Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

30.05.2007 N 256

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 вересня 2007 р.

за N 1039/14306

Про затвердження Правил пожежної безпеки

при експлуатації атомних станцій

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій (далі - Правила), що додаються, які набирають чинності з 15 жовтня 2007 року.

2. Департаменту фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності (Іванов П.А.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України направити Державному департаменту пожежної безпеки МНС України необхідні матеріали для включення Правил до державного реєстру і автоматизованого банку даних інформаційного фонду нормативних актів з питань пожежної безпеки.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Недашковського Ю.О.

Міністр Ю.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива та енергетики України 30.05.2007 N 256

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2007 р. за N 1039/14306

{ Правила набирають чинності з 15 жовтня 2007 року }

ПРАВИЛА

пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила установлюють вимоги пожежної безпеки, які розповсюджуються на об'єкти АЕС, що експлуатуються, споруджуються, реконструюються, технічно переоснащуються. Вимоги цих Правил є обов'язковими для виконання юридичними та фізичними особами (незалежно від форм власності) на території АЕС.

1.2. Правила розроблені на підставі вимог статей 3 та 5 Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ), державних стандартів і інших документів з пожежної безпеки.

1.3. Разом з вимогами щодо забезпечення пожежної безпеки на АЕС ці Правила містять положення, що регламентують взаємодію адміністрації і персоналу АЕС, а також залучених організацій, підприємств або окремих працівників, які тимчасово або постійно функціонують на території АЕС, з органами Державної пожежної охорони України.

1.4. Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів господарського, житлово-побутового, культурно-просвітницького, оздоровчого й іншого призначення, що є об'єктами АЕС, регламентуються згідно з чинним законодавством.

1.5. Ці Правила не містять вимог щодо забезпечення ядерної і радіаційної безпеки при здійсненні протипожежних заходів, оскільки ці положення містяться в чинних на АЕС України нормативно-правових актах з ядерної і радіаційної безпеки. Разом з тим Правила не повинні суперечити вимогам норм і правил з ядерної і радіаційної безпеки.

1.6. Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних і інших заходів, направлених на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження

можливих утрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі

їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних

підрозділів і успішного гасіння.

1.7. Забезпечення пожежної безпеки АЕС України покладається на президента та першого віце-президента - технічного директора ДП НАЕК "Енергоатом". Керівники відокремлених підрозділів (генеральні директори та директори) є відповідальними за забезпечення пожежної безпеки в підрозділах, що ними очолюються. Контроль за виконанням цих Правил здійснює Мінпаливенерго України.

1.8. Особи, відповідальні за пожежну безпеку території АЕС, будівель і приміщень, споруд, комунікацій і устаткування окремих підрозділів станції, призначаються наказом генерального директора АЕС.

1.9. Свої обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки генеральний директор та уповноважені ним керівники підрозділів, інші особи виконують згідно з посадовими інструкціями.

Вони зобов'язані:

розробляти комплексні заходи із забезпечення пожежної безпеки, упроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;

відповідно до нормативно-правових актів про пожежну безпеку розробляти і затверджувати положення, інструкції і інші нормативні акти з пожежної безпеки, які діють у рамках АЕС, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням;

забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог постанов (приписів), розглядати пропозиції органів державного пожежного нагляду;

організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки і пропаганду заходів з їх забезпечення;

за відсутності в нормативно-правових актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, уживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

підтримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, устаткування й інвентар, не допускати їх використовування не за призначенням, окрім випадків ліквідації стихійних лих, запобігання аваріям і використовування з учбовою метою;

надавати на вимогу державної пожежної охорони відомості і документи про стан пожежної безпеки об'єктів у встановленому законодавством порядку;

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення і гасіння пожеж;

своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

проводити службове розслідування випадків пожеж.

1.10. Обов'язки персоналу (працівників) щодо забезпечення пожежної безпеки встановлюються посадовими інструкціями.

1.11. Фінансування робіт з будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення об'єктів виробничого й іншого призначення може проводитися лише за умови наявності позитивного висновку комплексної державної експертизи, який має обов'язково вміщувати позитивний експертний висновок органу державного пожежного нагляду як складової частини комплексної державної експертизи.

1.12. Уведення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих і інших об'єктів, упровадження нових технологій, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється.

1.13.

По-русски

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

Н А К А ИЗ

30.05.2007 N 256

Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Украины

6 сентября в 2007 г.

за N 1039/14306

Об утверждении Правил пожарной безопасности

при эксплуатации атомных станций

В соответствии с Законом Украины "О пожарной безопасности"( 3745-12 ) Н А К А Из В Ю:

1. Утвердить Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций(дальше - Правила), которые добавляются, которые вступают в силу с 15 октября 2007 года.

2. Департаменту физической защиты, пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности(Иванов П.А.) :

2.1. Подать этот приказ на государственную регистрацию к Министерству юстиции Украины в установленном порядке.

2.2. После государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины направить Государственному департаменту пожарной безопасности МЧС Украины необходимые материалы для включения Правил к государственному реестру и автоматизированному банку данных информационного фонда нормативных актов по вопросам пожарной безопасности.

