Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Поступовий перехід економіки України на ринкові відносини водночас суттєво ускладнює умови господарювання та сприяє зростанню конкуренції між господарюючими суб’єктами, що може погіршувати їхній фінансовий стан і більш того – призводити до банкрутства. Тому на порядок денний стає проблема забезпечення в ринкових умовах економічної безпеки вітчизняних підприємств. Невирішеність проблем у цій сфері не дозволяє забезпечити відповідний рівень економічного зростання та ускладнює здійснення ефективної реструктуризації економіки. З огляду на це актуальним напрямком сталого функціонування українських підприємств є ефективне управління їх економічною безпекою. Об’єктом даного дослідження є економічна безпека підприємств ресторанного

По-английски

The gradual passing of economy of Ukraine to the market relations at the same time substantially complicates the terms of menage and assists the increase of competition between managing subjects, that can worsen their financial state and moreover - to result in bankruptcy. Therefore on an order-paper the problem of providing becomes in the market conditions of economic security of domestic enterprises. Unsolvedness of problems in the field of it the corresponding level of the economy growing does not allow to provide and complicates realization of the effective restructuring of economy. Taking into account it actual direction of the permanent functioning of the Ukrainian enterprises is an effective management them by economic security. The object of this research is economic security of enterprises restaurant