Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

3. Підрозділи адміністрування облікових показників та звітності датою зазначеного рішення керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби проводять в обліку операції коригування сальдо розрахунків з бюджетом за податками, зборами (обов’язковими платежами), оперативний облік яких припиняється в органах державної податкової служби, після чого відповідні картки особових рахунків закриваються.
Суми податкового боргу, надміру та/або помилково сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) у звітності, що складається після проведення цих операцій, не відображаються.
4. Передача іншому державному органу, на який покладено контроль за справлянням відповідних платежів, інформації про стан розрахунків платників з бюджетом здійснюється шляхом складання акта приймання-передавання, згідно з яким один примірник акта інвентаризації (з додатками) зберігається у підрозділі адміністрування облікових показників та звітності органу державної податкової

По-русски

3. Подразделения администрирования учетных показателей и отчетности датой отмеченного решения руководителя (заместителя руководителя) органа государственной налоговой службы проводят в учете операции корректировки сальдо расчетов с бюджетом за налогами, собраниями (обязательными платежами), оперативный учет которых прекращается в органах государственной налоговой службы, после чего соответствующие карточки лицевых счетов закрываются.
Сумы налогового долга, излишне та/або ошибочно оплаченных налогов, собраний (обязательных платежей) в отчетности, которая складывается после проведения этих операций, не отображаются.
4. Передача другому государственному органу, на который возложен контроль за производством соответствующих платежей, информации о состоянии расчетов плательщиков с бюджетом осуществляется путем складывания акта принятия-передаваемости, согласно которому один экземпляр акта инвентаризации (с дополнениями) хранится в подразделении администрирования учетных показателей и отчетности органа государственной налоговой