Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

У ХХ столітті широкого поширення набули такі процеси, як забруднення води, грунту і повітря, опустелювання земель, знищення лісів і т.і. Виникли такі специфічні явища як кислотні дощі. Несприятливі екологічні явища перетворились в суттєвий елемент життєдіяльності людства, здійснюючи відчутний вплив на різноманітні сторони людської діяльності: економіку і політику, моральний стан і здоров`я людини, і багато, багато іншого .
У цьому розділі я спробую розкрити ряд несприятливих екологічних процесів, показати масштаби їх розвитку і довести, що ці екологічні проблеми вимагають їх вирішення, вони не можуть чекати. Адже нині цивілізація стоїть ніби на лезі бритви, що кожної секунди загрожує їй зірватися в безодню. Людство балансує на найтоншій грані між буттям і небуттям. І ця критична межа ледве-ледве відокремлює наш світ від марочного хаосу.
Основними джерелами антропогенного забруднення середовища є виробники енергії (ТЕС, АЕС, ГРЕС, сотні тисяч котельних), усі помислові об`єкти (в першу

По-английски

In ХХ century of wide distribution such processes purchased, as contamination of water, soil and air, опустелювання earth, elimination of the forests and т.і. There were such specific phenomena as acid rains. The unfavorable ecological phenomena grew into the substantial element of vital functions of humanity, carrying out perceptible influence on various parties of human activity : economy and politics, morale and health of man, and much, many other .
In this division I will try to expose the row of unfavorable ecological processes, show the scales of their development and prove that these ecological problems require their decision, they can not expect. In fact presently civilization stands as though on a razor-blade, that every second threatens to her to break away in an abyss. Humanity balances on the thinnest verge between existence and nonexistence. And this critical limit hardly dissociates our world from the branded chaos.
The basic sources of anthropogenic contamination of environment are producers of energy(ТЕС, АЕС, ГРЕС, hundreds of thousands a caldron), all to thought objects (in the first