Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Послідовність проведення експерименту є такою.

Спочатку для поточного ТР визначаються всі ЗП, що розташовані на його території, та 5 найближчих ЗП із суміжних ТР. При проведенні експерименту випадковим чином, за допомогою вбудованого в програму EXCEL генератора випадкових чисел, для кожного ТР з потенційно придатних ЗП обираються дві конкурентних зупинки: одна на території поточного ТР, інша на території суміжного ТР. Окрім цього, випадковим чином генерується номер ТР, якій вважається метою поїздки у даної серії.

Для кожного ТР проводиться два розрахунки: у першому всі пересування поточного ТР концентруються у ЗП , у другому – у ЗП . Концентрація пересувань досягається використанням лише одного примикання центру ТР до необхідного ЗП. У результаті розрахунку за допомогою моделі МПТ отримуються всі необхідні для розрахунку економії часу пересування матриці витрат пасажирів. Виключення з розрахунків часу пішого підходу до ЗП досягається призначенням нульового значення довжині примикання. Після проведення розрахунків, за допомогою (4.2.

5) розраховується поточне значення .

Таким чином було отримано 140 значень шуканої змінної, які були перевірені на відповідність відомим теоретичним законам розподілу випадкових величин. Результати підбору наведені на рис. 4.2.1.

Параметрами отриманого нормального закону розподілу є математичне очікування та стандартне відхилення.

По-русски

Последовательность проведения эксперимента является такой.

Сначала для текущего ТР определяются все ЗП, что расположены на его территории, и 5 ближайших ЗП из смежных ТР. При проведении эксперимента случайным образом, с помощью встроенного в программу EXCEL генератора случайных чисел, для каждого ТР из потенциально пригодных ЗП избираются две конкурентных остановки: одна на территории текущего ТР, другая на территории смежного ТР. Кроме этого, случайным образом генерируется номер ТР, которой считается целью поездки у данной серии.

Для каждого ТР проводится два расчета: в первом все передвижения текущего ТР концентрируются в ЗП, во втором - в ЗП . Концентрация передвижений достигается использованием лишь одного примыкания центра ТР к необходимому ЗП. В результате расчета с помощью модели МПТ получаются все необходимые для расчета экономии времени передвижения матрицы расходов пассажиров. Исключение с расчетов времени пешего подхода до ЗП достигается назначением нулевого значения длине примыкания. После проведения расчетов, с помощью (4.2.

5) рассчитывается текущее значение .

Таким образом было получено 140 значений искомой переменной, которые были проверены на соответствие известным теоретическим законам распределения случайных величин. Результаты подбора приведены на рис. 4.2.1.

Параметрами полученного нормального закона распределения являются математическое ожидание и стандартное отклонение.