Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

СХВАЛЕНО Постановою Верховної Ради України

від " " 2011 року

РЕКОМЕНДАЦІЇ парламентських слухань на тему: "Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика його реалізації""

Учасники парламентських слухань на тему: "Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика йото реалізації", що відбулися 23 березня 2011 року, відзначають наступне.

Роль землі в українській долі важко переоцінити, оскільки, земельні ресурси відіграють доленосне значення не тільки для економіки країни, але й для суспільства в цілому. На їх основі формуються продовольча, природно- ресурсна, виробнича та інфраструктурна складові соціально-економічного розвитку країни.

Серед інших країн Європи Україна виділяється надзвичайно потужним земельно-ресурсним потенціалом. Так, земельний фонд України становить 5,7 % від території Європи. У складі земель країни із 60,3 млн. та майже 70,9 % (42,8 млн. га) займають сільськогосподарські землі, 17,6% (10,6 млн. га) - лісові угіддя. Нажаль, цей потенціал використовується неефективно. Головним завданням земельної реформи в Україні, яка проводиться вже 20 років, є забезпечення продовольчої безпеки держави, підвищення продуктивності виробництва сільськогосподарської продукції.

Внаслідок реформування відбулася зміна структури земельного фонду по формах власності.

Так, до початку земельної реформи (1990 рік) у державній власності перебувало 100 % земельного фонду, в 1995 році частка державної власності зменшилась до 60,2 % та виникли ще дві нові форми власності: колективна - 36,6 та приватна - 3,2 відсотків відповідно, які в 2010 році становили - 48,5%, 0,1 % та 51,4 відсотків відповідно.

Створено 34715 нових агроформувань (товариства з обмеженою відповідальністю, приватні підприємства, приватно-орендні підприємства, акціонерні товариства, сільськогосподарські кооперативи, фермерські господарства та інші суб'єкти господарювання), у власності та користуванні яких знаходиться 18833,5 тис. га земель.

Внаслідок реформування 6913,5 тис. громадян набули право на земельну частку (пай) із них 6810,1 тис. громадян отримали сертифікати на право на земельну частку (пай). На даний час 6539,4 тис. громадянам оформлено державні акти на право власності на земельну ділянку, що становить 96 % від загальної кількості громадян, що мають право на земельну частку (пай). З них видано 6284,2 тис. актів , тобто 92,3 відсотків.

Проведено інвентаризацію земель населених пунктів на площі 4776,68 тис. га або 64,23 % від загальної площі, а за межами населених пунктів

нроінвентаризовано земель несільськогосподарського призначення

на площі 8121,87 тис. га або 77,83 % від їх загальної площі.

З прийняттям 25 жовтня 2001 року Земельного кодексу України окреслилися напрями земельної політики держави, яка концентрується на розв'язанні проблем розвитку відносин власності на землю, формуванні цивілізованого ринку земель, розвитку іпотечного кредитування, посилення державного контролю за використанням та охороною земель тощо.

Загалом, у розвиток Земельного кодексу України прийнято понад 50 законів, які регулюють земельні відносини.

Крім того, Законом України від 15 червня 2004 року ратифіковано Угоду про позику (Проект "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Проект). Основною метою Проекту є створення кадастрової системи, а також видача державних актів на право власності на земельні ділянки власникам земельних часток (паїв), картографування території всіх областей України, виготовлення базових та індексних кадастрових карт.

Проте, Державним агентством земельних ресурсів України та Міністерством фінансів України за результатами перевірки Рахункової палати України, не створено ефективної системи управління Проектом, що призвело до скорочення позики Проекту в цілому на 105 млн. дол. США, або на 53, 8 % від визначеного Угодою про позику обсягу (195, 1 тис. дол.. США). За 6 років реалізації Проекту Державним агентством земельних ресурсів України та ДП "Центр державного земельного кадастру" використано лише 23, 7 млн. дол. США (12,1 %) коштів позики.

Соціальні цілі Проекту щодо безоплатної заміни сертифікатів на право на земельну частку (пай) на державні акти не досягнуті, а джерело фінансування цих заходів втрачено.

У системі державного земельного кадастру інформація майже про 70 % земельних ділянок, за якими зареєстровано правовстановлюючі документи, відсутня. Як наслідок, стягнення плати за землю в Україні відбувається за відсутності повних даних про об'єкт оподаткування.

