Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Підручник

За редакцією професора В. П. Колісника та доцента Ю. Г. Барабаша

'Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Харків «Право» 2008

ББК 67. 9(4УКР)3 К 65

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-703 від 28.03.2008р.) Рекомендовано вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (Протокол № 9 від 20.04.2008р.)

Рецензенти:

О. В. Петришин, академік АПрНУ, доктор юридичних наук, професор; А. М. Колодій, доктор юридичних наук, професор

Авторський колектив: Л. К. Байрачна, канд. філософ, наук, доц., — розділ 10; розділ 18 (у співавт. з В. П. Колісником); Ю. Г. Барабат, канд. юрид. наук, доц., — розділ 15; відп. ред.; Ф. В. Веніславський, канд. юрид. наук, доц., — розділ 12 (у співавт. з В. П. Колісником); розділ 14; В. І.Кичун, канд. юрид. наук, доц.,—розділ 21 (у співавт. з О. Г. Кушніренком); В. П. Колісник, д-р юрид. наук, проф., — вступ; розділ 7; розділ 12 (у співавт. з Ф. В. Ве-ніславським); розділ 16 (у співавт. з Б. І. Ольховським); розділ 18 (у співавт. з Л. К. Бай¬рачною); відп. ред.; О. Г. Кушніренко, канд. юрид.

наук, доц., — розділ 3 (у співавт. з Ю. М. Тодикою); розділ 4; розділ 19; розділ 21 (у співавт. з В. І. Кичуном); .Ж /. Летнян-чин, канд. юрид. наук, доц.,—розділ 5 (у співавт. з Ю. М. Тодикою); розділ 6 (у співавт. з Ю. М. Тодикою); С. Ю. Лукаш, канд. іст. наук, доц., — розділ 9; Б. І. Ольховський, канд. юрид. наук, проф., — розділ 16 (у співавт. з В. П. Колісником); В. В. Речицький, канд. юрид. наук, доц., — розділ 17 (у співавт. з Ю. М. Тодикою); Т. М. Слінько, канд. юрид. наук, доц., — розділ 11; ЛО. В. Ткаченко, канд. юрид. наук, доц., — розділ 22 (у співавт. з Ю. М. Тодикою);|ЛО. М. Тодика,\п-р юрид.

наук, проф., академік АПрНУ,—розділ 1; роз¬діл 2; розділ 3 (у співавт. з О. Г. Кушніренком); розділ 5 (у співавт. з Л. І. Летнянчиним); розділ 6 (у співавт. з Л. І. Летнянчиним); розділ 8; розділ 13; розділ 17 (у співавт. з В. В. Ре-чицьким); розділ 20; розділ 22 (у співавт. з Ю. В. Ткаченком).

Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За К 65 ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. - X.: Право, 2008. - 416 с.

ISBN 978-966-458-056-1

?дручнику з урахуванням останніх досягнень науки конституційного права та сучасного конституційного законодавства аналізуються питання теорії Консти¬туції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, правового статусу його інститу¬тів, організації і проведення виборів та референдумів, розкривається конституційно-иравовий статус вищих органів влади, територіальний устрій України, розглядаєть¬ся специфіка правового статусу Автономної Республіки Крим.

Законодавчі та інші нормативно-правові акти в підручнику подані за станом на І жовтня 2007 року.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів та інших навчальних закладів.

ББК 67. 9 (4 Укр) З

о Байрачна Л. К., Барабаш Ю. Г., Веніслав-

ський Ф. В. та ін., 2008

1SHN «W 966-458-050-1 © «Право», 2008

ВСТУП

овизнаних надбань сучасної теорії конституціоналізму, до яких, на¬самперед, належать: ідея рівноправності та вільного розвитку особи¬стості; теорія природних прав людини; теорія правової держави; теорія поділу влади; теорія парламентаризму та деякі інші ідеї, концепції та Теорії, які у своїй сукупності визначають сутність, зміст та спрямова¬ність конституційно-правового регулювання й передусім стосовно політико-правової організації державної влади, правового статусу осо¬би, формування найважливіших інститутів держави і суспільства.

Одночасно з реформуванням системи органів публічної влади, трансформацією принципів формування, організації та функціонуван¬ня ксіх державно-владних інституцій, а також зі становленням інсти¬тутів громадянського суспільства і, насамперед, зміною засадничих підходів до визначення ролі й місця громадянина в системі взаємовід¬носин «людина — суспільство — держава» відбувалося й формування конституційного права України як провідної галузі в системі націо¬нального права.

