Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

РОЗДІЛ ІV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Стаття 162. Платники податку

162.1. Платниками податку є:

162.2. фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

податковий агент.

162.3. Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором діяльності.

162.4. У разі смерті платника податку або оголошення його судом померлим чи визнання безвісно відсутнім або втрати ним статуса резидента (за відсутності податкових зобов’язань як нерезидента згідно з цим Кодексом), податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Відповідно до цього останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який відповідно припадає смерть такого платника податку, винесення такого судового рішення чи втрата ним статусу резидента.

У разі відсутності нарахованих доходів податок сплаті не підлягає.

162.5. Якщо фізична особа - платник податку вперше отримує оподатковувані доходи всередині податкового періоду, то перший податковий період розпочинається з дня отримання таких доходів.

Стаття 163. Об’єкт оподаткування

163.1. Об’єктом оподаткування резидента є:

163.1.1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

163.1.2. доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

163.1.3. іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

163.2. Об’єктом оподаткування нерезидента є:

163.2.1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;

163.2.2. доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Стаття 164. База оподаткування

164.1. Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу з урахуванням пункту 164.6 цієї статті на суми податкової знижки такого звітного року.

Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

164.1.1. Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та доходів, які оподатковуються за іншими правилами, визначеними цим Кодексом.

164.1.2. Загальний місячний оподатковуваний дохід складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця.

164.1.3. Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності згідно із статтею177 цього розділу, та доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, згідно із статтею178 цього розділу.

164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

164.2.1. доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту);

164.2.2. суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору;

164.2.3. доходи від продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об’єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі - роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;

164.2.4. частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей172 -173 цього розділу;

164.2.5. дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 цього розділу;

164.2.6. оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований органом державної податкової служби згідно із цим Кодексом;

164.2.7.

штів, одержаною платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики), та сумою фактично сплачених платником податку зобов'язань за таким договором кредиту (позики), і сумою, що утримана фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат/втрат (включаючи залишок непогашеної платником податку суми фінансового кредиту) згідно з таким договором.

Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації.

164.2.8.дохід у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів (крім процентів, визначених в пункті 165.1.2 статті 165 та підпункті 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 цього розділу, а також виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених в підпункті 165.1.44 пункту 165.1 статті 165 цього розділу);

164.2.9. інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.18 пункту 165.1 статті165 цього розділу;

164.2.10. дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з цим розділом;

164.2.11. сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 статті170 цього розділу;

164.2.12.

По-русски

РАЗДЕЛ ІV. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статья 162. Плательщики налога

162.1. Плательщиками налога являются:

162.2. физическое лицо - резидент, которая получает доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы;

физическое лицо - нерезидент, которая получает доходы из источника их происхождения в Украине;

налоговый агент.

162.3. Не является плательщиком налога нерезидент, который получает доходы из источника их происхождения в Украине и имеет дипломатические привилегии и иммунитет, установленные действующим международным договором Украины, относительно доходов, которые он получает непосредственно от осуществления дипломатической или приравненной к ней таким международным договором деятельности.

162.4. В случае смерти плательщика налога или объявления его судорог умершим или признание безвестно отсутствующим или потери им статуса резидента (при отсутствии налоговых обязательств как нерезидента согласно этому Кодексу), налог за последний налоговый период справляется из начисленных на его пользу доходов. В соответствии с этим последним налоговым периодом считается период, который заканчивается днем, на который соответственно приходится смерть такого плательщика налога, вынесения такого судебного решения или потеря им статуса резидента.

В случае отсутствия начисленных доходов налог уплате не подлежит.

162.5. Если физическое лицо - плательщик налога впервые получает облагаемые налогом доходы внутри налогового периода, то первый налоговый период начинается со дня получения таких доходов.

Статья 163. Объект налогообложения

163.1. Объектом налогообложения резидента является:

163.1.1. общий месячный (годовой) облагаемый налогом доход;

163.1.2. доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются налогом во время их начисления (выплаты, предоставления);

163.1.3. иностранные доходы - доходы (прибыль), полученные из источников за пределами Украины.

163.2. Объектом налогообложения нерезидента является:

163.2.1. общий месячный (годовой) облагаемый налогом доход из источника его происхождения в Украине;

163.2.2. доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются налогом во время их начисления (выплаты, предоставления).

