Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про захист прав споживачів

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 30, ст.379 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР

N 1024-XII ( 1024-12 ) від 12.05.91, ВВР, 1991, N 30, ст.380 }

{ В редакції Закону

N 3682-XII ( 3682-12 ) від 15.12.93, ВВР, 1994, N 1, ст. 1 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 90

N 230/95-ВР від 20.06.95, ВВР, 1995, N 23, ст.182

N 365/97-ВР від 18.06.97, ВВР, 1997, N 35, ст.219

N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -

редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

N 2438-III ( 2438-14 ) від 24.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.150

N 2779-III ( 2779-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 9, ст.68

N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.120

N 1252-IV ( 1252-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.137 }

{ В редакції Закону

N 3161-IV ( 3161-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 7, ст.84 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1779-VI ( 1779-17 ) від 17.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.84

N 2741-VI ( 2741-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст.123

N 3390-VI ( 3390-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 47, ст.531

N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011

N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011

N 3795-VI ( 3795-17 ) від 22.09.2011 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

Конституційного Суду

N 15-рп/2011 ( v015p710-11 ) від 10.11.2011 }

Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і

послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і

надавачами послуг різних форм власності, встановлює права

споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи

реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) безпека продукції - відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції;

2) введення продукції в обіг - дії суб'єкта господарювання, спрямовані на виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з подальшою самостійною або опосередкованою реалізацією на території України;

3) виконавець - суб'єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги;

4) виробник - суб'єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім'я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання; або імпортує товар;

5) гарантійний строк - строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг;

6) офісне приміщення - будь-яке приміщення (будівля тощо), в якому знаходиться суб'єкт господарювання або його філія, або його структурний підрозділ, або представництво;

7) договір - усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ);

8) договір, укладений на відстані, - договір, укладений продавцем (виконавцем) із споживачем за допомогою засобів дистанційного зв'язку;

9) договір, укладений поза торговельними або офісними приміщеннями, - договір, укладений із споживачем особисто в місці, іншому ніж торговельні або офісні приміщення продавця;

10) електронне повідомлення - інформація, надана споживачу через телекомунікаційні мережі, яка може бути у будь-який спосіб відтворена або збережена споживачем в електронному вигляді;

11) засоби дистанційного зв'язку - телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані;

12) істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;

13) належна якість товару, роботи або послуги - властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем;

14) нечесна підприємницька практика - будь-яка підприємницька діяльність або бездіяльність, що суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям та впливає або може вплинути на економічну поведінку споживача щодо продукції;

15) недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем);

16) нормативний документ - цей термін застосовується у значенні, визначеному Законом України "Про стандартизацію" ( 2408-14 );

17) послуга - діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;

18) продавець - суб'єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації;

19) продукція - будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб;

20) реалізація - діяльність суб'єктів господарювання з продажу товарів (робіт, послуг);

21) робота - діяльність виконавця, результатом якої є виготовлення товару або зміна його властивостей за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;

22) споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати

По-русски

ИЗ А К О Н В К Р А Ї Н И

О защите прав потребителей

( Ведомости Верховной Рады УССР (ВВР), 1991, N 30, ст.379 )

{ Вводится в действие Постановлением ВР

N 1024 - XII ( 1024-12 ) от 12.05.91, ВВР, 1991, N 30, ст.380 }

{ В редакции Закона

{ С изменениями, внесенными согласно Законам

N 82/95-ВР от 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 90

N 365/97-ВР от 18.06.97, ВВР, 1997, N 35, ст.219

N 783 - XIV ( 783-14 ) от 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -

редакция вступает в силу одновременно со вступлением в силу

Законом о Государственном бюджете Украины на 2000 год

N 2438 - III ( 2438-14 ) от 24.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.150

N 2779 - III ( 2779-14 ) от 15.11.2001, ВВР, 2002, N 9, ст.68

N 2949 - III ( 2949-14 ) от 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.120

N 1252 - IV ( 1252-15 ) от 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.137 }

{ В редакции Закона

N 3161 - IV ( 3161-15 ) от 01.12.2005, ВВР, 2006, N 7, ст.84 }

{ С изменениями, внесенными согласно Законам

N 1779 - VI ( 1779-17 ) от 17.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.84

N 2741 - VI ( 2741-17 ) от 02.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст.123

N 3390 - VI ( 3390-17 ) от 19.05.2011, ВВР, 2011, N 47, ст.531

N 3610 - VI ( 3610-17 ) от 07.07.2011

N 3674 - VI ( 3674-17 ) от 08.07.2011

N 3795 - VI ( 3795-17 ) от 22.09.2011 }

{ Официальное толкование к Закону см. в Решении

Конституционного Суда

N 15-рп/2011 ( v015p710 - 11 ) от 10.11.2011 }

Данный Закон регулирует отношения между потребителями товаров, работ и

услуг и производителями и продавцами товаров, исполнителями работ и

надавачами услуг разных форм собственности, устанавливает права

потребителей, а также определяет механизм их защиты и основы

реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей.

