Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

О предупреждении коррупции

ВС Украины

Закон от 14.10.2014 № 1700-VII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання корупції

Із змінами і доповненнями, внесеними

Законами України

від 28 грудня 2014 року N 77-VIII,

від 12 лютого 2015 року N 198-VIII,

від 2 липня 2015 року N 576-VIII,

від 14 липня 2015 року N 595-VIII,

від 14 липня 2015 року N 597-VIII,

від 16 липня 2015 року N 631-VIII,

від 15 вересня 2015 року N 679-VIII,

від 8 жовтня 2015 року N 731-VIII,

від 10 листопада 2015 року N 766-VIII,

від 12 листопада 2015 року N 794-VIII,

від 10 грудня 2015 року N 889-VIII,

від 25 грудня 2015 року N 922-VIII,

від 25 грудня 2015 року N 928-VIII,

від 15 березня 2016 року N 1022-VIII

(З 5 жовтня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 2 червня 2016 року N 1403-VIII)

(Установлено, що норми і положення статті 16 застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, згідно із Законом України від 8 липня 2010 року N 2456-VI, враховуючи зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2014 року N 79-VIII)

(У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 12 лютого 2015 року N 198-VIII)

Додатково див. роз'яснення

Міністерства юстиції України

від 10 листопада 2014 року

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням; близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із

суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка,

тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта;

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових

повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

(частину першу статті 1 доповнено новим абзацом тринадцятим

згідно із Законом України від 12.02.2015 р. N 198-VIII,

у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий

вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим,

абзац тринадцятий частини першої статті 1 із змінами,

внесеними згідно із Законом України від 10.11.2015 р. N 766-VIII)

суб'єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов'язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;

члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

виборні особи - Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Стаття

По-русски

О предупреждении коррупции

ВС Украины

Закон вот 14.10.2014 № 1700 - VII

ЗАКОН УКРАИНЫ

О предотвращении коррупции

С изменениями и дополнениями, внесенными

Законами Украины

от 28 декабря 2014 года N 77 - VIII

от 12 февраля 2015 года N 198 - VIII

от 2 июля 2015 года N 576 - VIII

от 14 июля 2015 года N 595 - VIII

от 14 июля 2015 года N 597 - VIII

от 16 июля 2015 года N 631 - VIII

от 15 сентября 2015 года N 679 - VIII

от 8 октября 2015 года N 731 - VIII

от 10 ноября 2015 года N 766 - VIII

от 12 ноября 2015 года N 794 - VIII

от 10 декабря 2015 года N 889 - VIII

от 25 декабря 2015 года N 922 - VIII

от 25 декабря 2015 года N 928 - VIII

от 15 марта 2016 года N 1022 - VIII

(С 5 октября 2016 года до данного Закона будут внесенные изменения по закону Украины от 2 июня 2016 года N 1403 - VIII)

(Установлено, что нормы и положения статьи 16 применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования, по закону Украины от 8 июля 2010 года N 2456 - VI, учитывая изменения, внесенные Законом Украины от 28 декабря 2014 года N 79, - VIII)

(В тексте Закона слова "Национальное агентство из ценных бумаг и фондового рынка" во всех падежах заменено словами "Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку" в соответствующем падеже по закону Украины от 12 февраля 2015 года N 198 - VIII)

Дополнительно см. разъяснение

Министерства юстиции Украины

от 10 ноября 2014 года

Данный Закон определяет правовые и организационные принципы функционирования системы предотвращения коррупции в Украине, содержание и порядок применения превентивных антикоррупционных механизмов, правила относительно устранения последствий коррупционных правонарушений.

