Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

фірма що імітує роботу комерційно-оптового підприємства.Вона створена у 1999р на базі Львівського училища 27.Працює 16 працівників-майстри.Головна мета-задовільнити потреби клієнтів,реалізувати продукцію отримати прибуток.Структура фірми-складається із 8 віділів;
Годинний розпорядок робочого дня: з 9-16 год.
Перерва-11,50-12,30год.
купівля
маркетинг
продаж
склад
секрктеріат
канцелярія
бухгалтерія
кадри
Купівля-відділ відповідає за купівлю товарів для подальшої реалізації з отриманням прибутку
Маркетинг-задовільнити певні потреби споживачів
Продаж-реалізація товару та їх облік,розробка високоякісної реклами на торгові підприємства
Склад-збереження,реєстрація,облік товарів,які є на балансі підприємства
Секретеріат-структурний підрозділ фірми який здійснює документаційне забезпечення організації,і телефонне обслуговування організовує ділові наради приймання
Канцелярія-структурний підрозділ фірми який виконує функції служби діловедення
Бухгалтерія-введення на контроль господарської

По-английски

firm that imitates work of commercially-wholesale enterprise.She is created in 1999р on the base of Lviv school 27.16 працівників-майстри works.Main мета-задовільнити necessities of clients, to realize products to get an income.A structure of фірми-складається is from 8 віділів;

the 1

Sentinel working daily routine: from 9-16 hour
Перерва-11,50-12,30год.
purchase

a 1

marketing

a 1

sale

a 1

composition

of 1

секрктеріат

a 1

office

a 1

book-keeping
shots

a 1

Purchase-department is responsible for the purchase of commodities for further realization with the receipt of income
Маркетинг-задовільнити certain necessities of consumers

a 1

Sale-realization of commodity and their account, development of high-quality advertisement on trade enterprises

a 1

Composition-maintenance, registration, account of commodities that are on a balance

sheet a 1

Секретеріат-структурний subdivision of firm carries out that documentation providing of organization, and telephone service organizes the business conferences of acceptance
Канцелярія-структурний subdivision of firm that executes function service діловедення
book-keeping-introduction on control economic