Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. Поняття і завдання кримінального процесу.

Кримінальний процес - це врегульована законом діяльність органів дізнання, слідчого, прокурора і суду, а також інших осіб, спрямована на швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних; встановлення об'єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, захист суспільства і громадян від злочинних зазіхань, здійснення правосуддя. З визначення кримінального процесу випливають його завдання, сформульовані в ст. 2 КПК України:

Охорона прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, що приймають участь у кримінальному судочинстві. В ході кримінального процесу захищаються права і законні інтереси громадян і юридичних осіб, яким була заподіяна певна шкода. Всім особам, що беруть участь у справі, а особливо підозрюваному й обвинувачуваному, повинні бути пояснені їхні процесуальні права та забезпечена їх реалізація.

Швидке і повне розкриття злочинів. Викриття винних. На державні органи, що ведуть процес, покладений обов'язок виявити всіх осіб, що вчинили злочин, і встановити винність кожного з них, що є обов'язковою умовою вирішення питання про кримінальну відповідальність і покарання дійсно винної особи. Забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожна особа, що скоїла злочин, була притягнута до відповідальності і жоден невинуватий не був покараний.

Правильне застосування закону означає суворе дотримання норм кримінально-процесуального, кримінального й іншого законодавства при провадженні по кримінальній справі. Неправильне застосування закону є підставою для скасування прийнятих по справі рішень і повернення кримінальної справи на ту стадію, де було допущене порушення (п.2 ч.1 ст. 246, ст.ст. 281, 370, 371 КПК України). (см.

Янович Ю.П. Уголовный процесс Украины: Пособие по подготовке к государственному (выпускному) экзамену. - Харьков, 1998. - С.17-18).

2.Поняття кримінально-процесуальної форми, її значення для здійснення завдань кримінального судочинства.

Порядок провадження по кримінальній справі називають процесуальною формою діяльності органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду, а також всіх осіб, що приймають участь у справі. Цей порядок охоплює:

послідовність руху кримінальної справи від однієї стадії до іншої,

коло учасників процесу на різних стадіях і їх процесуальний статус,

підстави, умови і порядок провадження слідчих дій по збиранню доказів,

перелік джерел доказів,

підстави і процесуальний порядок застосування різноманітного роду заходів кримінально-процесуального примусу,

порядок процесуального оформлення зроблених дій і прийнятих рішень.

Таким чином, процесуальна форма - це закріплена кримінально-процесуальним правом структура всього кримінального процесу в цілому й окремих його стадій, умови, послідовність, порядок вчинення процесуальних дій і оформлення їх у правових актах. Процесуальна форма створює врегульований, обов'язковий, стійкий правовий режим провадження по кримінальній справі, цей порядок відповідає завданням судочинства та його принципам.

Даний порядок є єдиним для всіх справ, незалежно від характеру і тяжкості злочину, що є гарантією захисту від сваволі посадових осіб, які ведуть процес. Таким чином, значення кримінально-процесуальної форми полягає в забезпеченні законності в процесі і гарантії захисту прав і законних інтересів учасників процесу.

3.Питання «кримінально-процесуальних гарантій» в Конституції України.

Кримінально-процесуальні гарантії- це передбачені кримінально- процесуальним законом засоби забезпечення ефективного здійснення кримінального судочинства, тобто засоби забезпечення виконання завдань кримінального процесу, охорони прав і законних інтересів осіб, які беруть у ньому участь.

Система процесуальних гарантій забезпечує реальне втілення у життя прав і законних інтересів усіх учасників кримінального процесу та всіх осіб, що беруть участь у справ, і тим самим є загальною гарантією правосуддя у кримінальних справах.

Систему кримінально-процесуальних гарантій становлять:

1) кримінально-процесуальна форма;

2) принципи кримінального процесу;

3) процесуальній статус учасників кримінального процесу;

4) можливість застосування заходів кримінально-процесуального примусу;

5) прокурорський нагляд;

6) судовий контроль;

7) відомчий контроль;

8) інститут оскарження дій органів та посадових осіб, які ведуть кримінальний процес;

9) процесуальні строки та ін. Елементами загальних гарантій виступають судовий захист прав та свобод людини і громадянина (ч. 2 ст. 55 Конституції), відшкодування за рахунок держави та органів місцевого самоврядування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю цих органів влади, їх посадовими і службовими особами при виконанні ними своїх повноважень (ст. 56 Конституції) та ін. До загальних гарантій прав та свобод особистості відносять і їх міжнародний захист.

