Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ЖИТОМИРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВА

Кафедра № 12

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Начальник факультету

полковник О.Ф.ДУБИНА

"___" ______________2016 року.

Л Е К Ц І Я № 1

з навчальної дисципліни:

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ГЕОФІЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Змістовий модуль 1. Дія електричного струму на організм людини

Тема 1. Дія електричного струму на організм людини та перша допомога при ураженні електричним струмом.

Заняття 1. Види уражень електричним струмом.

Обговорено на засіданні кафедри

"___" ______________ 2016 року,

протокол №__ .

Житомир

2016

НАВЧАЛЬНА ТА ВИХОВНА МЕТА:

1. Вивчити особливості дії струму на живу тканину, характеристику місцевих електротравм та електричних ударів.

2. Формувати первинні навички щодо надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

3. Прищепити навички використання вже відомого матеріалу при вивченні нових тем.

4. Привити курсантам навички аналізу та узагальнення інформації.

НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 7/108

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Навчальна література:

1. Толкачов І.М., Ступак Д.Є. Електробезпека: Конспект лекцій.– Житомир: ЖВІРЕ, 2005.– 248 с. (С.10-25)

2. Купчик М.П., Гадзюк М.П., Степанець І.Ф. Основи охорони праці, Київ, “Основа”, 2000.(С.230-233)

3. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках: Москва, энергоатомиздат, 1984 (С.6-21)

4. Долин П.А. Действие электрического тока на человека и первая помощь пострадавшему: Москва, «Энергия», 1976. (С.5-13)

Наочне та навчальне приладдя:

1. Робочі зошити та письмові приладдя.

2. Слайди, схеми.

3. Виставка літератури.

4. Класна дошка з приладами.

Технічні засоби навчання:

1. Інфокус, ПЕОМ, ЛЕТІ (Лектор 2000).

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

з/п Навчальні питання Час, хв.

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Прийняття доповіді чергового групи. Перевірка наявності курсантів і їх готовності до заняття. Оголошення теми, рекомендованої літератури, навчальних питань заняття та порядку їх відпрацювання 5

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 80

1. Особливості дії струму на живу тканину. 20

2. Місцеві електротравми. 30

3. Електричний удар 30

3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Підведення підсумків, відповіді на запитання, завдання на самостійну роботу 5

Начальник кафедри спеціальних систем озброєння

полковник О. І. РИБАЧУК

ВСТУП

Широке використання електроенергії в різних галузях зумовило значне розширення кола осіб, які пов'язані з експлуатацією електрообладнання.

У цих умовах великого значення набувають питання захисту обслуговуючого персоналу від небезпеки ураження електричним струмом.

Аналіз нещасних випадків показує, що кількість травм, які викликані електричним струмом, невелика, приблизно 1-2 % від загальної кількості нещасних випадків. Зовсім іншою буде картина, якщо розглядати летальні випадки. При цьому 30-40 % нещасних випадків - це ураження електричним струмом.

Ось чому питанням електробезпеки необхідно приділяти більше уваги, необхідно знати, як діє електричний струм на організм людини, які захисні засоби повинні використовуватися, як правильно надавати першу медичну допомогу в разі ураження електричним струмом.

На вивчення дисципліни виділено 144 аудиторних години, в кінці дисципліни екзамен. 50 лекційних годин, 2 семінари, 11 практичних занять, 5 ПМР, 1 тактико-спеціальне заняття, 8 групових вправ.

Мета дисципліни – дати курсантам знання та практичні навички з правил технічної експлуатації засобів спеціального контролю, правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок, забезпечення формування військово-професійних компетентностей щодо здатності організовувати спостереження ЗСК, організовувати та проводити заходи підготовки до несення оперативного чергування, виконувати обов'язки номерів обслуг оперативних змін, здійснювати контроль та оцінку чергування, підводити підсумки несення чергування.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ СТРУМУ НА ЖИВУ ТКАНИНУ

Дія електричного струму на живу тканину на відміну від дії інших матеріальних факторів (пару, хімічних речовин, випромінювання і т.п.) носить своєрідний і різнобічний характер. Справді, проходячи через організм людини, електричний струм робить термічну, електролітичну, механічну (динамічну) і біологічну дії.