Статья 164. База налогообложения

164.1. Базой налогообложения является чистый годовой облагаемый налогом доход, который определяется путем уменьшения общего облагаемого налогом дохода с учетом пункта 164.6 настоящей статьи на суммы налоговой скидки такого отчетного года.

Общий облагаемый налогом доход - любой доход, который подлежит налогообложению, начисленный (выплачен, предоставленный) в пользу плательщика налога в течение отчетного налогового периода.

164.1.1. Общий облагаемый налогом доход состоит из доходов, которые окончательно облагаются налогом во время их начисления (выплаты, предоставления), доходов, которые облагаются налогом в составе общего годового облагаемого налогом дохода, и доходов, которые облагаются налогом по другим правилам, определенным этим Кодексом.

164.1.2. Общий месячный облагаемый налогом доход состоит из суммы облагаемых налогом доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) в течение такого отчетного налогового месяца.

164.1.3. Общий годовой облагаемый налогом доход равняется сумме общих месячных облагаемых налогом доходов, иностранных доходов, полученных в течение такого отчетного налогового года, доходов, полученных физическим лицом - предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности согласно статтею177 этого раздела, и доходов, полученных физическим лицом, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, согласно статтею178 этого раздела.

164.2. К общему месячному (годового) облагаемому налогом доходу плательщика налога включаются:

164.2.1. доходы в виде заработной платы, начисленные (выплаченные) плательщику налога в соответствии с условиями трудового договора (контракту);

164.2.2. суммы вознаграждений и других выплат, начисленных (выплаченных) плательщику налога в соответствии с условиями гражданско-правового договора;

164.2.3. доходы от продажи объектов имущественных и неимущественных прав, в частности интеллектуальной (промышленной) собственности, и приравнены к ним права, доходы в виде сумм авторского вознаграждения, другой платы за предоставление права на пользование или распоряжение другим лицам нематериальным активом (произведениями науки, искусства, литературы или другими нематериальными активами), объекты права интеллектуальной промышленной собственности и приравнены к ним права (дальше - роялти), в том числе получены наследниками владельца такого нематериального актива;

164.2.4. часть доходов от операций с имуществом, размер которой определяется согласно положениям статей172 - 173 этого раздела;

164.2.5. доход от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду (срочное владение та/або пользование), определенный в порядке, установленном пунктом 170.1 статьи 170 этого раздела;

164.2.6. облагаемый налогом доход (прибыль), не включенный к расчету общих облагаемых налогом доходов прошлых налоговых периодов и самостоятельно выявлен в отчетном периоде плательщиком налога или начислен органом государственной налоговой службы согласно этому Кодексу;

164.2.7.

штів, полученной плательщиком налога от финансового учреждения после реализации заставленного имущества плательщика налога при обращении взыскания финансовым учреждением на такое имущество в связи с невыполнением плательщиком налога своих обязательств по договору кредита (ссуды), и сумме фактически оплаченных плательщиком налога обязательств по такому договору кредита (ссуды), и сумме, которая удержана финансовым учреждением в счет компенсации своих расходов/потерь (включая остаток непогашенной плательщиком налога суммы финансового кредита) согласно такому договору.

Физическое лицо самостоятельно платит налог из таких доходов и отображает их в годовой налоговой декларации.

164.2.8.дохід в виде дивидендов, выигрышей, призов, процентов (кроме процентов, определенных в пункте 165.1.2 статьи 165 и подпункте 165.1.41 пункта 165.1 статьи 165 этого раздела, а также выигрышей и призов в государственную денежную лотерею в размерах, предвиденных в подпункте 165.1.44 пункта 165.1 статьи 165 этого раздела);

164.2.9. инвестиционная прибыль от проведения плательщиком налога операций с ценными бумагами, деривативами и корпоративными правами, выпущенными в других, чем ценные бумаги, формах, кроме дохода от операций, отмеченных в подпунктах 165.1.2 и 165.1.18 пункту 165.1 статті165 этого раздела;

164.2.10. доход в виде стоимости унаследованного или полученного в подарок имущества в пределах, что облагается налогом согласно этому разделу;

164.2.11. сумма излишне потраченных средств, полученных плательщиком налога на командировку или под отчет и не возвращенных в установленные законодательством сроки, размер которой вычисляется в соответствии с пунктом 170.9 статті170 этого раздела;

164.2.12.