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов

1. В данном Законе нижеприведены сроки употребляются в таком значении:

антикоррупционная экспертиза - деятельность из выявления в нормативно-правовых актах, проектах нормативно-правовых актов положений, которые самостоятельно или в сочетании с другими нормами могут способствовать совершению коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией;

прямое подчинение - отношения прямой организационной или правовой зависимости подчиненного лица от ее руководителя, в том числе через решение (участие в решении) вопросов принятия на работу, увольнение из работы, применения поощрений, дисциплинарных взысканий, предоставления указаний, поручений и тому подобное, контролю за их выполнением;

близкие лица - лица, которые совместно проживают, связанные общим бытом и имеют взаимные права и обязанности с субъектом, отмеченным в части первой статье 3 данного Закона (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых с субъектом не имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают, но не находятся в браке, а также - независимо от отмеченных условий - мужчина, жена, отец, иметь, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра, дед, баба, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка

тесть, теща, свекор, свекровь, усыновитель или усыновлен, опекун или попечитель, лицо, которое находится на попечении или заботе упомянутого субъекта;

коррупционное правонарушение - деяние, которое содержит признаки коррупции, совершенное лицом, отмеченным в части первой статье 3 данного Закона, за которое законом установлена криминальная, дисциплинарная та/або гражданско-правовая ответственность;

коррупция - использование лицом, отмеченным в части первой статье 3 данного Закона, предоставленных ей служебных полномочий или связанных с ними возможностей с целью получения неправомерной выгоды или принятия такой выгоды или принятия обещания/предложения такой выгоды для себя или других лиц или соответственно обещание/предложение или предоставление неправомерной выгоды лицу, отмеченной в части первой статье 3 данного Закона, или по ее требованию другим физическим или юридическим лицам с целью склонить это лицо к противоправному использованию предоставленных ей служебных

полномочий или связанных с ними возможностей;

неправомерная выгода - денежные средства или другое имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, любые другие выгоды нематериального или неденежного характера, которые обещают, предлагают, предоставляют или получают без законных на то оснований;

потенциальный конфликт интересов - наличие у лица частного интереса в сфере, в которой она выполняет свои служебные или представительские полномочия, что может повлиять на объективность или непредвзятость принятия ею решений, или на совершение или несовершение действий во время выполнения отмеченных полномочий;

подарок - денежные средства или другое имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, которые предоставляют/получают безвозмездно или по цене, более низкой минимальной рыночной;

правонарушение, связанное с коррупцией, - деяние, которое не содержит признаков коррупции, но нарушает установленные данным Законом требования, запреты и ограничение, совершенное лицом, отмеченным в части первой статье 3 данного Закона, за которое законом установлена криминальная, административная, дисциплинарная та/або гражданско-правовая ответственность;

частный интерес - любой имущественный или неимущественный интерес лица, в том числе предопределен личными, семейными, дружественными или другими внеслужебными отношениями с физическими или юридическими лицами, в том числе те, которые возникают в связи с членством или деятельностью в общественных, политических, религиозных или других организациях;

реальный конфликт интересов - противоречие между частным интересом лица и ее служебными или представительскими полномочиями, что влияет на объективность или непредвзятость принятия решений, или на совершение или несовершение действий во время выполнения отмеченных полномочий;

специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции - органы прокуратуры, Национальной полиции, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции;

(часть первая статьи 1 дополнена новым абзацем тринадцатым

по закону Украины от 12.02.2015 г. N 198 - VIII

в связи с этим абзацы тринадцатый - пятнадцатый

считать соответственно абзацами четырнадцатым - шестнадцатым

абзац тринадцатый части первой статьи 1 с изменениями

внесенными по закону Украины от 10.11.2015 г. N 766 - VIII)

субъекты декларирования - лица, отмеченные в пункте 1, подпункте "а" пункта 2 части первой статьи 3 данного Закона, другие лица, которые обязаны подавать декларацию в соответствии с данным Законом;

члены семьи - лица, которые находятся в браке, а также их деть, в том числе совершеннолетние, родители, лица, которые находятся на попечении и заботе, другие лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают, но не находятся в браке;

выборные лица - Президент Украины, народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские председатели.

Статья 2. Законодательство в сфере предотвращения коррупции

1. Отношения