Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ПРАВИЛА

безпеки у вугільних шахтах

Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 22 березня 2010 року N 62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17 червня 2010 р. за N 398/17693

Відповідно до статті 33 Закону України "Про охорону праці" та Гірничого Закону України НАКАЗУЮ:

`1. Затвердити Правила безпеки у вугільних шахтах, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.11.2004 N 257 "Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2005 за N 327/10607.

3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Начальнику управління організації державного нагляду у вугільній промисловості Степановському Є. С. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І. Г. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Румежака О. М.

Голова Комітету С. О. Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України

з питань технічного регулювання та

споживчої політики

О. В. Поволоцький

Заступник Міністра праці

та соціальної політики України

О. Степаненко

В. о. Голови Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

В. Загородній

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

22.03.2010 N 62

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

17 червня 2010 р. за N 398/17693

ПРАВИЛА

безпеки у вугільних шахтах

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила безпеки у вугільних шахтах (далі - Правила) поширюються на діючі та такі, що будуються, реконструюються, закриваються, та закриті гідрозахисні шахти, підприємства і організації, які виконують роботи на вугільних шахтах (далі - шахти), незалежно від форм власності.

2. Вимоги Правил обов'язкові для всіх працівників, які беруть участь у проектуванні, будівництві та експлуатації шахт, гірничих виробок, будівель, споруд, машин, обладнання, приладів і матеріалів, а також для осіб, робота або навчання яких пов'язані з відвідуванням шахт.

Ці Правила встановлюють порядок безпечного ведення гірничих робіт і використання гірничошахтного, транспортного та електротехнічного обладнання, провітрювання та протиаварійного захисту гірничих виробок, забезпечення пилогазового режиму, виробничої санітарії та охорони праці.

II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні.

2. Базова позначка провідників - ділянка провідників від місця розвантаження підйомної посудини до місця встановлення кінцевого вимикача на копрі, призначеного для вмикання запобіжного гальма під час підіймання посудини на 0,5 м вище рівня верхнього приймального майданчика (нормальне положення при розвантажуванні).

3. Виїмкова дільниця - відособлено провітрювана очисна виробка і прилеглі до неї підготовчі виробки (за послідовного провітрювання - дві очисні виробки з прилеглими до них підготовчими виробками).

4. Головна водовідливна установка - установка, що відкачує приплив води з будь-якого горизонту шахти або безпосередньо на земну поверхню.

5. Головні вентиляторні установки - установки, що обслуговують усю шахту або її частину (крило, блок), а також вентиляторні установки, що забезпечують провітрювання шахт у період їх будівництва після збійки стволів.

6. Головні транспортні виробки - виробки, призначені для обслуговування в транспортному, вентиляційному і в інших відношеннях гірничих робіт в межах шахтного поля, за винятком виробок, що обслуговують виїмкові та прохідницькі дільниці.

7. Дільнична водовідливна установка - установка, що відкачує воду з очисної або підготовчої виробки.

8. Допоміжні вентиляторні установки - установки із терміном служби не більше ніж 3 роки, що обслуговують один очисний вибій з прилеглими до нього підготовчими виробками, і вентиляторні установки, призначені для відособленого провітрювання камер.

9. Еквівалентний рівень непостійного шуму - рівень постійного широкополосного шуму, який має такий самий середньозвуковий тиск, що і даний непостійний шум, протягом визначеного інтервалу часу.

10. Консервація шахти (суха, мокра) - комплекс робіт та заходів, пов'язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий час шахти, на якій припинено видобуток вугілля, що включає тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи, які запобігають руйнації шахти.

11. Місцеве скупчення метану - скупчення метану в окремих місцях виробок з концентрацією 2 % та більше.

12. Мокра консервація - комплекс робіт та заходів, пов'язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий час шахти, на якій припинено видобуток вугілля, що включає тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи, які запобігають руйнації шахти, тимчасове підтоплення гірничих виробок підземними водами до поновлення експлуатації гірничого підприємства.

