Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Вперше в історії астрономії виявляється можливим визначення зі спостережень фактичних планетних відстаней; ясний фізичний зміст одержують специфічні математико-геометричні особливості схеми Птоломеєвої системи світу; нова, геліоцентрична система світу робить сильне естетичне враження, установлюючи дійсну "форму світу і точну домірність його частин".

Геліоцентрична система світу

Свою ідею геліоцентричної системи Коперник коротко сформулював у "Малому коментарі".

У ньому Коперник уводить сімох аксіом, що дозволять пояснити й описати рух планет значно простіше, ніж у Птоломеєвскою теорії.

"Перша вимога. Не існує одного центра для всіх небесних чи орбіт сфер.

Друга вимога. Центр Землі не є центром Світу, але тільки центром тяжіння і центром місячної орбіти.

Третя вимога. Усі сфери рухаються навколо Сонця, розташованого як би в середині усього, так що біля Сонця знаходиться центр світу.

Четверта вимога. Відношення, що відстань між Сонцем і Землею має до висоти небесної твердіні, менше відносини радіуса Землі і її відстані від Сонця, так що в порівнянні з висотою повторюй воно буде навіть невідчутним.

П'ята вимога. Усі рухи, що помічаються в небесної твердіні, належать не їй самої, але Землі. Саме Земля з найближчими до неї стихіями вся обертається в добовому русі навколо незмінних своїх полюсів, причому твердінь і саме вище небо залишаються увесь час нерухомими.

Шоста вимога. Усі зауважуються нами в Сонця руху не властиві йому, але належать Землі і нашій сфері, разом з яким ми обертаємося навколо Сонця, як і всяка інша планета; таким чином, Земля має кілька рухів.

Сьома вимога. Удавані прямі і зрозумілі рухи планет належать не їм, але Землі. Таким чином, одне це її рух достатній для пояснення великого числа видимих у небі нерівномірностей.

Як же представлялася Копернику Сонячна система після допущення добового обертання Землі? Нерухомий небесний звід, Сонце, що може чи бути нерухомим, чи рухається по екліптиці - кривої, нерухомо зв'язаної з небесним зводом. У відношенні обертання Землі могли бути дві можливості: вісь обертання нерухома (Земля залишається на тому самому місці) чи переміщається. Якщо вважати вісь обертання Землі нерухомої, то площина, проведена через центр Землі перпендикулярно осі обертання, буде постійною.

Але ця площина перетинає небесний звід теж по нерухомої кривої (небесному екватору). Таким чином, крапка весняного рівнодення, що знаходиться в перетинанні двох нерухомих кривих, повинна залишатися постійної і, отже, прецесія неможлива. Але вона існує. Тому що екліптика нерухома, небесний екватор повинний переміщатися. Іншими словами, існування прецесії можна пояснити тільки рухливістю Землі. Таким чином, рухливість Землі є не результатом чисто математичної побудови, а цілком реальним фактом, доказуваним існуванням прецесії.

Микола Коперник здійснив великий прорив в галузі тодішньої астрономії. Хоч тоді його вчення не сприйнялися суспільством, його наступники (Галілей, Дж.Бруно) мали сильне підгрунтя, щоб продовжити справу Коперника і вивести людство з темряви незнання.

По-английски

First in history of astronomy determination appears possible from the supervisions of actual planetary distances; clear physical maintenance is got by the specific математико-геометричні features of chart of Птоломеєвої of the world system; the new, heliocentric system of the world does the strong aesthetic impression, setting the actual "form of the world and exact proportionality of his parts".

Heliocentric system of the world

The idea of the heliocentric system Коперник shortly set forth in the "Small comment".

In him Коперник enters seven axioms, that will allow to explain and describe motion of planets considerably simpler than in Птоломеєвскою of theory.

"First requirement. There is not one center for all celestial or orbits of spheres.

Second requirement. A center of Earth is not the World center, but only by the centre of gravity and center of monthly orbit.

Third requirement. All spheres move round a Sun located as though in a middle everything, so that near a Sun there is the world center.

Fourth requirement. Relation, that distance between a Sun and Earth has to the height of celestial твердіні, less than relations of radius of Earth and her distance sun, so that as compared to a height repeat it will be even imperceptible.

Fifth requirement. All motions that is noticed at celestial твердіні belong to not her, but Earth. Exactly Earth with the nearest to her elements all is revolved in day's русі round the unchanging poles, thus consolidations and self higher sky remain immobile all the time.

Sixth requirement. All are noticed by us in Suns of motion not peculiar to him, but belong to Earth and our sphere, together with that we are revolved, as well as every other planet; thus, Earth has a few motions.

Seventh requirement. Imaginary lines and clear motions of planets belong to not them, but Earth. Thus, one it her motion suffices for explanation of large number of visible in sky of нерівномірностей.

How was there Копернику the Sunny system after assumption of day's rotation of Earth? Immobile vault of heaven, Sun that can or to be immobile, or moves on an ecliptic - the curve motionlessly related to the vault of heaven. In the relation of rotation to Earth there could be two possibilities: the axis of rotation is immobile(Earth remains on the same place) or moves. If to count the axis of rotation of Earth immobile, then the plane conducted through the center of Earth athwart axes of rotation will be permanent.

But this plane crosses the vault of heaven too for immobile curve(to the celestial equator). Thus, the point of vernal equinox that is in crossing of two immobile curves must remain permanent and, thus, прецесія is impossible. But she exists. Because an ecliptic is immobile, a celestial equator is guilty to move. In other words, existence of прецесії can be explained only by mobility of Earth. Thus, mobility of Earth is a not result cleanly mathematical construction, but fully real fact, finished telling existence of прецесії.

Mykola Коперник carried out a large breach in industry of that time astronomy. Though then his manoeuvres were not perceived by society, his successors(Galilei, Дж.Бруно) had strong soil, to continue the matter of Коперника and show humanity out of darkness of ignorance.