Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Колективна угода

про роботу моряків на суднах компанії

"PENCILO INVEST & TRADE LIMITED"

м. Маріуполь 2010

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Цю колективну угоду про роботу моряків на суднах укладено між компанією "PENCILO INVEST & TRADE LIMITED" (далі Власник судна і Судновласник), та Громадською організацією «Фонд соціального захисту моряків Азов'я».

1.2. Умови найму та оплати праці моряків у цієї Колективної угоді перевищують рівень оплати і соціальні гарантії, які передбачені

чинними галузевими нормативними актами законодавстваУкраїни.

1.3. Кожен моряк підписує окремий Трудовий контракт про найм на роботу на судно, складений на основі умов даної угоди.

1.4. Дорожні витрати моряка за межами державного кордону України (транспортні, проживання в готелі, провезення багажу за нормами, дозволеними транспортною компанією) при направлені або списанні його з судна підлягають сплаті Власником судна і Судновласником у розмірах, відповідних до індивідуального контракту моряка, або під час рейсу на протязі одного місяця після прибуття і надання підтверджуючих документів.

1.5.Оформлення кваліфікаційних, медичних документів, допуску для роботи на суднах закордонного плавання, оформлення суднових ролей, перепрописки і продовження посвідчення особи моряка при направленні на судно оплачується моряком самостійно.

Стаття 2. Тривалість найму.

2.1 Період безперервної роботи - 6 місяців, плюс-мінус 1 місяць в опціоні Власника судна і судновласника. Власник судна і Судновласник має право продовжити дію контракту до приходу судна в зручний для репатріації порт протягом 30 днів без будь-якої додаткової компенсації і за свій рахунок репатріювати моряка з першого порту заходу судна.

2.2 Для всіх найнятих працівників перші два місяці вважаються випробувальним терміном, при цьому резервується заробітна плата у розмірі 1200 USD для оплати можливих витрат по репатріації і доставці заміни моряку, при розірванні контракту протягом випробувального терміну.

2.3 Моряк може бути достроково повернутий додому Власником судна і Судновласником з розірванням контракту з підстав: відмова від виконання посадових обов'язків і робіт із забезпечення експлуатаційної діяльності судна, додаткових робіт експлуатаційного ремонтного характеру; контрабандні дії, допомога в провезенні сторонніх.

незаконне придбання вогнепальної чи іншої зброї або наркотиків.

У всіх перерахованих випадках всі витрати з репатріації та напрямку заміни проводяться за рахунок моряка.

2.4. Моряк може достроково розірвати

контракт за наявності вагомих підстав

(важка хвороба або смерть близьких

родичів, стихійні лиха по

місцем проживання), підтверджених

документально.

Всі витрати по репатріації в цьому

випадку проводяться за рахунок

Власника судна і судновласника. При відсутності вагомих підстав витрати з репатріації моряка, а також по доставці йому заміни в порт списання проводяться за рахунок моряка.

2.5. При припиненні роботи не з вини

моряка, в результаті арешту судна,

постановки його на прикол або продажу, а

також у разі невиконання

Власником судна і Судновласником своїх обов'язків за контрактом, всі витрати з репатріації проводяться за рахунок Власника судна і судновласника. Він же відшкодовує втрачену зарплату моряку в половинному розмірі до

мінімального терміну контракту.

2.6 У разі припинення роботи моряка

з-за стихійного лиха, військових

діянь та інших непередбачених

форсмажорних обставин компенсація до мінімального терміну контракту не виплачується.

Стаття3.Заробітна плата.

3.1 Власник судна і Судновласник платить повну заробітну плату кожному моряку, прийнятому на роботу відповідно до умов цієї Угоди, безпосередньо на борту судна, розмір якої визначений в індивідуальному трудовому контракті.

3.2 Нарахування зарплати починається з дати початку роботи моряка на борту судна і закінчується датою його списання з судна включно. За заявкою моряка Власник судна і Судновласник здійснює за рахунок своїх коштів три переводи заробітної плати на його банківський рахунок, наступні - за рахунок моряка.

3.3. Власник судна і Судновласник не несе відповідальності за виплату особистих відрахувань моряка (аліментів, нацстраховки, позовних платежів), які можуть бути стягнуті з нього.

