Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Случаи проведения реструктуризации отечественных предприятий по
инициативе действующей команды менеджеров, осознавшей необходимость перемен, довольно редки, но в случае с ОАО «ДСС» именно так и произошло.
Возникает масса управленческих, психологических, этических трудностей. Приходится резать по живому, причиняя боль своим. А это всегда тяжело. Реформы при этом, как правило, осуществляются осторожно, поэтапно. Приходится тщательнейшим образом выверять каждый шаг, находить ответы на массу вопросов, по возможности идти на компромиссы и как можно подробнее разъяснять Совету директоров, Правлению, профсоюзному комитету, всему коллективу сущность, цели и задачи проводимых преобразований. При этом правильно организованное информационное обеспечение реформ становится ключевым фактором успеха, поскольку качественно провести разукрупнение можно лишь при наличии социальной базы, представленной большинством трудового коллектива, а коллектив, чтобы определиться, должен сначала понять смысл

По-украински

Випадки проведення реструктуризації вітчизняних підприємств по
ініціативі діючої команди менеджерів, що усвідомила необхідність змін, досить рідкісні, але у випадку з ВАТ " ДСС" саме так і сталося.
Виникає маса управлінських, психологічних, етичних труднощів. Доводиться різати по живому, заподіюючи біль своїм. А це завжди важко. Реформи при цьому, як правило, здійснюються обережно, поетапно. Доводиться ретельним чином вивіряти кожен крок, знаходити відповіді на масу питань, по можливості йти на компроміси і як можна детальніше роз'яснювати Раді директорів, Правлінню, профспілковому комітету, усьому колективу суть, цілі і завдання перетворень, що проводяться. При цьому правильно організоване інформаційне забезпечення реформ стає ключовим чинником успіху, оскільки якісно провести розукрупнення можна лише за наявності соціальної бази, представленої більшістю трудового колективу, а колектив, щоб визначитися, повинен спочатку зрозуміти сенс