Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

"Транш" означає частину Кредиту, що запитується Позичальником до видачі згідно Заявки на отримання Кредиту в межах максимального доступного ліміту Кредиту, визначеного абз.1 пунктом 1.1. цього Договору, та/або частину Кредиту, що була фактично надана Позичальнику згідно із Заявкиою на отримання Кредиту в межах максимального доступного ліміту Кредиту, визначеного абз.1 пунктом 1.1. цього Договору.
"Фінансова Звітність" означає фінансову звітність (баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), разом з розшифровкою усіх статей балансу, залишок на яких перевищує 5% валюти балансу, звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4) та містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів Позичальника за звітний період, підготовлена в обсягах, які передбачені чинним законодавством України для Позичальника у відповідності до положень/норм/вимог бухгалтерського обліку в Україні, засвідчена підписом керівника,

По-английски

"Транш" means part of Credit, that it is asked by Borrower to delivery in obedience to Request on the Credit drawing within the limits of maximal accessible limit of Credit, certain абз.by a 1 point 1.1. this Agreement, та/або part of Credit, that was actually given to Borrower according to Заявкиою on the Credit drawing within the limits of maximal accessible limit of Credit, certain абз.by a 1 point 1.1. this Agreement.
"Financial Reporting" means the financial reporting (balance (form №a 1), report on financial results (form №2), together with decoding of all balance sheet items, a remain on that exceeds to 5алюти balance, cash flow statement (form №3), reports on a property asset (form №4) and contains information about financial position, results of activity and cash of Borrower flow for period covered, prepared in volumes that is envisaged by the current legislation of Ukraine for Borrower in accordance to положень/норм/вимог of record-keeping in Ukraine, validified by the signature of leader