Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Compared to the 1950's and 1960's,when the threat from chemical pollution was first grasped seriously much has happened.Many chemicals have been banned and new chemicals have been designed so they do not accumulate in ecosystems.But old chemicals have been designed so they do not accumulate in ecosystems.But old chemicals still leak from the society into the environment,and new threats are continuously discovered.Lately pollutants that influence the sexual differentiation in animals,the so called endocrine disruptors,have been creating a new scene,a chemical panorama that seems more threatening than before.It is discussed whether endocrine disruptors,also called hormono-mimetic pollutants,can reach man and threaten his reproduction.

По-украински

Порівняно з 1950 's і 1960 's, коли загроза від хімічного забруднення була уперше схоплена серйозно багато стався.Багато хімічних речовин було забороненими і новими хімічними речовинами проектувалися так вони не накопичують в екосистемах.Але старі хімічні речовини проектувалися так вони не накопичують в екосистемах.Але старі хімічні речовини все ще витік від суспільства в довкіллі, і нові загрози безперервно виявлені.Нещодавно забрудники, які впливають на сексуальне диференціювання у тварин, так званий ендокринний disruptors, створюють нове місце дії, хімічний огляд, який здається більше загрозою, ніж перед.Це обговорюється чи ендокринний disruptors, також звані hormono-mimetic забрудники, може досягти чоловіка і погрожувати його копіюванню.