Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ОХОРОНА ПРАЦІ

Складовою частиною загальної системи управління виробництва є охорона праці, яка базується на сукупності взаємозв’язаних соціально-економічних, науково-технічних, організаційно-правових заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження здоров'я і працездатності працівників в умовах підприємства. Головною метою охорони праці є: створення і забезпечення здорових умов праці, збереження здоров'я і працездатності людини, забезпечення безпеки функціонування виробничого устаткування і виробничих процесів, будівель та споруд, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань, аварій, отруєнь та пожеж на виробництві. Працівники на підприємстві зобов’язані дотримуватись виробничої дисципліни, правил, норм та інструкцій з охорони праці в рамках покладених на них обов’язків. Саме тому майбутнім спеціалістам необхідно завжди аналізувати стан охорони праці в господарстві, де прийдеться працювати, з метою недопущення в процесі трудової діяльності виникнення

По-английски

LABOUR

PROTECTION 2

Component part of general control system of production is a labour protection, that is based on the aggregate of the associate socio-economic, scientific and technical, організаційно-правових measures, sent to providing of safety, maintenance of health and capacity of workers in the conditions of enterprise. The primary objective of labour protection is: creation and providing of healthy terms of labour, maintenance of health and capacity of man, providing of safety of functioning of productive equipment and productive processes, building and building, warning of productive traumatism and professional diseases, accidents, poisoning and fires on a production. Workers on an enterprise are under an obligation to adhere to productive discipline, rules, norms and instructions from a labour protection within the framework of the duties fixed on them. For this reason it is necessary always to analyse the state of labour protection future specialists in an economy, where it will be to work, with the aim of non-admission in the process of labour activity of origin