Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Межпредметные связи в преподавании экономики
Одна из важнейших задач современного образования – показать ребятам единство окружающего мира. Для формирования целостной картины мира целесообразно использовать на уроках межпредметные связи, с помощью которых школьники учатся видеть сходные законы и закономерности в развитии тех или иных процессов и явлений.
Экономика – предмет прикладного характера, и учащимся необходимо, в первую очередь, овладеть практическими умениями и навыками. Наряду с этим предполагается изучение и осмысление основных экономических процессов, явлений, законов и закономерностей. Подчас абстрактная теория довольно сложна для понимания, поэтому для описания и для конкретизации ведущих экономических понятий и концепций приходится привлекать знания учащихся об аналогичных процессах и явлениях, изучаемых в курсах физики, химии, биологии, географии, истории и других предметов.
Также межпредметные связи помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении и

По-украински

Міжпредметні зв'язки у викладанні економіки
Одне з найважливіших завдань сучасної освіти - показати хлопцям єдність навколишнього світу. Для формування цілісної картини світу доцільно використати на уроках міжпредметні зв'язки, за допомогою яких школярі вчаться бачити схожі закони і закономірності в розвитку тих або інших процесів і явищ.
Економіка - предмет прикладного характеру, і вчиться необхідно, в першу чергу, опанувати практичні уміння і навички. Разом з цим передбачається вивчення і осмислення основних економічних процесів, явищ, законів і закономірностей. Часом абстрактна теорія досить складна для розуміння, тому для опису і для конкретизації провідних економічних понять і концепцій доводиться притягати знання учнів про аналогічні процеси і явища, що вивчаються в курсах фізики, хімії, біології, географії, історії і інших предметів.
Також міжпредметні зв'язки допомагають реалізувати особово-орієнтований підхід в навчанні і