3. Контроль за выполнением этого приказа положить на заместителя Министра Недашковського Ю.О.

Министр Ю.Бойко

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства топлива и энергетики Украины 30.05.2007 N 256

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 6 сентября в 2007 г. за N 1039/14306

{ Правила вступают в силу с 15 октября 2007 года }

ПРАВИЛА

пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций

I. Общие положения

1.1. Эти Правила устанавливают требования пожарной безопасности, которые распространяются на объекты АЭС, которые эксплуатируются, сооружаются, реконструируются, технически переоснащаются. Требования этих Правил являются обязательными для выполнения юридическими и физическими лицами(независимо от форм собственности) на территории АЭС.

1.2. Правила разработанные на основании требований статей 3 и 5 Закону Украины "О пожарной безопасности" ( 3745-12 ), НАПБ А.01.001-2004 ( z1410 - 04 ), государственных стандартов и других документов из пожарной безопасности.

1.3. Вместе с требованиями относительно обеспечения пожарной безопасности на АЭС эти Правила содержат положения, которые регламентируют взаимодействие администрации и персонала АЭС, а также привлеченных организаций, предприятий или отдельных работников, которые временно или постоянно функционируют на территории АЭС, с органами Государственной пожарной охраны Украины.

1.4. Требования относительно обеспечения пожарной безопасности объектов хозяйственного, жилищно-бытового, культурно-просветительского, оздоровительного и другого назначения, которые являются объектами АЭС, регламентируются согласно действующему законодательству.

1.5. Эти Правила не содержат требований относительно обеспечения ядерной и радиационной безопасности при осуществлении противопожарных мероприятий, поскольку эти положения содержатся в действующих на АЭС Украины нормативно-правовых актах из ядерной и радиационной безопасности. Вместе с тем Правила не должны противоречить требованиям норм и правил из ядерной и радиационной безопасности.

1.6. Пожарная безопасность должна обеспечиваться путем проведения организационных, технических и других мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, обеспечение безопасности людей, снижения

возможных потерь и уменьшения негативных экологических последствий в разе

их возникновение, создание условий для быстрого вызова пожарных

подразделений и успешного гашения.

1.7. Обеспечение пожарной безопасности АЭС Украины полагается на президента и первого вице-президента - технического директора ДП НАЭК "Энергоатом". Руководители отделенных подразделений(генеральные директора и директора) являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях, что ими возглавляются. Контроль за выполнением этих Правил осуществляет Минтопливэнерго Украины.

1.8. Лица, ответственные за пожарную безопасность территории АЭС, зданий и помещений, сооружений, коммуникаций и оборудования отдельных подразделений станции, назначаются приказом генерального директора АЭС.

1.9. Свои обязанности относительно обеспечения пожарной безопасности генеральный директор и уполномоченные им руководители подразделений, другие лица выполняют согласно должностным инструкциям.

Они обязаны:

разрабатывать комплексные мероприятия из обеспечения пожарной безопасности, внедрять достижение науки и техники, позитивный опыт;

в соответствии с нормативно-правовыми актами о пожарной безопасности разрабатывать и утверждать положение, инструкции и другие нормативные акты из пожарной безопасности, которые действуют в рамках АЭС, осуществлять постоянный контроль за их сдерживанием;

обеспечивать соблюдение противопожарных требований стандартов, норм, правил, а также выполнение требований постановлений (предписаний), рассматривать предложения органов государственного пожарного надзора;

организовывать учебу работников правилам пожарной безопасности и пропаганду мероприятий по их обеспечению;

при отсутствии в нормативно-правовых актах требований, необходимых для обеспечения пожарной безопасности, употреблять соответствующих мероприятий, согласовывая их с органами государственного пожарного надзора;

поддерживать в исправном состоянии средства противопожарной защиты и связи, пожарную технику, оборудование и инвентарь, не допускать их использования не по назначению, кроме случаев ликвидации стихийных бедствий, предотвращения аварий и использования с учебной целью;

предоставлять по требованию государственной пожарной охраны сведения и документы о состоянии пожарной безопасности объектов в установленном законодательством порядке;

осуществлять мероприятия относительно внедрения автоматических средств выявления и гашения пожаров;

своевременно информировать пожарную охрану о неисправности пожарной техники, систем противопожарной защиты, водоснабжения, а также о закрытии дорог и проездов на своей территории;

проводить служебное расследование случаев пожаров.

1.10. Обязанности персонала (работников) относительно обеспечения пожарной безопасности устанавливаются должностными инструкциями.

1.11. Финансирование работ из строительства, реконструкции, расширения и технической переоснастки объектов производственного и другого назначения может проводиться лишь при условии наличия позитивного вывода комплексной государственной экспертизы, который должен обязательно вмещать позитивный экспертный вывод органа государственного пожарного надзора как составной части комплексной государственной экспертизы.

1.12. Уведення в эксплуатацию новых и реконструированных производственных и других объектов, внедрения новых технологий, аренда любых помещений без разрешения органов государственного пожарного надзора запрещается.

1.13. Продукция противопожарного назначения, а