Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Однією з передумов підвищення та досягнення мак¬симально можливих результатів навчання за раціональ¬них затрат часу та зусиль дослідники називають пози¬тивну мотивацію (В. Котирло, А. Маркова, А. Орлов, Г. Щукіна). Великого значення надається також засво¬єнню системи прийомів навчальної діяльності (В.Давидов, Є. Кабанова-Меллер, О. Кононко). Сюди, зокрема, відноситься оволодіння прийомами плануван¬ня, самостійних дій, самоконтролю, самооцінки тощо. Вчені зазначають, що набуття дітьми вміння керувати власною навчальною діяльністю має бути передбачене в кожному предметі й також стати метою

По-русски

Одной из предпосылок повышения и достижения мак¬симально возможных результатов учебы за раціональ¬них затрат времени и усилий исследователи называют позы¬тивну мотивацию (В. Котирло, А. Маркова, А. Орлов, Г. Щукина). Большого значения предоставляется также засво¬єнню системы приемов учебной деятельности (В.Давыдов, Есть. Кабанова-Меллер, О. Кононко). Сюда, в частности, относится овладение приемами плануван¬ня, самостоятельных действий, самоконтроля, самооценки и тому подобное. Ученые отмечают, что приобретение детьми умения руководить собственной учебной деятельностью должен быть предвиден в каждом предмете и также стать целью