Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

3.2.9.2. в останній день періоду, визначеного в п. 2.4. цього Договору, нарахованих процентів, а у разі якщо на рахунках будуть відсутні грошові кошти, в день надходження грошових коштів;
3.2.9.3. в останній день періоду/строку, визначеного Тарифами, комісій, а у разі якщо на рахунках будуть відсутні грошові кошти, в день надходження грошових коштів.
3.2.9.4. У випадку, якщо валюта на рахунках Позичальника, що відкриті в установах Кредитора, є відмінною від валюти виконання зобов’язань за цим Договором, Позичальник цим надає доручення Кредитору самостійно здійснювати купівлю/продаж, обмін відповідної валюти, необхідної для погашення заборгованості за цим договором, на міжбанківському валютному ринку України за курсом, що діятиме на дату здійснення

По-русски

3.2.9.2. в последний день периода, определенного в п. 2.4. настоящего Договора, начисленных процентов, а в случае, если на счетах будут отсутствовать денежные средства, в день поступления денежных средств;
3.2.9.3. в последний день периода/срока, определенного Тарифами, комиссий, а в случае, если на счетах будут отсутствовать денежные средства, в день поступления денежных средств.
3.2.9.4. В случае, если валюта на счетах Заемщика, которые открыты в учреждениях Кредитора, отличается от валюты выполнения обязательств по настоящему Договору, Заемщик этим предоставляет поручение Кредитору самостоятельно осуществлять покупку/продажа, обмен соответствующей валюты, необходимой для погашения задолженности по настоящему договору, на межбанковском валютном рынке Украины за курсом, который будет действовать на дату осуществления