Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

устройства электроустановок" (далі - ПУЕ) та іншим нормативно-технічним документам;

технічні (контрольні) засоби обліку - засоби обліку, що застосовуються суб'єктом господарської діяльності для контролю споживання електричної енергії, аналізу втрат електричної енергії у власних електричних мережах тощо;

технічні цілі - задоволення потреб споживача в електричній енергії для функціонування систем інженерного забезпечення належного йому об'єкта (забезпечення потреб електроустановок цього об'єкта, за винятком електроустановок, які використовуються для здійснення в установленому законодавством порядку підприємницької (комерційної) діяльності);

технологічна броня електропостачання споживача - найменша величина електричної потужності та тривалість часу, що потрібні споживачу для безаварійного завершення технологічного процесу (циклу виробництва);

технологічні витрати електричної енергії на передачу електричної енергії електричними мережами (технологічні витрати електричної енергії) - це сума втрат електричної енергії в елементах мереж, витрат електричної енергії на власні потреби підстанцій та витрат електричної енергії на плавлення ожеледі;

технологічні електричні мережі - сукупність електроустановок з усією інфраструктурою, у тому числі внутрішньобудинкові електричні мережі, системи автоматики, захисту, управління, регулювання та зв'язку, що призначені для перетворення, передачі та/або розподілу електричної енергії, що належать основному споживачу і використовуються для передачі електричної енергії для власного споживання та/або субспоживачам, а також для транзиту електричної енергії в мережі електропередавальної організації;

(абзац вісімдесят восьмий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з

постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України

від 04.02.2010 р. N 105)

точка вимірювання - місце встановлення розрахункового засобу обліку в певній точці електричної мережі з метою вимірювання обсягу перетікань електричної енергії та рівня електричної потужності;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом вісімдесят дев'ятим згідно з

постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України

від 04.02.2010 р. N 105,

у зв'язку з цим абзаци вісімдесят дев'ятий - дев'яносто шостий

вважати відповідно абзацами дев'яностим - дев'яносто сьомим)

точка обліку - межа балансової належності, на якій за допомогою засобів обліку або розрахунковим шляхом визначаються та обліковуються значення обсягів споживання/передачі електричної енергії та величини споживання/транзиту електричної потужності за певний період;

(абзац дев'яностий пункту 1.2 у редакції постанови Національної

комісії регулювання електроенергетики України від 04.02.2010 р. N 105)

точка підключення - контактні з'єднання повітряних або кабельних ліній електропередач у місцях їх приєднання до відкритих або закритих розподільних пристроїв, місця відгалужень ліній електропередач;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом дев'яносто першим згідно з

постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України

від 22.11.2006 р. N 1497,

у зв'язку з цим абзаци дев'яносто перший - дев'яносто шостий

вважати відповідно абзацами дев'яносто другим - дев'яносто сьомим)

точка продажу електричної енергії - межа балансової належності, на якій відбувається перехід права власності на електричну енергію;

форс-мажорні обставини - надзвичайна і непереборна за наявних умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу, дія якої може бути викликана:

винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що не є стороною відповідного договору (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух);

умовами, регламентованими відповідними органами виконавчої влади, а також пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями;

якість електричної енергії - перелік визначених Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики значень показників якості електричної енергії і значень нормально допустимих та граничнодопустимих норм якості електричної енергії, у разі дотримання яких забезпечується електромагнітна сумісність електричних мереж електропередавальної організації та електроустановок споживачів електричної енергії, пожежно- та електробезпечність електроустановок споживачів.

1.3. Постачання електричної енергії для забезпечення потреб електроустановки здійснюється на підставі договору про постачання електричної енергії, що укладається між власником цієї електроустановки (уповноваженою власником особою) та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, або договору про купівлю-продаж електричної енергії, що укладається між власником цієї електроустановки (уповноваженою власником особою) та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом.

