Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Вступ.

Одним з важливих завдань Державної служби з карантину рослин України є охорона рослинних ресурсів країни й продукції запасів від занесення регульованих небезпечних відсутніх видів шкідників, збудників хвороб рослин і бур'янів та їх поширення на території України.

Фундаментальне, стратегічне завдання карантинної служби - забезпечити фітосанітарну безпеку держави, а також виконати міжнародні зобов'язання щодо карантину рослин.

Рішення цих завдань базується на трьох основних аспектах:

- законодавчій базі України;

- законодавчій базі щодо фітосанітарної сертифікації країн-імпортерів рослинної продукції;

- кваліфікації й відповідальності фахівців карантинної служби України.

В основу діяльності державної служби карантину рослин входить:

- охорона території України від занесення регульованих шкідливих організмів;

- виявлення, локалізація й ліквідація регульованих шкідливих організмів;

- запобігання проникнення регульованих шкідливих організмів з карантинної зони в регіони України, де вони відсутні;

Законодавство у сфері карантину рослин.

Закони України:

Про карантин рослин

Про державну службу

Про боротьбу з корупцією

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

Постанови Кабінету Міністрів України:

Про деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин” від 12 травня 2007 р. N 705.

Накази Міністерства аграрної політики України:

Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів від 23 серпня 2005 року N 414;

Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу від 22 грудня 2005 року N 731

Про затвердження Положення про порядок оформлення органами Державної служби з карантину рослин України матеріалів про адміністративні правопорушення від 11 серпня 2005 року N 375;

Порядок проведення фітосанітарного контролю об’єктів регулювання що експортуються, імпортуються та перевозяться транзитом.

Порядок ввезення з-за кордону.

Підкарантинні матеріали дозволяється ввозити в Україну

за наявності:

1. Карантинного дозволу на імпорт (транзит) (далі -

карантинний дозвіл), який видає Головна державна інспекція з

карантину рослин (далі - Укрголовдержкарантин) (додаток 1).

Перевезення вантажу через державний кордон України

дозволяється тільки через конкретний пункт (пункти) пропуску,

зазначений (зазначені) у карантинному дозволі, який видається на

заявлений термін, але не більше ніж на півроку.

Не допускається внесення будь-яких змін та доповнень до

карантинних дозволів щодо кількості вантажу, характеру

підкарантинного матеріалу тощо.

2. Увезення підкарантинних матеріалів дозволяється у

супроводі оригіналу фітосанітарного сертифіката, який видається

державним органом з карантину і захисту рослин країни-експортера,

який засвідчує фітосанітарний стан вантажу.

У разі проведення знезараження (фумігації) у фітосанітарному

сертифікаті вказується інформація про проведення знезараження

(назва хімічної речовини та її концентрація, експозиція тощо).

Фітосанітарний сертифікат (оригінал) супроводжує вантаж до

пункту призначення, а в разі проведення митного оформлення в

пункті пропуску на державному кордоні України оригінал

фітосанітарного сертифіката залишається на ППКР, а вантаж до місця

призначення направляється у супроводі карантинного сертифіката.

У разі відсутності фітосанітарного сертифіката (за

узгодженням з Укрголовдержкарантином) вантаж підлягає поверненню

або затриманню для оформлення карантинного сертифіката (додаток 3)

з попереднім оглядом та фітосанітарною експертизою.

Відсутність інформації про знезараження (фумігацію) не може

бути підставою для визнання фітосанітарного сертифіката недійсним.

Після того, як державний інспектор з карантину рослин

пересвідчиться, що підкарантинний вантаж супроводжується

карантинним дозволом, є фітосанітарний сертифікат

країниекспортера, визначиться щодо фітосанітарного стану країни

походження, проведе попередній фітосанітарний контроль

підкарантинних матеріалів, що надходять із-за кордону,

оформляється акт фітосанітарного контролю.