Термічна дія струму виявляється в опіках окремих ділянок тіла, нагріванні до високої температури кровоносних судин, нервів, серця, мозку й інших органів, що знаходяться на шляху струму, яка викликає в них серйозні функціональні розлади.

Електролітична дія струму виражається в розкладанні органічної рідини, у тому числі і крові, що супроводжується значними порушеннями їхнього фізико-хімічного складу.

Механічна (динамічна) дія струму виражається в розшаруванні, розриві й інших подібних ушкодженнях різних тканин організму, у утворення пару від перегрітої струмом тканевої рідини і крові.

Біологічна дія струму виявляється в роздратуванні і порушенні тому числі м'язової тканини, стінок кровоносних судин, судин легеневої тканини й ін., у результаті електродинамічного ефекту, а так само миттєвого вибухоподібного живих тканин організму, а так само в порушенні внутрішніх біоелектричних процесів.

Електричний струм, який проходить через організм, дратує живі тканини та викликає в них відповідну реакцію —збудження.

Так, якщо електричний струм проходить безпосередньо через м'язову тканину, то. збудження , яке обумовлене дратівною дією струму, виявляється у виді мимовільного скорочення м'язів. Це так названа пряма, чи безпосередня, дратівна дія струму на тканині, по яких він проходить.

Однак дія струму може бути не тільки прямою, але і рефлекторною, тобто через центральну нервову систему. Тобто , струм може викликати збудження тих тканин, що не знаходяться на його шляху.

При цьому електричний струм викликає роздратування рецепторів, що приводять у збудження чуттєві нервові закінчення, що знаходяться біля них, від яких хвиля збудження у виді нервового імпульсу передається зі швидкістю 27 м/с по нервовим шляхам у центральну нервову систему (тобто спинний і головний мозок).

Центральна нервова система переробляє нервовий імпульс та передає його подібно виконавчій команді до робочих органів — м'язам, залозам, судинам, що можуть знаходитися поза зоною проходження струму.

При звичайних, природних роздратуваннях рецепторів центральна нервова система забезпечує доцільну відповідну діяльність органів тіла. Наприклад, при

По-русски

ЖИТОМИРСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ С.П. КОРОЛЕВА

Кафедра № 12

ИЗ А Т В Е Р Д Ж В Ю

Начальник факультета

полковник О.Ф.ДУБИНА

"___" ______________в 2016 году.

Л Е К Ц И Я № 1

из учебной дисциплины:

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Смысловой модуль 1. Действие электрического тока на организм человека

Тема 1. Действие электрического тока на организм человека и первая помощь при поражении электрическим током.

Занятие 1. Виды поражений электрическим током.

Обсуждено на заседании кафедры

"___" ______________ в 2016 году

протокол №__ .

Житомир

2016

УЧЕБНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:

1. Выучить особенности действия тока на живую ткань, характеристику местных электротравм и электрических ударов.

2. Формировать первичные навыки относительно предоставления первой помощи при поражении электрическим током.

3. Привить навыки использования уже известного материала при изучении новых тем.

4. Привити курсантам навыка анализа и обобщения информации.

УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ: 2 часы.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : 7/108

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Учебная литература:

1. Толкачов І.М., Ступак Д.Є. Электробезопасность: Конспект лекцій.- Житомир: ЖВІРЕ, 2005.- 248 с.(С.10-25)

2. Купчик М.П., Гадзюк М.П., Степанець І.Ф. Основы охраны труда, Киев, "Основа", 2000.(С.230-233)

3. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках: Москва, энергоатомиздат, 1984(С.6-21)

4. Долин П.А. Действие электрического тока на человека и первая помощь пострадавшему: Москва, "Энергия", 1976. (С.5-13)

Наглядная и учебная принадлежности:

1. Рабочие тетради и письменные принадлежности.

2. Слайды, схемы.

3. Выставка литературы.

4. Классная доска с приборами.

Технические средства учебы :

1. Инфокус, ПЕОМ, ТЕЧЕНИИ(Лектор 2000).

ПЛАН ЛЕКЦИИ

п/п Учебные вопросы Время, мин.

