Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Московски
й
государственны
й
институ
т
Международны
х
отношени
й
(Университет
)
МИ
Д
Росси
и
Н
а
права
х
рукопис
и
0420116320
3
Кузнецов
а
Тамар
а
Олеговн
а
«Избирательна
я
систем
а
Японии
»
Специальность
:
12.00.0
2
Конституционно
е
право
;
муниципально
е
прав
о
Диссертаци
я
н
а
соискани
е
учено
й
степен
и
кандидат
а
юридически
х
нау
к
Научны
й
руководитель
:
д.ю.н.
,
профессо
р
Лейб
о
Ю.И
.
Москва
,
201
1

По-украински

На правах рукопису

Николюк Валерія В'ячеславівна

Возмещение шкоди особі, незаконно підданій
заходам кримінально-процесуального примусу
Спеціальність 12.00.09 - Кримінальний процес, криміналістика;
оперативно-розшукова діяльність


Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня
кандидата юридичних наук


Москва - 2011

Робота виконана на кафедрі кримінально-правових дисциплін Московської академії економіки і права
Науковий керівник: Заслужений діяч науки Російської Феде-рації, доктор юридичних наук, професор Зайцев Олег Олександрович

Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Ковтун Микола Миколайович
кандидат юридичних наук, доцент Качанов Олександр Якович

Провідна організація:
Московська державна юридиче-ская академія ім. О. Е. Кутафина

Захист дисертації відбудеться 27 травня 2011 р. о 16 годині. на засіданні дисертаційної ради Д521.023.02 при Московській академії экономи-ки і права за адресою: 117105, Москва, Варшавське шосе