Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Організація медичної допомоги, в тому числі й хірургічної, громадянам України грунтується на закріпленому в ст.49 Конституції країни їх праві на без­коштовну державну медичну допомогу всіх видів. Хірургічна допомога — одна з найбільш масових форм медичної допомоги. Ця її особливість обумовлена великим поширенням хірургічних захворювань, природжених та набутих вад і травм як у нашій країні, так і в усіх промислово розвинутих країнах світу, з одного боку, та великими можливостями хірургії, досягнутими за період після Другої світової війни в лікуванні різних хвороб, корекції вад та навіть у заміні функціонально неповноцінних органів (трансплантація органів та ксе-нопротезування) — з другого.

Про масовість хірургічної допомоги свідчать сотні тисяч щорічно виконуваних в Україні оперативних втручань з приводу хвороб та травм на різних органах.

Основу сучасної системи організації хірургічної допомоги в Україні поки що складає система, успадкована від колишнього СРСР. Допомога ця була

По-английски

Organization of medicare, including surgical, is base on the citizens of Ukraine envisaged in ст.49 Constitution of country their right on without­valuable state medicare of all kinds. Surgical help - one of the most mass forms of medicare. This her feature is conditioned by large distribution of surgical diseases, bear and purchased defects and traumas both in our country and in the entire industrially developed countries of the world, from one side, and by the large possibilities of surgery, attained for period after Second world war in treatment of different illnesses, correction of defects and even in replacement functionally of inferior organs (transplantation of organs and ксе-нопротезування), - from the second.

About mass character of surgical help testify hundreds of thousands of annually executable in Ukraine operative interventions concerning illnesses and traumas on different organs.

Bases of the modern system of organization of surgical help in Ukraine as yet are made by the system inherited from the former USSR. This help was