Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Оооуегпегрегй бп ОпёЬес

Впгеап аiтпiiдгаiогi -Уiеппе

[е 12 глагз 2010

Ы° гё пб. ЧА0091670

бозвiег ЧА000042960

Мопзiецг УiIIог КОIЧО1.

[3

гпе Уагозiачiч УаI 29 Ч, ЕЁ2

01034 КIЕЧ

[1 Iгаiпе

ОЫе?: Оёсiнiоп сопсегпап чЫге сiеггапбе бе Сег(iГiса бе вёiециоп бп ОпёЬес - Сапбiба гачаiI1епг

Мопзiепг,

Т’.Iопз ачопз ехаглiпё аес зоiп чоiге бегпапбе бе сегiiiiсаi бе зёiес?iоп еп егШ без ехiдепсез 1ёдiз1аiчез е гёд1епiегiаiгез бп Опёьес сп чiдпепг берпiз е 14 осiоьге 2009. СеIIез-сi эоп! опбёез зпг без ас1еiiгз сiii регтеНеп? бёуаiпег Iез сiпапсез бе iоп сапбiба! 1iгягяiдгаiiоп бе з1ёiаьиг ауес зпссёз ап ОпёЬес. 11 з’адi! пс1атгеп! бе а оггра!iоп, бе 1ехрёгiепсе ргоiеззiоппеiiе, бе 1’де, бе Iа соппаiззапсе бп Iгагi9аiз еI бе I’апдiаiз, бе Iа сарасi!ё баЫопооiiе iпапсiёге е! бе а ргёэепсе ёуепiпеIiе бпп согi]оiпi оп б’епапн с1пи ассотрадпеп! Iе сапсiiба!.

[‘ёiыбе бе чоiге бегапбе гёуёIе япе чопз пе геглрiiззег раз !оiйез ез сопбiiiопз геапiзез, эоП

\/опз п’ачеж раз оЫепп пп потЬге бе роiпз зпНiзап! ап геагб бен ?ас!еыгз бе Iа угiiiе бе зёiес!iоп, сопiогтёгпеп! ап Рёдiепiеп! впг Iа зёiесