Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

4.Коммуникативная функция обеспечивает общение и взаимодействие людей, в частности специалистов, путем личного обмена или использования документальных средств, аппаратных (компьютерных, спутниковых и пр.) систем и каналов передачи сообщений. Эта функция направлена на преодоление барьеров в торговле и на содействие научно-техническому и экономическому сотрудничеству.
5.Цивилизующая функция направлена на повышение качества продукции и услуг как составляющей качества жизни. Например, от жесткости требований государственных стандартов к содержанию вредных веществ в пищевых продуктах, питьевой воде, сигаретах непосредственно зависит продолжительность жизни населения страны. В этом смысле стандарты отражают степень общественного развития страны, т.е. уровень цивилизации.
6.Информационная функция. Стандарты — источник важнейшей информации, поскольку в ней обобщены результаты развития науки, техники и практического опыта, которые признаны посредством консенсуса представителями всех

По-украински

4.Коммуникативная функція забезпечує спілкування і взаємодію людей, зокрема фахівців, шляхом особистого обміну або використання документальних засобів, апаратних(комп'ютерних, супутникових і ін.) систем і каналів передачі повідомлень. Ця функція спрямована на подолання бар'єрів в торгівлі і на сприяння науково-технічній і економічній співпраці.
5.Цивілізуюча функція спрямована на підвищення якості продукції і послуг як що становить якості життя. Наприклад, від жорсткості вимог державних стандартів до вмісту шкідливих речовин в харчових продуктах, питній воді, сигаретах безпосередньо залежить тривалість життя населення країни. У цьому сенсі стандарти відбивають міру громадського розвитку країни, тобто рівень цивілізації.
6.Інформаційна функція. Стандарти - джерело найважливішої інформації, оскільки в ній узагальнені результати розвитку науки, техніки і практичного досвіду, які визнані за допомогою консенсусу представниками усіх