Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Введение
В настоящее время методы психологического влияния используются во многих областях человеческой жизнедеятельности. Применение методов психологического влияния религиозными культами и сектами является ярким примером такого воздействия.
Деятельность тоталитарных сект повсеместно признается противоправной, так как нарушается право каждого человека на владение достоверной и полной информацией о той организации, членом которой ему предлагается стать, утаивается или искажается информация об истории и вероучении организации, биографии её основателей и лидеров. Периодическая печатная продукция сект, литература и другие источники информации, включая агитационные листовки и приглашения на мероприятия сектантов, часто содержат заведомо ложную информацию о религиозной или иной принадлежности организации, что также нарушает право каждого человека на владение достоверной и полной

По-украински

Вступ
Нині методи психологічного впливу використовуються у багатьох областях людської життєдіяльності. Застосування методів психологічного впливу релігійними культами і сектами є яскравим прикладом такої дії.
Діяльність тоталітарних сект всюди визнається протиправною, оскільки порушується право кожної людини на володіння достовірною і повною інформацією про ту організацію, членом якої йому пропонується стати, втаюється або спотворюється інформація про історію і віровчення організації, біографії її засновників і лідерів. Періодична друкарська продукція сект, література і інші джерела інформації, включаючи агітаційні листівки і запрошення на заходи сектантів, часто містять свідомо неправдиву інформацію про релігійну або іншій приналежності організації, що також порушує право кожної людини на володіння достовірною і повною