Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА (лат. morbus radioactivus) — захворювання, що розвивається в результаті впливу іонізуючого випромінювання на людину. Залежно від тривалості опромінення і термінів прояву захворювання розрізняють гостру і хронічну п.х. Розвиток гострої п.х. може спостерігатися після атомного вибуху, при порушенні використання джерел іонізуючого випромінювання, аварії систем, що містять радіонукліди; при випадковому доступі осіб до радіоактивного джерела. Гостра п.х. виникає при опроміненні або надходженні всередину організму радіонуклідів у дозі, яка перевищує 1 Гр. У разы однократного опромінення в дозі до 0,25 Гр звичайне клінічне дослідження істотних відхилень не виявляє. При опроміненні в дозах 0,25–0,75 Гр відзначаються зміни клітинного складу крові, нервово-судинні регуляції, які виникають на 5–8-й тиждень з моменту опромінення. У формуванні типової форми гострої п.х. виділяють чотири фази: І — фаза первинної загальної реакції; ІІ — видимого клінічного благополуччя; ІІІ —

По-английски

RADIATION ILLNESS (lat. morbus radioactivus) is a disease that develops as a result of influence of ionizing radiation on a man. Depending on duration of irradiation and terms of display of disease distinguish sharp and chronic п.х. Development of sharp п.х. can be observed after an atomic explosion, at violation of the use of sources of ionizing radiation, accident of the systems that contain радіонукліди; at casual access of persons to the radioactive source. Sharp п.х. arises up at an irradiation or receipt inward of organism of радіонуклідів in a dose that exceeds 1 Гр. In разы of single irradiation in a dose to 0,25 Гр ordinary clinical research of substantial rejections does not find out. At an irradiation in doses 0,25-0,75 Гр is marked changes of cellular composition of blood, neurovascular adjusting that arise up on a 5-8th week from the moment of irradiation. In forming of typiform of sharp п.х. distinguish four phases: And is a phase of primary general reaction; ІІ - visible clinical prosperity; ІІІ -