У процесі проведення фітосанітарного контролю та/або

фітосанітарної експертизи при виявленні на поверхні транспортного

засобу, контейнера шкідників у живому стані заражений транспортний

засіб разом з вантажем підлягає знезараженню. У разі відсутності

шкідників на поверхні транспортного засобу державний інспектор

ППКР оглядає підкарантинний матеріал і відбирає зразки від партії

підкарантинного матеріалу для проведення експертизи. У разі

виявлення карантинних та інших шкідливих організмів вантаж

затримується, на провізних документах ставиться відповідний штамп

та оформлюється акт затримання (повернення) (додаток 13), а

зразки - направляються протягом 1 доби на підтвердження до

карантинної лабораторії.

У разі виявлення на поверхні транспортного засобу,

контейнера або в підкарантинному матеріалі карантинних та інших

небезпечних шкідників у живому стані, збудників хвороб рослин чи

бур'янів, відкриття транспортних засобів, контейнерів, багажу

відбір зразків проводиться на ППКР та під час перевезення

працівниками та засобами перевізника або особою, що супроводжує

вантаж, у місцях призначення - вантажоодержувачами.

Вантажні роботи з підкарантинними матеріалами в морських і

річкових портах, аеропортах, на залізницях та інших пунктах

пропуску проводяться тільки з дозволу державного інспектора з

карантину рослин після проведення фітосанітарного контролю, що

засвідчується штампом на провізних документах.

При розвантаженні або перевантаженні підкарантинних

матеріалів проводиться фітосанітарний контроль з відбором зразків

для встановлення фітосанітарного стану вантажу.

Пасажири, члени судових команд, екіпажів літаків,

поїздних бригад, водії автотранспорту, що прибувають в Україну,

повинні подавати підкарантинні матеріали до фітосанітарного

контролю. У разі виявлення в них карантинних шкідників, збудників

хвороб рослин чи бур'янів проводиться вилучення та знищення

підкарантинних матеріалів з оформленням відповідного акта.

Продовольчі запаси на вітчизняних та закордонних судах,

що заражені шкідниками в живому стані, на період перебування судна

в порту за вимогою державного інспектора з карантину рослин

підлягають знезараженню або знищенню.

По-русски

Вступление.

Одним из важных заданий Государственной службы из карантина растений Украины есть охрана растительных ресурсов страны и продукции запасов от заноса регулируемых опасных отсутствующих видов вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков и их распространения на территории Украины.

Фундаментальное, стратегическое задание карантинной службы - обеспечить фитосанитарную безопасность государства, а также выполнить международные обязательства относительно карантина растений.

Решение этих заданий базируется на трех основных аспектах:

- законодательной базе Украины;

- законодательной базе относительно фитосанитарной сертификации стран-импортеров растительной продукции;

- квалификации и ответственности специалистов карантинной службы Украины.

В основу деятельности государственной службы карантина растений входит:

- охрана территории Украины от заноса регулируемых вредных организмов;

- выявление, локализация и ликвидация регулируемых вредных организмов;

- предотвращение проникновения регулируемых вредных организмов из карантинной зоны в регионы Украины, где они отсутствуют;

Законодательство в сфере карантина растений.

Законы Украины :

О карантине растений

О государственной службе

О борьбе с коррупцией

Об основных принципах государственного присмотра (контролю) в сфере хозяйственной деятельности

О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности

Постановления Кабинета Министров Украины :

О некоторых вопросах реализации Закона Украины "О карантине растений" от 12 мая в 2007 г. N 705.

Приказы Министерства аграрной политики Украины :

Об утверждении Фитосанитарных правил ввоза из-за границы, перевозки в пределах страны, транзита, экспорта, порядку переработки и реализации подкарантинных материалов от 23 августа 2005 года N 414;

Об утверждении Фитосанитарных правил ввоза из-за границы, перевозки в пределах страны, экспорта и производства деревянного упаковочного материала от 22 декабря 2005 года N 731

Об утверждении Положения о порядке оформления органами Государственной службы из карантина растений Украины материалов об административных правонарушениях от 11 августа 2005 года N 375;

Порядок проведения фитосанитарного контроля объектов регулирования что экспортируются, импортируются и перевозятся транзитом.

Порядок ввоза из-за границы.