Існують різні форми захисту прав особи на міжнародному рівні, зокрема, судові та інші міжнародні організації, членом яких є та чи інша держава (Комітет по правам людини; Європейський суд).

4.Поняття стадій кримінального процесу, їх система.

Кримінальний процес — це не тільки діяльність державних органів і осіб у встановленому законом порядку, а й система слідчих і процесуальних дій. Кримінальна справа послідовно проходить одну стадію за іншою. Всі стадії кримінального процесу тісно пов'язані між собою спільним завданням, єдністю принципів. Окрема стадія відрізняється від інших конкретним завданням, що його має тільки ця стадія, певним колом учасників, специфікою процесуальних відносин і форм, а також прийнятими підсумковими рішеннями.

Виділення певних частин кримінального процесу в стадії і відокремлення їх від інших грунтується на таких характерних ознаках:

1) наявність завдань, властивих даній частині процесу;

2) визначене коло суб'єктів, які здійснюють на даному етапі процесуальну діяльність;

3) своєрідність процесуальної форми, в якій здійснюється ця діяльність;

4) специфічний характер кримінально-процесуальних відносин;

5) наявність підсумкового процесуального акту, в якому фіксується рішення про перехід кримінальної справи в наступну стадію процесу або про завершення провадження її в цілому.

Отже, стадії — це самостійні, пов'язані між собою кримінально-процесуальними нормами частини кримінального процесу, розмежовані одна від одної підсумковим процесуальним рішенням, які характеризуються безпосередніми завданнями, що випливають із загальних завдань судочинства, колом органів і осіб, учасників у провадженні справі» порядком ви-конання процесуальних дій і характером кримінально-процесуальних відносин.

Більшість кримінальних справ проходить шість основних стадій:

1) порушення кримінальної справи;

2) досудове слідство

3) попередній розгляд справи суддею;

4) судовий розгляд;

5) провадження в апеляційній інстанції;

6) виконання вироку, ухвали і постанови суду (судді).

Існують ще дві стадії кримінального процесу, які називають

По-русски

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ИЗ КРИМИНАЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Понятие и задание криминального процесса.

Криминальный процесс - это урегулированная законом деятельность органов дознания, следователя, прокурора и суда, а также других лиц, направленная на быстрое и полное раскрытие преступлений, разоблачения виновных; установление объективной истины, обеспечения правильного применения закона, защита общества и граждан от преступных посягательств, осуществления правосудия. Из определения криминального процесса выплывают его задания, сформулированные в ст. 2 УПК Украины, :

Охрана прав и законных интересов физических и юридических лиц, которые принимают участие в криминальном судопроизводстве. В ходе криминального процесса защищаются права и законные интересы граждан и юридических лиц, которым был причинен определенный вред. Всем лицам, которые участвуют по делу, а особенно подозреваемому и обвиняемому, должны быть объяснены их процессуальные права и обеспечена их реализация.

Быстрое и полное раскрытие преступлений.

Разоблачение виновных. На государственные органы, которые ведут процесс, положенную обязанность выявить все лица, которые совершили преступление, и установить виновность каждого из них, что является обязательным условием решения вопроса о криминальной ответственности и наказании действительно виновного лица.

Обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждое лицо, которое совершило преступление, было привлечено к ответственности и ни один невиноватый не был наказан. Правильное применение закона означает строгое соблюдение норм криминально-процессуального, криминального и другого законодательства при осуществлении по уголовному делу. Неправильное применение закона является основанием для отмены принятых по делу решений и возвращения уголовного дела на ту стадию, где было допущенное нарушение(п.2 ч.1 ст. 246, ст.ст. 281, 370, 371 УПК Украины). (см.

Янович Ю.П. Уголовный процесс Украины : Пособие по подготовке к государственному(выпускному) экзамену. - Харьков, 1998. - С.17-18).

2.Поняття криминально-процессуальной формы, ее значение для осуществления заданий криминального судопроизводства.

