Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Таким чином, стійкість фінансового стану може бути відновлена шляхом:

1) прискорення обігу капіталу у поточних активах, в результаті чого відбудеться його скорочення на гривню товарообігу;

2) обґрунтоване зменшення запасів та витрат;

3) поповнення власного обігового капіталу за рахунок зовнішніх або внутрішніх джерел.

Серед внутрішніх резервів можуть бути запропоновані наступні заходи:

1) реалізація необоротних активів: у процесі реалізації необоротних активів зменшується їх залишок і водночас збільшується вартість оборотних активів за рахунок надходження грошових коштів;

2) здача майна в оренду: в результаті підприємство отримає приріст активів внаслідок отримання орендних платежів і, отже, збільшення прибутку.

Досвід роботи промислових підприємств в сучасних умовах господарювання підтверджує велике значення повного виявлення в ході фінансового планування внутрігосподарських резервів росту грошових накопичень. Виявлення резервів росту впливає на вдосконалення комерційного розрахунку, розвиток ринкових відносин, сприяє ліквідації кризових явищ в економіці.

По-русски

Таким образом, стойкость финансового состояния может быть возобновлена путем:

1) ускорение оборота капитала в текущих активах, в результате чего состоится его сокращение на гривню товарооборота;

2) обоснованное уменьшение запасов и расходов;

3) пополнения собственного оборотного капитала за счет внешних или внутренних источников.

Среди внутренних резервов могут быть предложены следующие мероприятия:

1) реализация необоротных активов : в процессе реализации необоротных активов уменьшается их остаток и в то же время увеличивается стоимость оборотных активов за счет поступления денежных средств;

2) сдача имущества в аренду: в результате предприятие получит прирост активов в результате получения арендных платежей и, следовательно, увеличение прибыли.

Опыт работы промышленных предприятий в современных условиях ведения хозяйства подтверждает большое значение полного выявления в ходе финансового планирования внутрихозяйственных резервов роста денежных накоплений. Выявление резервов роста влияет на совершенствование коммерческого расчета, развитие рыночных отношений, способствует ликвидации кризисных явлений в экономике.