3.4.Моряк самостійно сплачує податок з доходів фізичних осіб, внески на соціальне та пенсійне страхування, відповідно до чинного законодавства України.

3.5. При знаходженні судна в районі, де ведуться військові дії, моряку виплачується подвійна ставка заробітної плати за час перебування в такій зоні.

3.6.Плавскладу суден перші два місяці після початку роботи заробітна плата резервується в розмірі 1200 USD і виплачується після закінчення роботи , виходячи з передбачуваних портів заходу до кінця контракту. При наявності до Моряка претензій матеріального характеру остаточний розрахунок з ним провадиться після його прибуття в компанію та врегулювання вищевказаних претензій шляхом переведення на банківський рахунок.

3.7.К терміну закінчення контракту і заміни екіпажу Власник судна і Судновласник зобов'язаний розрахуватися з усіма членами екіпажу по належним виплат. У випадку, якщо члени екіпажу забезпечені заробітною платою по одно число, а заміна зроблена пізніше, при відсутності готівкової валюти в судновій касі, розрахунок з екіпажем проводиться Власником судна і Судновласник протягом двох місяців після списання з судна в Маріуполі.

3.8. За дні прогулу або відсторонення від посади у вигляді дисциплінарного стягнення зарплата не виплачується. Відсторонений від роботи моряк за свій рахунок оплачує харчування у цей період за встановленими нормами і проживання на судні з розрахунку 15 USD

Стаття 4. Робочі години

4.1. Щомісячна оплата включає ставку за

роботу за посадою протягом 40 годин

робочого тижня, оплату 2 днів відпустки і

65 годин роботи в суботи, неділі,

святкові дні, оплату 61 години

обов'язкових додаткових робіт.

4.2. Всі додаткові години роботи під час екстрених випадків, які виконуються в разі загрози безпеці судну, його пасажирам, команді, про що може винести рішення тільки капітан, або для безпечного проведення навчальної тривоги, або при наданні допомоги іншим суднам, або людям, що знаходяться в небезпеці , не вважаються понаднормові.

4.3.Командному складу і матеріально-відповідальним особам надається один оплачуваний день на прийом-передачу справ.

4.4.Для членів екіпажу, зайнятих

По-русски

Коллективное соглашение

о работе моряка на судах компании

"PENCILO INVEST

г. Мариуполь 2010

Статья 1. Общие положения

1.1. Это коллективное соглашение о работе моряка на судах заключено между компанией "PENCILO INVEST

1.2. Условия найма и оплаты труда моряка у этой Коллективной соглашению превышают уровень оплаты и социальные гарантии, которые предвидены

действующими отраслевыми нормативными актами законодавстваУкраїни.

1.3. Каждый моряк подписывает отдельный Трудовой контракт о найме на работу на судно, составленный на основе условий данного соглашения.

1.4. Дорожные расходы моряка за пределами государственной границы Украины (транспортные, проживание в гостинице, провоз багажа за нормами, разрешенными транспортной компанией) при направленные или списании его из судна подлежат уплате Владельцем судна и Судовладельцем в размерах, соответствующих к индивидуальному контракту моряка, или во время рейса на сквозняке одного месяца по прибытии и предоставление подтверждающих документов.

1.5.Оформлення квалификационных, медицинских документов, допуску для работы на судах заграничного плавания, оформления судовых ролей, перепрописки и продолжение удостоверения личности моряка при направлении на судно оплачивается моряком самостоятельно.

Статья 2. Длительность найма.

2.1 Период непрерывной работы - 6 месяцев, плюс-минус 1 месяц в опционе Владельца судна и судовладельца. Владелец судна и Судовладелец имеет право продолжить действие контракта к приходу судна в удобный для репатриации порт в течение 30 дней без любой дополнительной компенсации и за свой счет репатриировать моряка из первого порта мероприятия судна.

2.2 Для всех нанятых работников первые два месяца считаются испытательным сроком, при этом резервируется заработная плата в размере 1200 USD для оплаты возможных расходов по репатриации и доставке замены моряку, при расторжении контракта в течение испытательного срока.