1.4. Точка продажу електричної енергії споживачу установлюється на межі балансової належності його електроустановок та зазначається в договорі про постачання електричної енергії або в договорі про купівлю-продаж електричної енергії.

(абзац перший пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з

постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України

від 22.11.2006 р. N 1497,

у редакції постанови Національної комісії

регулювання електроенергетики України від 25.12.2008 р. N 1449)

Електропередавальна організація покриває всі витрати, пов'язані з доставкою електричної енергії в точку продажу.

(абзац другий пункту 1.4 у редакції постанови Національної комісії

регулювання електроенергетики України від 25.12.2008 р. N 1449)

Абзац третій пункту 1.4 виключено

(згідно з постановою Національної комісії регулювання

електроенергетики України від 25.12.2008 р. N 1449)

1.5. У разі підключення електроустановок споживача до електричних мереж, власник яких не є постачальником електричної енергії, та виникнення у споживача відповідно до законодавства України зобов'язань уносити плату за перетікання реактивної електроенергії, між споживачем та цим власником електричних мереж на основі типового договору (додаток 1) укладається договір про технічне забезпечення електропостачання споживача.

(пункт 1.5 у редакції постанови Національної комісії

регулювання електроенергетики України від 25.12.2008 р. N 1449)

1.6. Договір про постачання електричної енергії на основі типового договору (додаток 3) укладається постачальником електричної енергії за регульованим тарифом з усіма споживачами та субспоживачами (крім населення), об'єкти яких розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності постачальником електричної енергії за регульованим

По-русски

устройства электроустановок" (дальше - ПУЕ) и другим нормативно-техническим документам;

технические (контрольные) средства учета - средства учета, которые применяются субъектом хозяйственной деятельности для контроля потребления электрической энергии, анализа потерь электрической энергии в собственных электрических сетях и тому подобное;

технические цели - удовлетворение потребностей потребителя в электрической энергии для функционирования систем инженерного обеспечения должного ему объекта (обеспечение потребностей электроустановок этого объекта, за исключением электроустановок, которые используются для осуществления в установленном законодательством порядке предпринимательской (коммерческой) деятельности);

технологическая броня электроснабжения потребителя - наименьшая величина электрической мощности и длительность времени, что нужны потребителю для безаварийного завершения технологического процесса (циклу производства);

технологические расходы электрической энергии на передачу электрической энергии электрическими сетями (технологические расходы электрической энергии) - это сумма потерь электрической энергии в элементах сетей, расходов электрической энергии на собственные потребности подстанций и расходов электрической энергии на плавление гололеда;

технологические электрические сети - совокупность электроустановок со всей инфраструктурой, в том числе внутридомовые электрические сети, системы автоматики, защиты, управления, регулирования и связи, что предназначены для превращения, передачи та/або распределения электрической энергии, что принадлежат основному потребителю и используются для передачи электрической энергии для собственного потребления та/або субпотребителям, а также для транзита электрической энергии в сети электропередаточной организации;

(абзац восемьдесят восьмой пункту 1.2 с изменениями, внесенными согласно

постановлением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины

от 04.02.2010 г. N 105)

точка измерения - место установления расчетного средства учета в определенной точке электрической сети с целью измерения объема перетоков электрической энергии и уровня электрической мощности;

(пункт 1.2 дополнено новым абзацем восемьдесят девятым согласно

постановлением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины

от 04.02.2010 г. N 105

в связи с этим абзацы восемьдесят девятый - девяносто шестой

считать соответственно абзацами девяностым - девяносто седьмым)

точка учета - предел балансовой принадлежности, на котором с помощью средств учета или расчетным путем определяются и учитываются значения объемов потребления/передачи электрической энергии и величины потребления/транзита электрической мощности за определенный период;

(абзац девяностый пункту 1.2 в редакции постановления Национального

комиссии регулирования электроэнергетики Украины от 04.02.2010 г. N 105)

точка подключения - контактные соединения воздушных или кабельных линий электропередач в местах их присоединения к открытым или закрытым распределительным устройствам, месту ответвлений линий электропередач;