13. Науково-дослідні роботи - роботи, які виконують спеціалізовані галузеві інститути відповідно до укладених договорів щодо вивчення впливу гірничотехнічних, гідрогеологічних та інших чинників на процеси видобування вугілля, експлуатацію гірничошахтного обладнання, за результатами яких надаються рекомендації щодо запобігання всім небезпечним та шкідливим факторам.

14. Середнє уповільнення підйомної установки у разі запобіжного (робочого) гальмування - відношення фактичної швидкості у момент спрацювання гальма до часу, що сплинув з цього моменту до повної зупинки підйомної машини.

15. Спеціалізована налагоджувальна організація - юридична особа незалежно від форм власності, що має дозвіл Держгірпромнагляду на початок (продовження) робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" (далі - постанова КМУ від 15.10.2003 N 1631).

16. Стаціонарна конвеєрна лінія - конвеєрна лінія, що транспортує гірничу масу по головних транспортних виробках.

17. Суха консервація - комплекс робіт та заходів, пов'язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий час шахти, на якій припинено видобуток вугілля, що включає тимчасові та постійно діючі, захисні або конструктивні заходи, які запобігають руйнації шахти, забезпечують збереження та підтримку гірничих виробок, необхідних для забезпечення життєдіяльності шахти в частині провітрювання,

По-русски

ПРАВИЛА

безопасности в угольных шахтах

Об утверждении Правил безопасности в угольных шахтах

Приказ Государственного комитета Украины из промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора

от 22 марта 2010 года N 62

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины

17 июня в 2010 г. за N 398/17693

В соответствии со статьей 33 Закона Украины "Об охране труда" и Горного Закона Украины ПРИКАЗЫВАЮ:

'1. Утвердить Правила безопасности в угольных шахтах, которые добавляются.

2. Признать таким, который потерял действие, приказ Государственного комитета Украины из надзора за охраной труда от 16.11.2004 N 257 "Об утверждении Правил безопасности в угольных шахтах", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 23.03.2005 за N 327/10607.

3. Этот приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Начальнику управления организации государственного надзора в угольной промышленности Степановському Є. С. обеспечить представление этого приказа на государственную регистрацию к Министерству юстиции Украины.

5. Начальнику управления нормативно-правового и юридического обеспечения Калиновській І. Г. унести изменения к Государственному реестру нормативно-правовых актов из охраны труда и разместить этот приказ на веб-сайте Держгірпромнагляду.

6. Заместителю начальника отдела персонала, делопроизводства и спецработы Портному В. Ю. обеспечить опубликование приказа в средствах массовой информации.

7. Контроль за выполнением этого приказа положить на заместителя Председателя Комитета Румежака О. М.

Председатель Комитета С. О. Сторчак

СОГЛАСОВАННО:

Председатель Государственного комитета Украины

по вопросам технического регулирования и

потребительской политики

О. В. Поволоцький

Заместитель Министра труда

но социальной политики Украины

О. Степаненко

В. о. Председателя Государственного комитета

Украины по вопросам регуляторной

политики и предпринимательство

В. Заграждению

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Государственного комитета Украины из промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора

22.03.2010 N 62

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

17 июня в 2010 г. за N 398/17693

ПРАВИЛА

безопасности в угольных шахтах

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила безопасности в угольных шахтах (дальше - Правила) распространяются на действующие и такие, которые строятся, реконструируются, закрываются, и закрытые гидрозащитные шахты, предприятия и организации, которые выполняют работы на угольных шахтах (дальше - шахты), независимо от форм собственности.

2. Требования Правил обязанности для всех работников, которые участвуют в проектировании, строительстве и эксплуатации шахт, горных выработок, зданий, сооружений, машин, оборудования, приборов и материалов, а также для лиц, робота или учебы которых связаны с посещением шахт.

Эти Правила устанавливают порядок безопасного ведения горных работ и использования горношахтного, транспортного и электротехнического оборудования, проветривания и противоаварийной защиты горных выработок, обеспечения пилогазового режима, производственной санитарии и охраны труда.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

1. В этих Правилах сроки употребляются в таком значении.

