Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Текст Товариство з обмеженою відповідальністю «Астеліт», в особі Директора з маркетингу Захаренка Дениса Сергійовича, який діє спільно з Начальником департаменту управління продуктом Мехметом Гекханом Кочемна підставі довіреностей, посвідчених 27.12.2011 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Левченко Є.В., за номерами №4190 та № 4158, та

, що є юридичною особою, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України (код ЄДРПОУ: ) за адресою: і є платником податку на прибуток підприємств за основною ставкою податку відповідно до п. 151.1. ст. 151 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в особі , який/яка діє на підставі , (надалі іменується як “Контент Провайдер”), з іншої сторони,

(надалі Астеліт і Контент Провайдер можуть разом іменуватися “Сторонами” і окремо – “Стороною”).

уклали цей Рамковий Договір (надалі – Договір) про таке:

У цьому Договорі терміни, що вживаються в однині, також включають значення множини та навпаки, де це випливає з контексту.

Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ

“Контент” – сукупність даних інформаційно-довідкового (розважального) змісту, які надаються на запит Абонента за допомогою Номерів та/або HTTP у звуковій, текстовій або графічній формі з використанням функціональних і технологічних ресурсів Транспортної мережі АСТЕЛІТ.

“Транзакція” - успішний одноразовий запит Абонента до АСТЕЛІТа на надання йому доступу до Інформаційно-сервісного центра Контент Провайдера та одержання відповідного Контенту у відповідь на запит через Номери чи HTTP з використанням Транспортної мережі АСТЕЛІТ.

“Інформаційно-сервісний центр” (надалі - Центр) – сервери або функціональний підрозділ Контент Провайдера, що надає Абонентові Контент, який запитується.

“Транспортна мережа” – сукупність апаратних засобів, каналів з'єднання й іншої технологічної інфраструктури, необхідної для побудови та експлуатації автоматизованої системи обміну інформацією між АСТЕЛІТ та Контент Провайдером, а також між Абонентами й АСТЕЛІТ.

“Додаткова угода” - угода, що підписується на підставі взаємної домовленості Сторін, є невід'ємною частиною цього Договору та містить умови про ціну, умови оплати, перелік Коротких номерів, які використовуються для надання Доступу до Контенту та інші умови.

“Додаток про рівень сервісу” означає Додаток, що є невід’ємною частиною цього Договору та містить рівні сервісу, якість надання Доступу до Контенту, опис Збоїв і час їхнього усунення та може містити інші умови, які Сторони можуть вважати за необхідне включити.

“Абонент” - споживач телекомунікаційних послуг (в т.ч. Доступу до Контенту), які надаються за цим Договором та/або Додатковими угодами до нього. Якщо кінцеве обладнання цього споживача, що перебуває в його власності або користуванні, підключене до телекомунікаційної мережі АСТЕЛІТ, такий споживач є Абонентом АСТЕЛІТ. Якщо кінцеве обладнання цього споживача підключене до телекомунікаційної мережі іншої, ніж АСТЕЛІТ, такий споживач є Абонентом іншого оператора телекомунікацій.

В разі, якщо один Абонент має дві та більше одиниць обладнання, то для цілей обліку доступу і тарифікації Доступу до Контенту, Абонентом вважається кожна одиниця кінцевого обладнання підключена до мережі АСТЕЛІТ.

“Звітний період або Період” означає календарний місяць або його частину, протягом якого Сторони співробітничали у рамках цього Договору.

“Робочий час” означає 9 (дев'яти) годинний проміжок часу між 09:00 та 18:00 годин протягом 5 (п'яти) денного робочого тижня (за винятком вихідних та святкових і неробочих днів, визначених у ст.73 КЗпП).

?аючи некоректну роботу програмного забезпечення, яка також може бути наслідком умисних дій або необережності, за наявності якого не може відбуватись обмін інформацією між Астеліт та Контент Провайдером та/або між Абонентом та Астеліт і через який Контент Провайдер не може скористатися Послугами Астеліт або Контент Провайдер не може надати Доступ до Контенту Абонентам) та/або її частини та/або Інформаційно-сервісного центра, а також інші випадки, що розглядаються Абонентом або АСТЕЛІТом як переривання Доступу до Контенту або аварії і т.

ін.

“Довідково-інформаційний телефонний центр” означає підрозділ Контент Провайдера, що надає технічну підтримку Абонентам, яким надається Доступ до Контенту.

“IVR” означає інтерактивну голосову платформу.

“SMS” означає послугу передачі коротких текстових повідомлень.

“MMS” означає послугу мультимедійних повідомлень. Послуга, що забезпечує відправлення зображення, аудіо й текстових повідомлень, що містять різні цифрові елементи.

