Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ЗАУВАЖЕННЯ по дисертаційній роботі І.М.Палія «ФІЗІОЛОГІЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ AGASTACHE FOENICULM PURCH. И NERETA CAT ARIA VAR. CITRIODORA BECK. В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЬІМА подану на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.12 - фізіологія рослин.
1. Питання ботанічної характеристики та біологічних особливостей, значення використання та технології вирощування досліджуваних видів відносяться до огляду літератури, а не до об'єктів і методів досліджень.
2. Є питання до обґрунтування внесення мінеральних добрив, що дає внесення 3 ц/га таких добрив. Потрібно дати в діючій речовині у вигляді таких-то добрив.
3. Незрозуміло, з яких листків (ярусів) вивчалися питання інтенсивності водного потенціалу, продихового опору та оптичних властивостей. У методиці про це не згадується.
4. Факторами транспірації є не тільки різниця температур листок - повітря, відносна вологість повітря і грунту, але й швидкість потоку повітря.
5. Деякі рисунки (3.12, 3.13...) не

По-русски

ЗАМЕЧАНИЕ по диссертационной работе І.М.Палія "ФІЗІОЛОГІЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ AGASTACHE FOENICULM PURCH. И NERETA CAT ARIA VAR. CITRIODORA BECK. В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЬІМА поданную на получение научной степени кандидата биологических наук из специальности 03.00.12 - физиология растений.
1. Вопросы ботанической характеристики и биологических особенностей, значения использования и технологии выращивания исследуемых видов относятся к обзору литературы, а не к объектам и методам исследований.
2. Есть вопрос к обоснованию внесения минеральных удобрений, которое дает внесение 3 ц/а таких удобрений. Нужно дать в действующем веществе в виде таких-то удобрений.
3. Непонятно, из каких листков (ярусов) изучались вопросы интенсивности водного потенциала, продыхающего сопротивления и оптических свойств. В методике об этом не вспоминается.
4. Факторами транспірації являются не только разница температур листок - воздух, относительная влажность воздуха и почвы, но и скорость потока воздуха.
5. Некоторые рисунки (3.12, 3.13...) не