Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Текст для переводаПри сприйнятті таких повідомлень гумористичний ефект формується за моделлю А (несподівана зміна неспоріднених фреймів), що викликає появу ментальної опозиції „логічне – нелогічне”.
Треба зазначити, що найчастотніша ментальна опозиція, яка виникає у свідомості адресата при сприйнятті будь-якого мовного засобу чи прийому, – це опозиція „логічне – нелогічне” (52,6%), найменш частотна опозиція – „можливе – неможливе” (30,8%). Опозиція „високе – низьке” виникає в 16,6% випадків.

По-английски

Text for переводаПри perception of such reports a humorous effect is formed after a model And, that causes appearance of mental opposition "logical - illogical".
It is necessary to mark that найчастотніша mental opposition that arises up in consciousness of addressee at perception of any language means or reception, is opposition "logical - illogical" (52,6 the least frequency opposition - it is "possible - it is impossible" (a 30,8 Opposition "high - the subzero" arises up in 16,6ипадків.