Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Тримаючи Євангеліє, святителі символізують Христа, що вийшов на проповідь. Їм передують архідиякони з кадилами, які є прообразами ангелів. У підборі святителів відбилися як загальноцерковні, так і місцеві запити. Тут фігурують укладачі Символу віри і автори літургії, славетні організатори Церкви і великі чудотворці. Зображені на півколі апсиди, вони звернені один до одного й начебто ведуть тиху бесіду. Святителі сповнені духовної моці, таємничого величчя й незбагненної мудрості. Їхні глибоко індивідуальні образи позначені відлунням елліністичного портретного живопису. Зокрема, лик Василія Великого дає уявлення про могутнього ієрарха, людину високого розуму і твердої волі. Його образ вимальовують великі цільні замкнені лінії, що створює враження особливої духовної та фізичної

По-английски

Holding Gospel, святителі symbolize Christ that went out on a sermon. Archdeacons with censers, that are the prototypes of angels, are preceded them. Both загальноцерковні and local queries were reflected in the selection of святителів. The compilers of Symbol of faith and authors of liturgy, glorious organizers of Church and large wonder-workers appear here. Apses represented on a half-round, they are turned to each other and as though conduct quiet conversation. Святителі is full of spiritual power, mysterious grandeur and incomprehensible wisdom. Their deeply individual offenses are marked the echo of hellenism portraiture. In particular, the face of Василія gives Large idea about a mighty hierarchy, man of high mind and hard will. His character draws in detail by the large whole reserved lines, that gives the impression of special spiritual and physical