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Принятие доклада дежурного группы. Проверка наличия курсантов и их готовности к занятию. Объявление темы, рекомендованной литературы, учебных вопросов занятия и порядка их отработки 5

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 80

1. Особенности действия тока на живую ткань. 20

2. Местные электротравмы. 30

3. Электрический удар 30

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Подведение итогов, ответа на вопрос, задание на самостоятельную работу 5

Начальник кафедры специальных систем вооружения

полковник О. І. РЫБАЧУК

ВСТУПЛЕНИЕ

Широкое использование электроэнергии в разных отраслях обусловило значительное расширение круга лиц, какие связанные с эксплуатацией электрооборудования.

В этих условиях большого значения приобретают вопрос защиты обслуживающего персонала от опасности поражения электрическим током.

Анализ несчастных случаев показывает, что количество травм, которые вызваны электрическим током, небольшое, приблизительно 1-2 ід общего количества несчастных случаев. Совсем другой будет картина, если рассматривать летальные случаи. При этом 30-40 ещасних случаев - это поражение электрическим током.

Вот почему вопросам электробезопасности необходимо уделять больше внимание, необходимо знать, как действует электрический ток на организм человека, какие защитные средства должны использоваться, как правильно оказывать первую медицинскую помощь в случае поражения электрическим током.

На изучение дисциплины выделено 144 аудиторных часы, в конце дисциплины экзамен. 50 лекционные часы, 2 семинары, 11 практические занятия, 5 ПМР, 1 тактико-специальное занятие, 8 групповые упражнения.

Цель дисциплины - даты курсантам знания и практические навыки из правил технической эксплуатации средств специального контроля, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, обеспечения формирования военно-профессиональных компетентностей относительно способности организовывать наблюдение ЗСК, организовывать и проводить мероприятия подготовки к несению оперативного дежурства, исполнять обязанности номеров обслуг оперативных изменений, осуществлять контроль и оценку дежурства, подводить итоги несения дежурства.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ТОКА НА ЖИВУЮ ТКАНЬ

Действие электрического тока на живую ткань в отличие от действия других материальных факторов(пару, химических веществ, излучение и тому подобное) носит своеобразный и разносторонний характер. Действительно, проходя через организм человека, электрический ток предпринимает термическое, электролитическое, механическое(динамическую) и биологическое действия.

Термическое действие тока оказывается в ожогах отдельных участков тела, нагревании к высокой температуре кровеносных сосудов, нервов, сердца, мозга и других органов, которые находятся на пути тока, которая вызывает в них серьезные функциональные расстройства.

Электролитическое действие тока выражается в разложении органической жидкости, в том числе и крови, которая сопровождается значительными нарушениями их физико-химического состава.

Механическое(динамическая) действие тока выражается в расслоении, разрыве и других подобных повреждениях разных тканей организма, в образование пару от перегретой током тканевої жидкости и крови.

Биологическое действие тока оказывается в раздражении и нарушении том числе мышечной ткани, стенок кровеносных сосудов, сосудов легочной ткани и др., в результате электродинамического эффекта, а так же мгновенного взрывообразного живых тканей организма, а так же в нарушении внутренних биоэлектрических процессов.

Электрический ток, который проходит через организм, раздражает живые ткани и вызывает в них соответствующую реакцию -збудження.

Да, если электрический ток проходит непосредственно через мышечную ткань, то. возбуждение, которое обусловлено раздражающим действием тока, оказывается в виде непроизвольного сокращения мышц. Это так названа прямая, или непосредственное, раздражающее действие тока на ткани, по которых он проходит.

Однако действие тока может быть не только прямой, но и рефлекторной, то есть через центральную нервную систему. То есть, ток может вызывать возбуждение тех тканей, которые не находятся на его пути.

При этом электрический ток вызывает раздражение рецепторов, которые приводят в возбуждение чувственные нервные окончания, которые находятся около них, от которых волна возбуждения в виде нервного импульса передается со скоростью 27 м/с по нервным путям в центральную нервную систему(то есть спинной и главный мозг).

Центральная нервная система переделывает нервный импульс и передает его подобно исполнительной команде к рабочим органам - мышцам, железам, сосудам, которые могут находиться вне зоны прохождения тока.

При обычных, естественных раздражениях рецепторов центральная нервная система обеспечивает целесообразную соответствующую деятельность органов тела. Например, при