Подкарантинные материалы позволяется ввозить в Украину

при наличии:

1. Карантинного разрешения на импорт (транзит) (дальше -

карантинное разрешение), которое выдает Главная государственная инспекция из

карантину растений(дополнение 1).

Перевозка груза через государственную границу Украины

позволяется только через конкретный пункт (пункты) пропуска,

отмечен (отмеченные) в карантинном разрешении, которое выдается на

заявленный срок, но не более чем на полгода.

Не допускается внесения любых изменений и дополнений к

подкарантинного материала и тому подобное.

2. Ввоз подкарантинных материалов позволяется в

сопровождении оригинала фитосанитарного сертификата, который выдается

государственным органом из карантина и защиты растений страны-экспортера,

какой удостоверяет фитосанитарное состояние груза.

В случае проведения обеззараживания (фумигации) в фитосанитарном

сертификате указывается информация о проведении обеззараживания

(название химического вещества и его концентрация, экспозиция и тому подобное).

Фитосанитарный сертификат (оригинал) сопровождает груз к

пункту назначения, а в случае проведения таможенного оформления в

пункте пропуска на государственной границе Украины оригинал

фитосанитарного сертификата остается на ППКР, а груз к месту

назначение направляется в сопровождении карантинного сертификата.

В случае отсутствия фитосанитарного сертификата (за

согласованиям с Укрглавгоскарантином) груз подлежит возвращению

или задержанию для оформления карантинного сертификата (дополнение 3)

с предыдущим обзором и фитосанитарной экспертизой.

Отсутствие информации об обеззараживании (фумигацию) не может

быть основанием для признания фитосанитарного сертификата недействительным.

После того, как государственный инспектор из карантина растений

убедится, что подкарантинный груз сопровождается

карантинным разрешением, есть фитосанитарный сертификат

країниекспортера, определится относительно фитосанитарного состояния страны

происхождение, проведет предыдущий фитосанитарный контроль

подкарантинных материалов, которые поступают из-за границы,

оформляется акт фитосанитарного контроля.

В процессе проведения фитосанитарного контроля та/або

фитосанитарной экспертизы при выявлении на поверхности транспортного

средству, контейнера вредителей в живом состоянии заражен транспортный

средство вместе с грузом подлежит обеззараживанию. В случае отсутствия

вредителей на поверхности транспортного средства государственный инспектор

ППКР осматривает подкарантинный материал и отбирает образцы от партии

подкарантинного материала для проведения экспертизы. В разе

выявления карантинных и других вредных организмов груз

задерживается, на провозных документах относится соответствующий штамп

но оформляется акт задержания(дополнение 13), а

образцы - направляются в течение 1 суток на подтверждение к

карантинной лаборатории.

В случае выявления на поверхности транспортного средства,

контейнера или в подкарантинном материале карантинных и других

опасных вредителей в живом состоянии, возбудителей болезней растений или

сорняков, открытия транспортных средств, контейнеров, багажа

отбор образцов проводится на ППКР и во время перевозки

работниками и средствами перевозчика или лицом, которое сопровождает

груз, в местах назначения - грузополучателями.

Грузовые работы с подкарантинными материалами в морских и

речных портах, аэропортах, на железных дорогах и других пунктах

пропуску проводятся только с разрешения государственного инспектора из

карантину растений после проведения фитосанитарного контроля, что

удостоверяется штампом на провозных документах.

При разгрузке или перегрузке подкарантинных

материалов проводится фитосанитарный контроль с отбором образцов

для установления фитосанитарного состояния груза.

Пассажиры, члены судебных команд, экипажей самолетов,

поїздних бригад, водители автотранспорта, которые прибывают в Украину,

должны подавать подкарантинные материалы к фитосанитарному

болезней растений или сорняков проводится исключение и уничтожение

подкарантинных материалов с оформлением соответствующего акта.

Продовольственные запасы на отечественных и заграничных судах,

что заражены вредителями в живом состоянии, на период пребывания судна

в порту за требованием государственного инспектора из карантина растений

подлежат обеззараживанию или уничтожению. Если это сделать невозможно,

продзапаси в кладах опломборовываются к выведению