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов

В данном Законе сроки употребляются в таком значении:

1) безопасность продукции - отсутствие любого риска для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей естественной среды при обычных условиях использования, хранения, транспортировки, изготовления и утилизации продукции;

2) введения продукции в обращение - действия субъекта ведения хозяйства, направленные на изготовление или ввоз на таможенную территорию Украины продукции с дальнейшей самостоятельной или опосредствованной реализацией на территории Украины;

3) исполнитель - субъект ведения хозяйства, который производит работы или оказывает услуги;

4) производитель - субъект ведения хозяйства, который, : производит товар или заявляет о себе как о производителе товара или об изготовлении такого товара на заказ, размещая на товаре та/або на упаковке или сопроводительных документах, что вместе с товаром передаются потребителю, свое наименование (имя), торговую марку или другой элемент, который идентифицирует такого субъекта ведения хозяйства; или импортирует товар;

5) гарантийный срок - срок, в течение которого производитель (продавец, исполнитель или любое третье лицо) принимает на себя обязательство об осуществлении безоплатного ремонта или заменах соответствующей продукции в связи с введением ее в обращение;

6) офисное помещение - любое помещение (здание и тому подобное), в котором находится субъект ведения хозяйства или его филиал, или его структурное подразделение, или представительство;

7) договор - устная или письменная правовая сделка между потребителем и продавцом (исполнителем) о качестве, сроках, цене и других условиях, при которых реализуется продукция. Подтверждение совершения устной правовой сделки оформляется квитанцией, товарным или кассовым чеком, билетом, талоном или другими документами (дальше - расчетный документ);

8) договор, заключенный на расстоянии, - договор, заключенный продавцом (исполнителем) с потребителем с помощью средств дистанционной связи;

9) договор, заключенный вне торговых или офисных помещений, - договор, заключенный с потребителем лично в месте, другому чем торговые или офисные помещения продавца;

10) электронное сообщение - информация, предоставленная потребителю через телекоммуникационные сети, которая может быть в любой способ воссоздана или сохранена потребителем в электронном виде;

11) средства дистанционной связи - телекоммуникационные сети, почтовая связь, телевидение, информационные сети, в частности Интернет, которые могут использоваться для заключения договоров на расстоянии;

12) существенный недостаток - недостаток, который делает невозможным или недопустимым использование товара в соответствии с его целевым назначением, возник по вине производителя (продавца, исполнителя), после его устранения проявляется опять по независимым от потребителя причинам и при этом наделен хотя бы одним из нижеследующих признаков :

а) он вообще не может быть устранен;

б) его устранения требует свыше четырнадцати календарных дней;

в) он делает товар существенно другим, чем предвидено договором;

13) надлежащее качество товара, работы или услуги - свойство продукции, которое отвечает требованиям, установленным для этой категории продукции в нормативно-правовых актах и нормативных документах, и условиям договора с потребителем;

14) нечестная предпринимательская практика - любая предпринимательская деятельность или бездеятельность, что противоречит правилам, торговым и другим честным обычаям и влияет или может повлиять на экономическое поведение потребителя относительно продукции;

15) недостаток - любое несоответствие продукции требованиям нормативно-правовых актов и нормативных документов, условиям договоров или требованиям, которые предъявляются к ней, а также информации о продукции, предоставленной производителем (исполнителем, продавцом);

16) нормативный документ - этот срок применяется в значении, определенном Законом Украины "О стандартизации" ( 2408-14 );

17) услуга - деятельность исполнителя из предоставления (передачи) потребителю определенного определенного договором материального или нематериального блага, которое осуществляется за индивидуальным заказом потребителя для удовлетворения его личных потребностей;

18) продавец - субъект ведения хозяйства, который согласно договору реализует потребителю товары или предлагает их к реализации;

19) продукция - любые изделие (товар), работа или услуга, что изготовляются, выполняются или предоставляются для удовлетворения общественных потребностей;

20) реализация - деятельность субъектов ведения хозяйства по продаже товаров (работ, услуг);

21) работа - деятельность исполнителя, результатом которой является изготовление товара или изменение его свойств за индивидуальным заказом потребителя для удовлетворения его личных потребностей;

22) потребитель - физическое лицо, которое приобретает, заказывает, использует или намеревается приобрести или заказать продукцию для личных потребностей, непосредственно