Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Воспитание, процесс целенаправленного, систематического формирования личности в целях подготовки её к активному участию в общественной, производственной и культурной жизни. В этом смысле Воспитание осуществляется в процессе организованной совместной деятельности семьи и школы, дошкольных и внешкольных учреждений, детских и молодёжных организаций, общественности.

Воспитание тесно связано с обучением; многие его задачи достигаются главным образом в процессе обучения, как важнейшего воспитательного средства. Вместе с тем воспитательное воздействие на человека оказывают весь уклад жизни общества, развитие науки и техники, литература, искусство, средства массовой информации и пропаганды — печать, радио, телевидение (см. также Социализация). На определённом уровне духовного развития личности возникает потребность человека в самоусовершенствовании, которое во многом зависит от самовоспитания.

По-украински

Виховання, процес цілеспрямованого, систематичного формування особи в цілях підготовки її до активної участі в громадському, виробничому і культурному житті. У цьому сенсі Виховання здійснюється в процесі організованої спільної діяльності сім'ї і школи, дошкільних і позашкільних установ, дитячих і молодіжних організацій, громадськості.

Виховання тісно пов'язане з навчанням; багато його завдань досягаються головним чином в процесі навчання, як найважливішого виховного засобу. В той же час виховну дію на людину чинять увесь життєвий суспільства устрій, розвиток науки і техніки, література, мистецтво, засоби масової інформації і пропаганди - друк, радіо, телебачення(см також Соціалізація). На певному рівні духовного розвитку особистості виникає потреба людини в тому, що самовдосконалило, яке багато в чому залежить від самовиховання.