Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

2.6. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 5 пункту 2.1 цієї Методики, та за умови відсутності Договору або в разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 2.1 цієї Методики, у разі виявлення випадків фіксації індикаторами впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими здійснене самовільне підключення (W , кВт.год), доб.с.п.

розраховується за формулою

W = P • t , (2.7)

доб.с.п. с.п. вик.с.п.

де P - потужність самовільного підключення (кВт), що с.п.

визначається за формулами:

у разі підключення до однієї фази

P = I • U • cos(фі); (2.8)

с.п. ном.фаз.

у разі підключення до трьох фаз

P = 3 • I • U • cos(фі), (2.9)

с.п. ном.фаз.

де I - сила струму, визначена виходячи з найменшої поперечної площі перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення до мережі, та допустимого тривалого струму, який може ними протікати згідно з главою 1.3 Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ), А.

Поперечна площа перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення, визначається на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології.

За згодою сторін сила струму може бути визначена виходячи із сили струму навантаження електроустановки при підключенні усіх наявних струмоприймачів на максимальну потужність на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології;

U - номінальна фазна напруга, кВ;

ном.фаз.

cos(фі) - косинус кута між фазною напругою U та струмом фаз

навантаження, який протікає тією самою фазою, визначений на

підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки,

повірених у терміни. передбачені законодавством у сфері

метрології. У разі відсутності у представників постачальника

електричної енергії (електропередавальної організації) відповідних

засобів вимірювальної техніки cos(фі) приймається рівним 0,9;

t - час використання самовільного підключення

вик.с.п.

протягом доби (приймається - 12 год./добу).

Для розрахунку загального обсягу самовільно спожитої

електричної енергії за Д береться сумарна кількість днів у

пер.

періоді від дня набуття споживачем права власності на

електроустановку (але не більше сумарної кількості днів у

дванадцяти календарних місяцях, що передували дню виявлення

порушення) до дня усунення порушення.

{ Пункт 2.6 в редакції Постанови НКРЕ N 1384 ( z0031-09 ) від

18.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1338

( z1417-10 ) від 14.10.2010 }

2.7. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 5 пункту 2.1 цієї Методики, та за наявності Договору величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії (W , кВт.год) визначається за формулою доб.с.п.н.

W = P • t • К , (2.10)

доб.с.п.н. с.п. вик.с.п. в

де P (кВт) визначається за формулою (2.8) або (2.9) с.п.

Методики, але виходячи з найменшої з величин:

номінального струму спрацювання ввідного комутаційного

апарата, установленого у споживача (у разі наявності такого та за

умови збереження пломб, якими він опломбований), А; { Абзац третій

пункту 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ

N 1338 ( z1417-10 ) від 14.10.2010 }

По-русски

2.6. В случае выявления у потребителя нарушений, отмеченных в подпункте 5 пункта 2.1 этой Методики, и при условии отсутствия Договора или в случае выявления у потребителя нарушений, отмеченных в подпунктах 1-3 пункта 2.1 этой Методики, в случае выявления случаев фиксации индикаторами влияния постоянного (переменного) магнитного или электрического полей, величина расчетного суточного объема потребления электрической энергии через проводы (кабели), которыми осуществлено самовольное подключение (W, кВт.год), доб.с.п.

рассчитывается за формулой

W = P - t (2.7)

доб.с.п. с.п. вик.с.п.

где P - мощность самовольного подключения (кВт), что с.п.

определяется за формулами:

в случае подключения к одной фазе

P = I - U - cos(фі); (2.8)

с.п. ном.фаз.

в случае подключения до трех фаз

P = 3 - I - U - cos(фі) (2.9)

с.п. ном.фаз.

где I - сила тока, определенная исходя из наименьшей поперечной площади перереза проводов (кабелей), которые использованы в схеме самовольного подключения к сети, и допустимому длительному току, который может ими протекать согласно главою 1.3 Правил устраивания электроустановок (дальше - ПУЕ), А.

Поперечная площадь перереза проводов (кабелей), которые использованы в схеме самовольного подключения, определяется на основании показов соответствующих средств измерительной техники, поверенных в сроки, предвиденные законодательством в сфере метрологии.

При согласии сторон сила тока может быть определена, выходя из силы тока нагрузки электроустановки при подключении всех имеющихся токоприемников на максимальную мощность на основании показов соответствующих средств измерительной техники, поверенных в сроки, предвиденные законодательством в сфере метрологии;

U - номинальное фазное напряжение, кВ;

ном.фаз.

cos(фі) - косинус угла между фазным напряжением U и током фаз

нагрузка, который протекает той же фазой, определенный на

основанию показов соответствующих средств измерительной техники,

поверенных в сроки. предвидены законодательством в сфере

метрология. В случае отсутствия у представителей поставщика

электрической энергии (электропередаточной организации) соответствующих

средств измерительной техники cos(фі) принимается ровным 0,9;

t - время использования самовольного подключения

вик.с.п.

в течение суток (принимается - 12 часов/сутки).

электрической энергии за Д берется суммарное количество дней в

пер.

периоде от дня приобретения потребителем права собственности на

электроустановку (но не больше суммарного количества дней в

двенадцати календарных месяцах, которые предшествовали дню выявления

нарушение) ко дню устранения нарушения.

{ Пункт 2.6 в редакции Постановления НКРЭ N 1384 ( z0031 - 09 ) от

18.12.2008; с изменениями, внесенными согласно Постановлению НКРЭ N 1338

( z1417 - 10 ) от 14.10.2010 }

2.7. В случае выявления у потребителя нарушений, отмеченных в подпункте 5 пункта 2.1 этой Методики, и при наличии Договора величина расчетного суточного объема потребления электрической энергии (W, кВт.год) определяется за формулой доб.с.п.н.

W = P - t - К (2.10)

доб.с.п.н. с.п. вик.с.п. в

где P (кВт) определяется за формулой (2.8) или (2.9) с.п.

Методики, но исходя из наименьшей из величин:

номинального тока спрацювання вводного коммутационного

аппарата, установленного у потребителя (в случае наличия такого и за

пункту 2.7 глави 2 с изменениями, внесенными согласно Постановлению НКРЭ

N 1338 ( z1417 - 10 ) от 14.10.2010 }