Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

ДОГОВОР №26/07
на оказание транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
"26" ИЮЛЯ 2010 г. . пгт Боровая
ООО "Транс-Нафта-Б", являющегося плательщиком налога на прибыль на общих основаниях, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице директора Мороза А.И.,действующего на основании Устава, с одной cтороны и ООО «Компанія Арагон» именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» являющегося плательщиком налога на прибыль на общих основаниях, в лице генерального директора Гуменюк С.Н. .действующего на основании Устава , c другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ
«Операция перевозки» - перевозка груза по Договору в соответствии с соответствующей Заявкой-соглашением от момента подписания этой Заявки-соглашения до момента доставки груза в пункт назначения и разгрузки.
«Груз» - нефтепродукты, которые подлежат перевозке по условиям соответствующей Заявки-соглашения.
«Заявка-соглашение» -

По-украински

ДОГОВІР №26/07
на надання транспортних послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом
"26" ЛИПНЯ 2010 р. . пгт Боровая
ТОВ "Транс-Нафта-Б", податку, що є платником, на прибуток на загальних підставах, іменоване надалі "ВИКОНАВЕЦЬ" в особі директора Мороза А.И., діючого на підставі Статуту, з однією cтороны і ТОВ "Компанія Арагон" іменоване надалі "ЗАМОВНИК" податку, що є платником, на прибуток на загальних підставах, в особі генерального директора Гуменюк С. Н. .діючого на підставі Статуту, c іншої сторони уклали цей договір про нижченаведене:
1. ТЕРМІНИ
"Операція перевезення" - перевезення вантажу за Договором відповідно до тієї, що відповідає Заявкою-угодою від моменту підписання цій Заявки-угоди до моменту доставки вантажу в пункт призначення і розвантаження.
"Вантаж" - нафтопродукти, які підлягають перевезенню за умовами що відповідає Заявки-угоди.
"Заявка-угода" -