на которых запрещается применение труда работников младший восемнадцати лет. Создание безопасных и безвредных условий труда.

Ответственность за нарушение законодательства о труде.

Тема 5 Электробезопасность Опасные значения электрического тока и напряжения. Требования безопасности при выполнении работ с электрооборудованием, електроінструментом, переносными электросветильниками, понижающими трансформаторами.

Тема 6 Учебы по вопросам охраны труда Учебы по вопросам охраны труда при приеме на работу и в процессе работы. Инструктажи из охраны труда, их виды и содержание. Стажировка и допуск работников к работе.

Тема 7 Положения о системе управления охраной труда Административно-общественный контроль за состоянием охраны труда. Предупреждение за нарушение требований нормативных актов из охраны труда. Стимулирование работы по вопросам охраны труда.

Тема 8 Гигиена труда и производственная санитария

Медицинские обзоры Основные НШВФ, которые имеют место при выполнении работ, источника их образования и потенциальные последствия влияния. Санитарно-бытовое обеспечение. Определение пригодности работника к выполнению данной работы. Периодичность прохождения медицинских обзоров. Предельно допустимые нормы поднятия и перенесения грузов.

Тема 9 Предоставления первой помощи потерпевшим в случае несчастного случая Первая помощь при кровотечении. Средства остановки кровотечения. Непрямой(закрытый) массаж сие¬рця. Первая помощь при вывихах и розтягненні связь, переломах и при ранениях. Правила накла¬дання повязок и шин .Первая помощь при отравлении угарным газом Правила предоставления первой помощи потерпевшим от поражения электрическим током. Безопасные методы освобождения потерпевшего от действия электрического тока. Первая помощь при химических и термических ожогах, при ожоге глаз.

Тема 10 Пожарная безопасность Основные причины пожаров. Правила поведения при пожарах. Типы огнетушителей, которые используются для ликвидации пожаров. Назначение и местонахождение на предприятии средств пожаротушение.

Тема 13 Правила безопасности систем газоснабжения Украины Требования к лицам что обслуживают газовое оборудование Эксплуатация систем газоснабжения. Газоопасные работы, допуск к выполнению работ. Организация и проведение безопасных методов работ из технической эксплуатации и обслуживания газифицируемых установок и агрегатов. Контрольно-измерительные приборы и средства автоматического управления. Допустимые отклонения показателей от заданных. Требования инструкций из охраны труда относительно безопасного ведения работ.

Меры безопасности и последовательность действий во время разжигания горелок печи, и в случае их выключения.

Действия обслуживающего персонала в случае возникновения внештатной ситуации в работе газокористувального оборудования.

Контрольное занятие 2 часы

Всего часов : 17 часы

Филиал ЗАО "СБК" в с. Озера

УТВЕРЖДЕНО

Приказ директора Филиала

№ 12 от " 23 " __в 04__ " 20 09 г.

Тематический план

проведение учебы по вопросам безопасной эксплуатации газового оборудования, охраны труда и пожарной безопасности операторов газифицируемых установок (оператор пульта управления в производстве стенных изделий участков сушения и выжигания и участка пакетирования).

1. Законодательство Украины об охране труда. Кодекс Законов Украины о труде.

1. Пра¬ва работников на охрану труда во время работы.

2. Социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

3. Периодичность прохождения медицинских обзоров.

4. Обязанности работника относительно сдержки требований нормативно-правовых актов из охраны труда.

5. Дисциплинарная, административная, материальная и криминальная відповідаль¬ність при нарушении законодательных и других нормативных актах об охране пра¬эти.

6. Трудовой договор.

7. Порядок принятия на работу. Ограничение сверхурочных работ. Час отдыха.

8. Длительность рабочего времени работников, длительность работы в ночное время .

9. Работы на которых запрещается применение труда женщин и работников младший восемнадцати лет.

10. Создание безопасных и безвредных условий труда.

11. Ответственность за нарушение законодательства о труде.

1.1. Согласно какого Закона определяются основные положения относительно реализации конституционного права работников на охрану их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.

1.2. На кого распространяется действие Закона Украины "Об охране труда".

1.3. О чем должен проинформировать под расписку работодатель работника, во время заключения трудового договора.

1.4. Кто из работников по закону подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию от несчастного случая на производстве.

1.5. Какая категория работников подлежит предыдущему(во время принятия на работу) и периодическому(в течение трудовой деятельности) медицинским обзорам.

1.6. За чьи средства проводится предыдущий(во время принятия на работу) и периодический(в течение трудовой деятельности) медицинские обзоры работников.

1.7. К какой ответственности, притягиваются лица, которые нарушили законодательные и другие нормативных актов об охране пра¬эти.

1.8. Согласно какого законодательного акта, применяются штрафные санкции к должностным лицам и работникам за нарушение законов и других нормативно-правовых актов из охраны труда.

1.9. В каких случаях запрещается заключение трудового договора работодателя с гражданином.

1.10. Какой срок, не может превышать нормальная длительность рабочего времени.

1.11. Как изменяется установленная длительность рабочего времени при работе в ночное время.

1.12. В каком случае трудовой договор считается заключенным.

1.13. Какие категории работников, запрещено привлекать к сверхурочным работам.

1.14. Каким образом должно решаться вопрос с перерывом на отдыхе и питание на производствах, где через условия производства прерву установить нельзя.

1.15. На каких работах, запрещается применение труда женщин.

1.16. В каком случае работник имеет право отказаться от порученной работы.

5. Электробезопасность

1. Электрический ток и его действие на организм человека. Опасные значения электрического тока и напряжения.

2. Зависимость действия електростру¬му на человека от