Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

9.19. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Правління Товариства про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Статуту.
Зміни до порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів

По-русски

9.19. Предложения акционеров (акционера), которые совокупно являются владельцами 5 или больше процентов простых акций, подлежат обязательному включению в повестку дня Общих Собраний акционеров Общества. В таком случае решения Правления Общества о включении вопроса в повестку дня не требуется, а предложение считается включенным в повестку дня, если она подана с соблюдением требований этого Устава.
Изменения в повестку дня Общих Собраний вносятся лишь путем включения новых вопросов и проектов решений из предложенных вопросов. Общество не имеет права вносить изменения к предложенным акционерами вопросам или проектам