Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

В дипломній роботі розглянуто питання теми «Показникові і логарифмічні рівняння та нерівності у шкільному курсі алгебри».
Розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено методи контролю та оцінювання знань учнів старшої школи.
Обґрунтовано необхідність реалізації диференційованої системи вправ на засадах особистісно-орієнтованого навчання та компетентнісного підходу, як засобу розв’язвування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач учнями.
Систематизовані відомості про розв’язування показникових і логарифмічних рівнянь та нерівностей в шкільному курсі алгебри старшої школи. З’ясовано місце показникових і логарифмічних рівнянь та нерівностей в діючій програмі з математики, конкретизовані вимоги до уявлень, знань, умінь та навичок

По-английски

In diploma work the question of theme is considered to "Index and logarithmic equalizations and inequalities in the school course of algebra".
It is worked out, the methods of control and evaluation of knowledge of students of senior school are reasonably and experimentally tested in theory.
The necessity of realization of the differentiated system of exercises is reasonable on principles of the personality-oriented studies and компетентнісного approach, as to the means of розв'язвування of educational-cognitive and practically orientated tasks by students.
Systematized information about untiing of показникових and logarithmic equalizations and inequalities in the school course of algebra of senior school. The place of показникових is found out and logarithmic equalizations and inequalities in the operating program from mathematics, specified requirements to presentations, knowledge, abilities and skills