Разом з тим, учасники парламентських слухань зазначають, що досі не прийнято низки спеціальних нормативно-нравових актів у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, які передбачалось прийняти в розвиток Земельного кодексу України.

. Ситуація у сфері охорони-земель отала-вкрай незадовільною і-вимагає невідкладних заходів її покращення. Орієнтовні обсяги асигнувань, які необхідні для здійснення заходів з охорони земель складають 55,8 млрд. грн., у тому числі за рахунок державного бюджету - 4,1 млрд. грн. або у середньому 400 млн. грн. на рік.

Не сприяє розвитку земельних відносин безсистемне та часто необгрунтоване внесення змін до Земельного кодексу України та інших законів у цій галузі, що призводить до розбалансованості норм та їх невідповідності іншим законодавчим актам. Зміни, що вносилися до Земельного кодексу України, мали в основному фрагментарний характер. Окремі з них лобіювалися і не могли суттєво поліпшити його норм.

^wn A Ticun

"Гак, тільки у 2009-2010 роках прийнято близько 21 законів, згідно з якими були внесені зміни до Земельного кодексу України. Слід зазначити, що загалом до Земельного кодексу України зміни були внесені 52 законами України, та стосувались 84 з 212 статей, у той час, як до Земельного кодексу України в редакції 1992 року зміни вносилися лише тричі.

законодавства та в першу чергу зосередити свою увагу на прийнятті відповідних соціально-значимих законів, якими відповідно до пункту 15 Розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України є закони України про ринок земель та про державний земельний кадастр, що дозволять запровадити цивілізований ринковий обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав на них, побудувати інформаційну основу системи гарантування державою прав власності на землю, та стане однією з передумов завершення земельної реформи в країні.

Крім того, зазначені акти включені до переліку основних законопроектів, прийняття яких необхідне для реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

До цього часу не діє прийнятий у лютому 2004 року Закон України "Про розмежування земель державної та

По-русски

ОДОБРЕНО Постановлением Верховной Рады Украины

от " " 2011 года

РЕКОМЕНДАЦИИ парламентских слушаний на тему : "Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации""

Участники парламентских слушаний на тему : "Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика йото реализации", которые состоялись 23 марта 2011 года, отмечают следующее.

Роль земли в украинской судьбе трудно переоценить, поскольку, земельные ресурсы играют судьбоносное значение не только для экономики страны, но и для общества в целом. На их основе формируются продовольственная, природно- ресурсная, производственная и инфраструктурная составу социально-экономического развития страны.

Среди других стран Европы Украина выделяется чрезвычайно мощным земельно-ресурсным потенциалом. Да, земельный фонд Украины представляет 5,7 % от территории Европы. В составе земель страны из 60,3 млн. и почти 70,9 % (42,8 млн. а) занимают сельскохозяйственные земли, 17,6% (10,6 млн. а) - лесные угодья. Нажаль, этот потенциал используется неэффективно.

Главным заданием земельной реформы в Украине, которая проводится уже 20 лет, является обеспечение продовольственной безопасности государства, повышения производительности производства сельскохозяйственной продукции. В результате реформирования состоялось изменение структуры земельного фонда по формам собственности.

Да, к началу земельной реформы (1990 год) в государственной собственности находилось 100 % земельного фонда, в 1995 году часть государственной собственности уменьшилась до 60,2 % и возникли еще две новых формы собственности : коллективная - 36,6 и частная - 3,2 процентов соответственно, которые в 2010 году представляли - 48,5%, 0,1 % и 51,4 процентов соответственно.

Создано 34715 новых агроформирований (общества с ограниченной ответственностью, частные предприятия, частно-арендные предприятия, акционерные общества, сельскохозяйственные кооперативы, фермерские хозяйства и другие субъекты ведения хозяйства), в собственности и пользовании которых находится 18833,5 тыс. а земель.

В результате реформирования 6913,5 тыс. граждан приобрело право на земельную долю (пай) из них 6810,1 тыс. граждан получило сертификаты на право на земельную долю (пай). На данное время 6539,4 тыс. гражданам оформлено государственные акты на право собственности на земельный участок, который представляет 96 % от общего количества граждан, которые имеют право на земельную долю (пай). Из них выдано 6284,2 тыс. актов, то есть 92,3 процентов.

