Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Виды интервью

По степени формализации

• Стандартизированное, полустандартизированное. В таком интервью заранее определены формулировки вопросов и последовательность, в которой они задаются.

• Нестандартизированное, свободное или ненаправленное интервью. При таком интервью психолог следует лишь общему плану, сформулированному соответственно задачам исследования, задавая вопросы по ситуации. Благодаря своей гибкости располагает к более хорошему в сравнении со стандартизированным интервью контакту между психологом и респондентом.

• Полустандартизированное или фокусированное интервью. При проведении данного вида интервью психолог руководствуется перечнем как строго необходимых, так и возможных вопросов.

По стадии исследования

• Предварительное интервью. Используется на стадии пилотажного исследования.

• Основное интервью. Используется на стадии сбора основных сведений.

• Контрольное интервью. Используется для проверки спорных результатов и для пополнения банка данных.

По количеству участников

• Индивидуальное интервью — интервью, в котором участвует только корреспондент (психолог) и респондент (испытуемый).

• Групповое интервью — интервью, в котором участвует более двух человек.

• Массовое интервью — интервью, в котором участвуют от сотни до тысяч респондентов. В основном используется в социологии.

По-украински

Види інтерв'ю

По мірі формалізації

- Стандартизоване, напівстандартизоване. У такому інтерв'ю заздалегідь визначені формулювання питань і послідовність, в якій вони задаються.

- Нестандартизоване, вільне або ненапрямлене інтерв'ю. При такому інтерв'ю психолог слідує лише загальному плану, сформульованому відповідно до завдань дослідження, ставлячи питання по ситуації. Завдяки своїй гнучкості розташовує до більше хорошого порівняно із стандартизованим інтерв'ю контакту між психологом і респондентом.

- Напівстандартизоване або фокусуюче інтерв'ю. При проведенні цього виду інтерв'ю психолог керується переліком як строго необхідних, так і можливих питань.

По стадії дослідження

- Попереднє інтерв'ю. Використовується на стадії пілотажного дослідження.

- Основне інтерв'ю. Використовується на стадії збору основних відомостей.

- Контрольне інтерв'ю. Використовується для перевірки спірних результатів і для поповнення банку даних.

По кількості учасників

- Індивідуальне інтерв'ю - інтерв'ю, в якому бере участь тільки кореспондент(психолог) і респондент(випробовуваний).

- Групове інтерв'ю - інтерв'ю, в якому бере участь більше двох чоловік.

- Масове інтерв'ю - інтерв'ю, в якому беруть участь від сотні до тисяч респондентів. В основному використовується в соціології.