Порядок осуществления по уголовному делу называют процессуальной формой деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а также всех лиц, которые принимают участие по делу. Этот порядок охватывает:

последовательность движения уголовного дела от одной стадии к другой,

круг участников процесса на разных стадиях и их процессуальный статус,

основания, условия и порядок осуществления следственных действий по сбору доказательств,

перечень источников доказательств,

основания и процессуальный порядок применения разнообразного рода мероприятий криминально-процессуального принуждения,

порядок процессуального оформления сделанных действий и принятых решений.

Таким образом, процессуальная форма - это закреплена криминально-процессуальным правом структура всего криминального процесса в целом и отдельных его стадий, условия, последовательность, порядок совершения процессуальных действий и оформления их в правовых актах. Процессуальная форма создает урегулированный, обязательный, стойкий правовой режим осуществления по уголовному делу, этот порядок отвечает заданиям судопроизводства и его принципам.

Данный порядок является единственным для всех дел, независимо от характера и тяжести преступления, которое является гарантией защиты от произвола должностных лиц, которые ведут процесс. Таким образом, значение криминально-процессуальной формы заключается в обеспечении законности в процессе и гарантии защиты прав и законных интересов участников процесса.

3.Питання "криминально-процессуальных гарантий" в Конституции Украины.

Криминально-процессуальные гарантии- это предусмотрены криминально- процессуальным законом средства обеспечения эффективного осуществления криминального судопроизводства, то есть средства обеспечения выполнения заданий криминального процесса, охраны прав и законных интересов лиц, которые участвуют в нем.

Система процессуальных гарантий обеспечивает реальное воплощение в жизнь прав и законных интересов всех участников криминального процесса и всех лиц, которые участвуют у дел, и тем же является общей гарантией правосудия в уголовных делах.

Систему криминально-процессуальных гарантий представляют:

1) криминально-процессуальная форма;

2) принципы криминального процесса;

3) процессуальной статус участников криминального процесса;

4) возможность применения мероприятий криминально-процессуального принуждения;

5) прокурорский надзор;

6) судебный контроль;

7) ведомственный контроль;

8) институт обжалования действий органов и должностных лиц, которые ведут криминальный процесс;

9) процессуальные сроки и др.

В качестве элементов общих гарантий выступают судебная защита прав и свобод человека и гражданина(ч. 2 в. 55 Конституции), возмещения за счет государства и органов местного самоуправления вреда, нанесенного незаконными решениями, действиями или бездеятельностью этих органов власти, их должностными и служебными лицами при выполнении ими своих полномочий(ст. 56 Конституции) и др. К общим гарантиям прав и свобод личности относят и их международная защита.

Существуют разные формы защиты прав личности на международном уровне, в частности, суду и другие международные организации, членом которых является но другое государство(Комитет по правам человека; Европейский суд) ли.

4.Поняття стадий криминального процесса, их система.

Криминальный процесс - это не только деятельность государственных органов и лиц в установленном законом порядке, но и система следственных и процессуальных действий. Уголовное дело последовательно проходит одну стадию за другой. Все стадии криминального процесса тесно связаны между собой общим заданием, единством принципов. Отдельная стадия отличается от других конкретным заданием, что его имеет только эта стадия, определенным кругом участников, спецификой процессуальных отношений и форм, а также принятыми итоговыми решениями.

Выделение определенных частей криминального процесса в стадии и отделения их от других основывается на таких характерных признаках:

1) наличие заданий, свойственных данной части процесса;

2) определенный круг субъектов, которые осуществляют на данном этапе процессуальную деятельность;

3) своеобразие процессуальной формы, в котором осуществляется эта деятельность;

4) специфический характер криминально-процессуальных отношений;

5) наличие итогового процессуального акта, в котором фиксируется решение о переходе уголовного дела в следующую стадию процесса или о завершении осуществления ее в целом.

Следовательно, стадии - это самостоятельные, связанные между собой криминально-процессуальными нормами части криминального процесса, размежеванные одна от другой итоговым процессуальным решениям, которые характеризуются непосредственными заданиями, которые выплывают из общих заданий судопроизводства, кругом органов и лиц, участников в осуществлении делу" порядком ви-конання процессуальных действий и характером криминально-процессуальных отношений.

Большинство уголовных дел проходят шесть основных стадий:

1) возбуждение уголовного дела;

2) досудебное следствие

3) предыдущее разбирательство дела судьей;

4) судебное разбирательство;

5) осуществление в апелляционной инстанции;

6) выполнение приговора, постановления и постановления суда(судьи).