“Послуга JAVA” означає послугу, розроблену на основі прикладної програми, написаної за допомогою мови програмування JAVA, що застосовується на кінцевому обладнанні.

“Номер” – Короткий або Довгий номер.

“Короткий номер” – телефонний номер з Номерної ємності АСТЕЛІТ, що може бути закріплений за Контент Провайдером згідно його запиту для надання Доступу до певного Контенту та обумовлений набором цифр менше, ніж сім і доступний для набору Абонентам АСТЕЛІТ.

“Довгий номер” телефонний номер з Номерної ємності АСТЕЛІТ, що може бути закріплений за Контент Провайдером згідно його запиту для надання Доступу до певного Контенту та обумовлений набором семи цифр та префіксу (NDC) 38 063 або 38 093, і доступний для набору Абонентам.

“Номерна ємність” означає номерний ресурс АСТЕЛІТ, що використовується ним для надання телекомунікаційних послуг Абонентам.

“MO” – принцип тарифікації Доступу до Контенту, при якому АСТЕЛІТ списує грошові кошти з рахунку Абонента АСТЕЛІТ в момент, коли запит на отримання Доступу до Контенту відправлений з кінцевого обладнання Абонента АСТЕЛІТ (Mobile originated).

“MT” – принцип тарифікації доступу до Контенту, при якому АСТЕЛІТ списує грошові кошти з рахунку Абонента АСТЕЛІТ в момент, коли Доступ успішно наданий та завершено отримання Контенту на кінцеве обладнання Абонента (Mobile terminated).

“HTTP” означає мережевий протокол прикладного рівня для передачі файлів, основним призначенням якого є передача web – сторінок.

“Безперервний період надання послуг” означає період у 365 (366) днів. Один день складає 24 години.

“Білінгова система” означає програмно-апартний комплекс АСТЕЛІТ, призначений для підрахунку Абонентів, які отримали Доступ до Контенту, а також для підрахунку грошових коштів, отриманих АСТЕЛІТ за надання Доступу до Контенту та виконання низки пов’язаних з цим функцій.

“Розмовний тракт” означає період розмови або отримання повідомлення Абонентом з IVR, що починається з моменту успішної відповіді кінцевого обладнання Абонента на виклик та закінчується у момент

По-русски

Текст Общество с ограниченной ответственностью "Астелит", в лице Директора из маркетинга Захаренка Дениса Сергеевича, который действует совместно с Начальником департамента управления продуктом Мехметом Гекханом Кочемна основанию довіреностей, удостоверенных в 27.12.2011 г. частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Левченко Є.В., за номерами №4190 и № 4158, и

, что является юридическим лицом, которое должным образом зарегистрировано в соответствии с законодательством Украины(код ЕГРПОУ : ) по адресу, : и является плательщиком налога на прибыль предприятий за основной ставкой налога в соответствии с п. 151.1. ст. 151 раздела ІІІ Налогового кодекса Украины, в лице , который/которая действует на основе , (в дальнейшем именуется как "Контент Провайдер"), с другой стороны

(в дальнейшем Астелит и Контент Провайдер могут вместе именоваться "Сторонами" и отдельно - "Стороной").

заключили настоящий Рамочный Договор(в дальнейшем - Договор) о таком:

В настоящем Договоре сроки, которые употребляются в единственном числе, также включают значение множества и наоборот, где это выплывает из контекста.

Статья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

"Контент" - совокупность данных информационно-справочного(развлекательного) содержания, которые предоставляются на запрос Абонента с помощью Номеров та/або HTTP в звуковой, текстовой или графической форме с использованием функциональных и технологических ресурсов Транспортной сети АСТЕЛИТ.

"Транзакция" - успешный одноразовый запрос Абонента к АСТЕЛІТа на предоставление ему доступа к Информационно-сервисному центру Контент Провайдера и получение соответствующего Контента в ответ на запрос через Номера или HTTP с использованием Транспортной сети АСТЕЛИТ.

"Информационно-сервисный центр"(в дальнейшем - Центр) - серверы или функциональное подразделение Контент Провайдера, который предоставляет Абоненту Контент, который спрашивают.

"Транспортная сеть" - совокупность аппаратных средств, каналов соединения и другой технологической инфраструктуры, необходимой для построения и эксплуатации автоматизированной системы обмена информацией между АСТЕЛИТ и Контент Провайдером, а также между Абонентами и АСТЕЛИТ.

"Дополнительное соглашение" - соглашение, которое подписывается на основании взаимной договоренности Сторон, является неотъемлемой частью настоящего Договора и содержит условия о цене, условиях оплаты, перечне Коротких номеров, которые используются для предоставления Доступу к Контенту и другие условия.