Произведена инвентаризация земель населенных пунктов на площади 4776,68 тыс. а или 64,23 % от общей площади, а за пределами населенных пунктов

нроінвентаризовано земель несельскохозяйственного назначения

на площади 8121,87 тыс. а или 77,83 % от их общей площади.

С принятием 25 октября 2001 года Земельного кодекса Украины очертились направления земельной политики государства, которая концентрируется на решении проблем развития отношений собственности на землю, формировании цивилизованного рынка земель, развития ипотечного кредитования, усиления государственного контроля за использованием и охраной земель и тому подобное.

В целом, в развитие Земельного кодекса Украины принято свыше 50 законов, которые регулируют земельные отношения.

Кроме того, Законом Украины от 15 июня 2004 года ратифицировано Соглашение о ссуде (Проект "Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (дальше - Проект). Основной целью Проекта является создание кадастровой системы, а также выдача государственных актов на право собственности на земельные участки владельцам земельных долей (паев), картографирования территории всех областей Украины, изготовления базовых и индексных кадастровых карт.

Однако, Государственным агентством земельных ресурсов Украины и Министерством финансов Украины по результатам проверки Счетной палаты Украины, не создано эффективной системы управления Проектом, что привело к сокращению ссуды Проекта в целом на 105 млн. дол. США, или на 53, 8 % от определенного Соглашением о ссуде объема (195, 1 тыс. дол. США). За 6 лет реализации Проекта Государственным агентством земельных ресурсов Украины и ДП "Центр государственного земельного кадастра" использован лишь 23, 7 млн. дол. США (12,1 %) средств ссуды.

Социальные цели Проекта относительно безоплатной замены сертификатов на право на земельную долю (пай) на государственные акты не достигнуты, а источник финансирования этих мероприятий потерян.

В системе государственного земельного кадастра информация почти о 70 % земельных участках, за которыми зарегистрированы правоустанавливающие документы, отсутствующая. Как следствие, взыскание платы за землю в Украине происходит при отсутствии полных данных об объекте налогообложения.

Вместе с тем, участники парламентских слушаний отмечают, что до сих пор не приняты ряды специальных нормативно-нравових актов в сфере регулирования земельных отношений, использования и охраны земель, которые предусматривалось принять в развитие Земельного кодекса Украины.

. Ситуация в сфере охорони-земель отала-вкрай неудовлетворительной і-вимагає неотложных мероприятий ее улучшения. Ориентировочные объемы ассигнований, которые необходимы для осуществления мероприятий по охране земель составляют 55,8 млрд. грн., в том числе за счет государственного бюджета - 4,1 млрд. грн. или в среднем 400 млн. грн. на год.

Не содействует развитию земельных отношений бессистемное и часто необоснованное внесение изменений в Земельный кодекс Украины и других законов в этой отрасли, которая приводит к разбалансированности норм и их несоответствия другим законодательным актам. Изменения, которые вносились в Земельный кодекс Украины, имели в основном фрагментарный характер. Отдельные из них лоббировались и не могли существенно улучшить его норм.

"Крюк, только в 2009-2010 годах принято около 21 закона, согласно которому были внесенные изменения в Земельный кодекс Украины. Следует отметить, что в целом в Земельный кодекс Украины изменения были внесены 52 законами Украины, и касались 84 из 212 статей, в то время, как в Земельный кодекс Украины в редакции 1992 года изменения вносились лишь трижды.

законодательство и в первую очередь сосредоточить свое внимание на принятии соответствующих социальнозначимых законов, которыми в соответствии с пунктом 15 Раздела X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины есть законы Украины о рынке земель и о государственном земельном кадастре, что позволят ввести цивилизованное рыночное обращение земельных участков сельскохозяйственного назначения и прав на них, построить информационную основу системы гарантирования государством прав собственности на землю, и станет одной из предпосылок завершения земельной реформы в стране.

Кроме того, отмеченные акты включены к перечню основных законопроектов, принятие которых необходимо для реализации Программы экономических реформ на 2010 - 2014 года "Состоятельное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство".

До этого времени не действует принятый в феврале 2004 года Закон Украины "О разграничении земель государственной и