(пункт 1.2 дополнено новым абзацем девяносто первым согласно

постановлением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины

от 22.11.2006 г. N 1497

в связи с этим абзацы девяносто первый - девяносто шестой

считать соответственно абзацами девяносто вторым - девяносто седьмым)

точка продажи электрической энергии - предел балансовой принадлежности, на котором происходит переход права собственности на электрическую энергию;

форс-мажорные обстоятельства - чрезвычайная и непреодолимая при имеющихся условиях сила, защита от действия которой не предвидена в проектной и другой нормативной документации, действие которой невозможно предупредить применением высокопрофессиональной практики персонала, действие которой может быть вызвано :

исключительными погодными условиями и стихийным бедствием (ураган, буря, наводнение, нагромождение снега, гололед, землетрясение, пожар, проседание и сдвиг почвы);

непредвиденными ситуациями, вызванными действиями стороны, которые не являются стороной соответствующего договора (забастовка, локаут, действие общественного врага, объявленное и необъявленная война, угроза войны, террористический акт, блокада, революция, мятеж, восстание, массовые беспорядки, общественная демонстрация, противоправные действия третьих лиц, пожар, взрыв);

условиями, регламентированными соответствующими органами исполнительной власти, а также связанными с ликвидацией последствий, вызванных исключительными погодными условиями и непредвиденными ситуациями;

качество электрической энергии - перечень определенных Государственным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики значений показателей качества электрической энергии и значений нормально допустимых и граничнодопустимих норм качества электрической энергии, в случае соблюдения которых обеспечивается электромагнитная совместимость электрических сетей электропередаточной организации и электроустановок потребителей электрической энергии, пожарный- но электробезопасность электроустановок потребителей.

1.3. Снабжение электрической энергии для обеспечения потребностей электроустановки осуществляется на основании договора о снабжении электрической энергии, которая заключается между владельцем этой электроустановки (уполномоченным владельцем лицом) и поставщиком электрической энергии по регулируемому тарифу, или договора о покупке-продаже электрической энергии, которая заключается между владельцем этой электроустановки (уполномоченным владельцем лицом) и поставщиком электрической энергии по нерегулированному тарифу.

1.4. Точка продажи электрической энергии потребителю устанавливается на грани балансовой принадлежности его электроустановок и отмечается в договоре о снабжении электрической энергии или в договоре о покупке-продаже электрической энергии.

(абзац первый пункту 1.4 с изменениями, внесенными согласно

постановлением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины

от 22.11.2006 г. N 1497

в редакции постановления Национальной комиссии

регулирование электроэнергетики Украины от 25.12.2008 г. N 1449)

Электропередаточная организация покрывает все расходы, связанные с доставкой электрической энергии в точку продажи.

(абзац второй пункту 1.4 в редакции постановления Национальной комиссии

регулирование электроэнергетики Украины от 25.12.2008 г. N 1449)

Абзац третий пункту 1.4 исключено

(согласно постановлению Национальной комиссии регулирования

электроэнергетика Украины от 25.12.2008 г. N 1449)

1.5. В случае подключения электроустановок потребителя к электрическим сетям, владелец которых не является поставщиком электрической энергии, и возникновению у потребителя в соответствии с законодательством Украины обязательств уносить плату за переток реактивной электроэнергии, между потребителем и этим владельцем электрических сетей на основе типичного договора (дополнение 1) заключается договор о техническом обеспечении электроснабжения потребителя.

(пункт 1.5 в редакции постановления Национальной комиссии

регулирование электроэнергетики Украины от 25.12.2008 г. N 1449)

1.6. Договор о снабжении электрической энергии на основе типичного договора (дополнение 3) заключается поставщиком электрической энергии по регулируемому тарифу со всеми потребителями и субпотребителями (кроме населения), объекты которых расположенные на территории осуществления лицензированной деятельности поставщиком электрической энергии за регулируемым