"Дополнение об уровне сервиса" означает Дополнение, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и содержит уровни сервиса, качество предоставления Доступу к Контенту, описание Сбоев и время их устранения и может содержать другие условия, какие Стороны могут считать необходимым включить.

"Абонент" - потребитель телекоммуникационных услуг(в т.ч. Доступу к Контенту), которые предоставляются по настоящему Договору та/або Дополнительным соглашениям к нему. Если конечное оборудование этого потребителя, который находится в его собственности или пользовании, подключено к телекоммуникационной сети АСТЕЛИТ, такой потребитель является Абонентом АСТЕЛИТ. Если конечное оборудование этого потребителя подключено к телекоммуникационной сети другой, чем АСТЕЛИТ, такой потребитель является Абонентом другого оператора телекоммуникаций.

В случае, если один Абонент имеет две и больше единицы оборудования, то для целей учета доступа и тарификации Доступа к Контенту, Абонентом считается каждая единица конечного оборудования подключена к сети АСТЕЛИТ.

"Отчетный период или Период" означает календарный месяц или его часть, в течение которого Стороны сотрудничали в рамках настоящего Договора.

"Рабочее время" означает 9(девяти) часовой промежуток времени между 09: 00 и 18: 00 часы в течение 5(пяти) дневной рабочей недели(за исключением выходных и праздничных и нерабочих дней, определенных в ст.73 КЗпП).

аючи некорректную работу программного обеспечения, которая также может быть следствием преднамеренных действий или неосторожности, при наличии которого не может происходить обмена информацией между Астелит и Контент Провайдером та/або между Абонентом и Астелит и через какой Контент Провайдер не может воспользоваться Услугами Астелит или Контент Провайдер не может предоставить Доступ к Контенту Абонентам) та/або ее части та/або Информационно-сервисного центра, а также иные случаи, которые рассматриваются Абонентом или Астелитом как прерывание Доступа к Контенту или аварии и т.

др.

"Справочно-информационный телефонный центр" означает подразделение Контент Провайдера, который оказывает техническую поддержку Абонентам, которым предоставляется Доступ к Контенту.

"IVR" означает интерактивную голосовую платформу.

"SMS" означает услугу передачи коротких текстовых сообщений.

"MMS" означает услугу мультимедийных сообщений. Услуга, которая обеспечивает отправление изображения, аудио и текстовых сообщений, которые содержат разные цифровые элементы.

"Услуга JAVA" означает услугу, разработанную на основе прикладной программы, написанной с помощью языка программирования JAVA, которое применяется на конечном оборудовании.

"Номер" - Короткий или Длинный номер.

"Короткий номер" - телефонный номер из Номерной емкости АСТЕЛИТ, который может быть закреплен за Контент Провайдером согласно его запроса для предоставления Доступу к определенному Контенту и обусловлен набором цифр меньше, чем семь и доступный для набора Абонентам АСТЕЛИТ.

"Длинный номер" телефонный номер из Номерной емкости АСТЕЛИТ, который может быть закреплен за Контент Провайдером согласно его запроса для предоставления Доступу к определенному Контенту и обусловлен набором семи цифр и префиксу(NDC) 38 063 или 38 093, и доступный для набора Абонентам.

"Номерная емкость" означает номерной ресурс АСТЕЛИТ, который используется им для предоставления телекоммуникационных услуг Абонентам.

"MO" - принцип тарификации Доступа к Контенту, при котором АСТЕЛИТ списывает денежные средства из счета Абонента АСТЕЛИТ в момент, когда запрос на получение Доступа к Контенту отправлен из конечного оборудования Абонента АСТЕЛИТ(Mobile originated).

"MT" - принцип тарификации доступа к Контенту, при котором АСТЕЛИТ списывает денежные средства из счета Абонента АСТЕЛИТ в момент, когда Доступ успешно предоставлен и завершено получение Контента на конечное оборудование Абонента(Mobile terminated).

"HTTP" означает сетевой протокол прикладного уровня для передачи файлов, основным назначением которого является передача web - страниц.

"Непрерывный период предоставления услуг" означает период в 365(366) дни. Один день складывает 24 часы.

"Биллинговая система" означает програмно-апартний комплекс АСТЕЛИТ, предназначенный для подсчета Абонентов, которые получили Доступ к Контенту, а также для подсчета денежных средств, полученных АСТЕЛИТ за предоставление Доступу к Контенту и выполнению ряда связанных с этим функций.

"Разговорный тракт" означает период разговора или получения сообщения Абонентом из IVR, что начинается с момента успешного ответа конечного оборудования Абонента на вызов и заканчивается в момент