Підручник підготовлений науковцями кафедри конституційного права України Національної юридичної академії України імені Яросла-н.і Мудрого. При його підготовці був урахований досвід написання і іапчально-методичних праць на кафедрі, зокрема такої фундаментальної роботи, як «Конституційне право України» за редакцією професора К > М. Тодики та професора В. С. Журавського, і використання їх у на-іічаїп.ній практиці.

Були враховані також головні положення Закону України про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року пі понині тенденції розвитку поточного конституційного законодавства.

V підручнику поряд із розглядом традиційних тем, присвячених HЮрії конституції, засадам конституційного ладу, конституційно¬ішли ІЙІ їм) * їм усу особи, основним формам безпосередньої демократії КОНІ і и і \ пінній системі державних органів, територіальному \с ГрОЮі Конституційним засадам місцевого самоврядування, висвіт-імоііпі.

?асової інформації, які зазвичай не знаходять иідобриження в інших підручниках із конституційного права України, ОДНак, на думку авторського колективу, становлять його органічну ЧАСТИНУ Такий підхід обумовлений, передусім, сприйняттям та розу¬мінням Конституції України як Основного Закону не лише держави, а й громадянського суспільства, покликаним, з одного боку, обмежити всевладдя держави, а з другого — забезпечити сприятливі умови для всебічного розвитку людської особистості та розширення громадсько-політичної активності громадян.

?ивілізованої і демократичної держави пов'язаний із без¬умовним визнанням та дотриманням усіма суб'єктами конституційно-правових відносин основоположних конституційних принципів і ефек¬тивною реалізацією Конституції України в цілому, що є на сьогодні для міжнародного співтовариства одним із головних показників та крите¬ріїв політичної зрілості українського суспільства, його здатності до адекватного сприйняття, усвідомлення й запровадження у вітчизняну державно-правову практику загальновизнаних демократичних свобод і цінностей.

Саме тому в підручнику розкривається зміст головних конституційно-правових інститутів, що має сприяти розумінню їх демократичної сутності, переосмисленню їх характерних рис і особ¬ливостей.

РОЗДІЛ 1

По-русски

Министерство образования и науки Украины

Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО УКРАИНЫ

Учебник

За редакцией профессора В. П. Колесника и доцента Ю. Г. Барабаша

'Утверждено Министерством образования и науки Украины как учебник для студентов юридических специальностей высших учебных заведений

Харьков "Право" 2008

ББК 67. 9(4УКР) 3 К 65

Утверждено Министерством образования и науки Украины(лист № 1.4/18-г-703 от 28.03.2008р.) Рекомендовано ученым советом Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого(Протокол № 9 от 20.04.2008р.)

Рецензенты:

О. В. Петришин, академик АПрНУ, доктор юридических наук, профессор; А. М. Коллодий, доктор юридических наук, профессор

Авторский коллектив: Л. К. Буерачная, канд. философ, наук, доц., - раздел 10; раздел 18(в соавт. из В. П. Колесником); Ю. Г. Барабат, канд. юрид. наук, доц., - раздел 15; відп. ред.; Ф. В. Веніславський, канд. юрид. наук, доц., - раздел 12(в соавт. из В. П. Колесником); раздел 14; В. І.Кичун, канд. юрид. наук, доц.,-розділ 21(в соавт. из О. Г. Кушніренком); В. П. Колесник, д-р юрид. наук, проф., - вступление; раздел 7; раздел 12(в соавт. из Ф. В. Ве-ніславським); раздел 16(в соавт. из Б. І. Ольховським); раздел 18(в соавт. из Л. К. Бай¬рачною); відп. ред.; О. Г. Кушніренко, канд. юрид.

наук, доц., - раздел 3(в соавт. из Ю. М. Тодикою); раздел 4; раздел 19; раздел 21(в соавт. из В. І. Кичуном); .Ж /. Летнян-чин, канд. юрид. наук, доц.,-розділ 5(в соавт. из Ю. М. Тодикою); раздел 6(в соавт. из Ю. М. Тодикою); С. Ю. Лукаш, канд. іст. наук, доц., - раздел 9; Б. І. Ольховський, канд. юрид. наук, проф., - раздел 16(в соавт. из В. П. Колесником); В. В. Речицький, канд. юрид. наук, доц., - раздел 17(в соавт. из Ю. М. Тодикою); Т. М. Слінько, канд. юрид. наук, доц., - раздел 11; ЛО. В. Ткаченко, канд. юрид. наук, доц., - раздел 22(в соавт. из Ю. М. Тодикою);|ЛО. М. Тодика

наук, проф., академик АПрНУ, -розділ 1; роз¬дел 2; раздел 3(в соавт. из О. Г. Кушніренком); раздел 5(в соавт. из Л. І. Летнянчиним); раздел 6(в соавт. из Л. І. Летнянчиним); раздел 8; раздел 13; раздел 17(в соавт. из В. В. Ре-чицьким); раздел 20; раздел 22(в соавт. из Ю. В. Ткаченком).

