Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1. Сутність мотивації праці та її типи

Уся діяльність людини обумовлена реально існуючими потребами. Люди прагнуть або чогось досягти, або чогось уникнути. У вузькому змісті слова «мотивована діяльність» - це вільні, обумовлені внутрішніми спонуканнями дії людини, спрямовані на досягнення цілей, реалізацію інтересів. У мотивованій діяльності працівник сам визначає міру дій у залежності від внутрішніх спонукань і умов зовнішнього середовища.
Мотивація праці - це прагнення працівника задовольнити потреби (одержати певні блага) за допомогою трудової діяльності. У структуру мотиву праці входять:
• потреба, що хоче задовольнити працівник;
• благо, здатне задовольнити цю потребу;
• трудова дія, необхідна для одержання блага;
• ціна - витрати матеріального і морального характеру, пов'язані зі здійсненням трудової дії. Для формування трудової мотивації найбільше значення має характер засвоєних індивідуумом трудових норм і цінностей, що придають зміст усій подальшій трудової діяльності,

По-английски

1. Essence of motivation of labour and her types

All activity of man is conditioned by really existent necessities. People aim or to attain something, or to avoid something. In narrow maintenance of word the "motivated activity" - it free, conditioned by internal motives the actions of man, sent to the achievement of aims, realization of interests. In the motivated activity a worker determines the measure of actions in dependence on internal motives and terms of environment.
Motivation of labour is aspiration of worker to satisfy necessities (to get the certain blessing) by means of labour activity. In the structure of reason to labour enter:
is a necessity that wants to satisfy worker;
- blessing, capable to satisfy this necessity;
is a labour action necessary for the receipt of blessing;
- a price is the charges of material and moral character, related to realization of labour action. For forming of labour motivation a most value has character of the labour norms and values that give maintenance all further labour activity mastered by an individual