2.3 Моряк может быть досрочно возвращен домой Владельцем судна и Судовладельцем с расторжением контракта из оснований: отказ от выполнения должностных обязанностей и работ из обеспечения эксплуатационной деятельности судна, дополнительных работ эксплуатационного ремонтного характера; контрабандные действия, помощь в провозе посторонних.

незаконное приобретение огнестрельного или другого оружия или наркотиков.

Во всех перечисленных случаях все расходы из репатриации и направления замены проводятся за счет моряка.

2.4. Моряк может досрочно разорвать

контракт при наличии веских оснований

(тяжелая болезнь или смерть близких

родственников, стихийные бедствия по

местожительством), подтвержденных

документально.

Все расходы по репатриации в этом

случаю проводятся за счет

Владельца судна и судовладельца. При отсутствии веских оснований затраты из репатриации моряка, а также по доставке ему замены в порт списания проводятся за счет моряка.

2.5. При прекращении работы не по вине

моряка, в результате ареста судна

также в случае невыполнения

Владельцем судна и Судовладельцем своих обязанностей по контракту, все расходы из репатриации проводятся за счет Владельца судна и судовладельца. Он же возмещает потерянную зарплату моряку в половинном размере к

минимального срока контракта.

2.6 В случае прекращения работы моряка

из-за стихийного бедствия, военных

деяний и других непредвиденных

форсмажорних обстоятельств компенсация к минимальному сроку контракта не выплачивается.

Стаття3.Заработная плата.

3.1 Владелец судна и Судовладелец платит полную заработную плату каждому моряку, принятому на работу в соответствии с условиями этого Соглашения, непосредственно на борту судна, размер которой определен в индивидуальном трудовом контракте.

3.2 Начисление зарплаты начинается с даты начала работы моряка на борту судна и заканчивается датой его списания из судна включительно. За заявкой моряка Владелец судна и Судовладелец осуществляет за счет своих средств три переводи заработной платы на его банковский счет, следующие, - за счет моряка.

3.3. Владелец судна и Судовладелец не несет ответственность за выплату личных отчислений моряка (алиментов, нацстраховки, исковых платежей), которые могут быть стянуты из него.

3.4.Моряк самостоятельно платит налог из доходов физических лиц, взносы на социальное и пенсионное страхование, в соответствии с действующим законодательством Украины.

3.5. При нахождении судна в районе, где ведутся военные действия, моряку выплачивается двойная ставка заработной платы за время пребывания в такой зоне.

3.6.Плавскладу судов первые два месяца после начала работы заработная плата резервируется в размере 1200 USD и выплачивается после окончания работы, исходя из предсказуемых портов мероприятия до конца контракта. При наличии к Моряку претензий материального характера окончательный расчет с ним осуществляется после его прибытия в компанию и урегулирование вышеуказанных претензий путем перевода на банковский счет.

3.7.К срока окончания контракта и замены экипажа Владелец судна и Судовладелец обязан рассчитаться со всеми членами экипажа по должным выплат. В случае, если члены экипажа обеспечены заработной платой по одно число, а замена сделана позже, при отсутствии наличной валюты в судовой кассе, расчет с экипажем проводится Владельцем судна и Судовладелец в течение двух месяцев после списания из судна в Мариуполе.

3.8. За дни прогула или отстранения от должности в виде дисциплинарного взыскания зарплата не выплачивается. Отстраненный от работы моряк за свой счет оплачивает питание в этот период за установленными нормами и проживание на судне из расчета 15 USD

Статья 4. Рабочие часы

4.1. Ежемесячная оплата включает ставку за

работу по должности в течение 40 часов

рабочей недели, оплату 2 дней отпуска и

65 часов работы в субботы, воскресенья

праздничные дни, оплату 61 часы

обязательных дополнительных работ.

4.2. Все дополнительные часы работы во время экстренных случаев, которые выполняются в случае угрозы безопасности судну, его пассажирам, команде, о чем может вынести решение только капитан, или для безопасного проведения учебной тревоги, или при предоставлении помощи другим судам, или людям, которые находятся в опасности, не считаются сверхурочные.

4.3.Командному составу и материально-ответственным лицам предоставляется один оплачиваемый день на прием-передачу дел.

4.4.Для членов экипажа, занятых