Конституционное право Украины : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За К 65 ред. В. П. Колесника и Ю. Г. Барабаша. - X.: Право, 2008. - 416 с.

ISBN 978-966-458-056-1

дручнику с учетом последних достижений науки конституционного права и современного конституционного законодательства анализируются вопросы теории Консти¬туції, основ конституционного строя, прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, конституционных принципов гражданского общества, правового статуса его інститу¬тів, организации и проведения выборов и референдумов, раскрывается конституційно-иравовий статус высших органов власти, территориальный уклад Украины, розглядаєть¬сия специфика правового статуса Автономной Республики Крым.

Законодательные и другие нормативно-правовые акты в учебнике поданы по состоянию на И октября 2007 года.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических высших учебных заведений и факультетов и других учебных заведений.

ББК 67. 9(4 Укр) Из

о Буерачная Л. К., Барабаш Ю. Г., Веніслав-

ський Ф. В. и др., 2008

1SHN "W 966-458-050-1 © "Право", 2008

ВСТУПЛЕНИЕ

овизнаних приобретений современной теории конституционализма, к которым, на¬самперед, принадлежат: идея равноправия и свободного развития лица¬стості; теория естественных прав человека; теория правового государства; теория разделения власти; теория парламентаризма и некоторые другие идеи, концепции и Теории, которые в своей совокупности определяют сущность, содержание и спрямова¬ність конституционно-правового регулирования и прежде всего относительно политико-правовой организации государственной власти, правового статуса осо¬бы, формирования важнейших институтов государства и общества.

Одновременно с реформированием системы органов публичной власти, трансформацией принципов формирования, организации и функціонуван¬ня ксіх государственно-властных институций, а также со становлением інсти¬тутів гражданского общества и, в первую очередь, изменением основополагающих подходов к определению роли и места гражданина в системе взаємовід¬носин "человек - общество - государство" происходило и формирования конституционного права Украины как ведущей отрасли в системе націо¬нального права.

Учебник подготовлен учеными кафедры конституционного права Украины Национальной юридической академии Украины имени Яросла-н.и Мудрого. При его подготовке был учтенный опыт написания и іапчально-методичних трудов на кафедре, в частности такой фундаментальной работы, как "Конституционное право Украины" за редакцией профессора К > М. Тодики и профессора В. С. Журавського, и использование их в на-іічаїп.ей практике.

Были учтены также главные положения Закона Украины о внесении изменений в Конституцию Украины от 8 декабря 2004 года пи поныне тенденции развития текущего конституционного законодательства.

V учебнику рядом с рассмотрением традиционных тем, посвященных HЮрії конституции, принципам конституционного строя, конституционно¬шли ІЙІ им) * им усу лица, основным формам непосредственной демократии КОНИ и и и

асової информации, которые обычно не находят иідобриження в других учебниках из конституционного права Украины, Однако, по мнению авторского коллектива, представляют его органическую ЧАСТЬ Такой подход обусловлен, прежде всего, восприятием и розу¬мінням Конституции Украины как Основного Закона не только государства, но и гражданского общества, призванным, с одной стороны, ограничить всевластие государства, а из второго - обеспечить благоприятные условия для всестороннего развития человеческой личности и расширения общественно-политической активности граждан.

ивілізованої и демократического государства связан из без¬условным признанием и сдерживанием всеми субъектами конституционно-правовых отношений основополагающих конституционных принципов и ефек¬тивною реализацией Конституции Украины в целом, что есть на сегодня для международного содружества одним из главных показателей и крытое¬ріїв политической зрелости украинского общества, его способности к адекватному восприятию, осознанию и вводу в отечественную государственно-правовую практику общепризнанных демократических свобод и ценностей.

Именно поэтому в учебнике раскрывается содержание главных конституционно-правовых институтов, которое должно способствовать пониманию их демократической сущности, переосмыслению их характерных черт и особ¬ливостей.

РАЗДЕЛ 1