2. Базовая отметка проводников - участок проводников от места разгрузки подъемного сосуда к месту установления конечного выключателя на копре, предназначенного для включения предохранительного тормоза во время поднимания сосуда на 0,5 м выше уровня верхней приемной площадки (нормальное положение при разгрузке).

3. Участок выемки - обособленно проветриваемая очистительная выработка и прилегающие к ней подготовительные выработки (при последовательном проветривании - две очистительных выработки с прилегающими к ним подготовительными выработками).

4. Главная водоотливная установка - установка, которая откачивает прилив воды из любого горизонта шахты или непосредственно на земную поверхность.

5. Главные вентиляторні установки - установки, которые обслуживают всю шахту или ее часть (крыло, блок), а также вентиляторні установки, которые обеспечивают проветривание шахт в период их строительства потом збійки стволов.

6. Главные транспортные выработки - выработки, предназначенные для обслуживания в транспортном, вентиляционном и в других отношениях горных работ в пределах шахтного поля, за исключением выработок, которые обслуживают выемки и проходческие участки.

7. Участковая водоотливная установка - установка, которая откачивает воду из очистительной или подготовительной выработки.

8. Вспомогательные вентиляторні установки - установки со сроком службы не более чем 3 годы, которые обслуживают один очистительный забой с прилегающими к нему подготовительными выработками, и вентиляторні установки, предназначенные для обособленного проветривания камер.

9. Эквивалентный уровень непостоянного шума - уровень постоянного широкополосного шума, который имеет такой же середньозвуковий давление, что и данный непостоянный шум, в течение определенного интервала времени.

10. Консервирование шахты (сухая, мокрая) - комплекс работ и мероприятий, связанных с обеспечением хранения на определенное долговременное время шахты, на которой прекращена добыча угля, который включает временные и постоянно действующие защитные или конструктивные меры, которые предотвращают разрушения шахты.

11. Местное скопление метана - скопление метана в отдельных местах выработок с концентрацией 2 а больше.

12. Мокрое консервирование - комплекс работ и мероприятий, связанных с обеспечением хранения на определенное долговременное время шахты, на которой прекращена добыча угля, который включает временные и постоянно действующие защитные или конструктивные меры, которые предотвращают разрушения шахты, временное подтопление горных выработок подземными водами к возобновлению эксплуатации горного предприятия.

13. Научно-исследовательские работы - работы, которые выполняют специализированные отраслевые институты в соответствии с заключенными договорами относительно изучения влияния горнотехнических, гидрогеологии и другой факторов на процессы добычи угля, эксплуатацию горношахтного оборудования, по результатам которых предоставляются рекомендации относительно предотвращения всех опасных и вредных факторов.

14. Среднее замедление подъемной установки в случае предохранительного (рабочего) торможения - отношение фактической скорости в момент спрацювання тормоза до времени, которые прошли с этого момента до полной остановки подъемной машины.

15. Специализированная наладочная организация - юридическое лицо независимо от форм собственности, которая имеет разрешение Держгірпромнагляду на начало (продолжение) работ повышенной опасности или эксплуатацию объектов, машин, механизмов, оборудования повышенной опасности в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 15.10.2003 N 1631 "Об утверждении Порядка выдачи разрешений Государственным комитетом по надзору за охраной труда и его территориальными органами" (дальше - постановление КМУ от 15.10.2003 N 1631).

16. Стационарная конвейерная линия - конвейерная линия, которая транспортирует горную массу по главным транспортным выработкам.

17. Сухое консервирование - комплекс работ и мероприятий, связанных с обеспечением хранения на определенное долговременное время шахты, на которой прекращена добыча угля, который включает временные и постоянно действующие, защитные или конструктивные меры, которые предотвращают разрушения шахты, обеспечивают сохранение и поддержку горных выработок, необходимых для обеспечения жизнедеятельности шахты в части проветривания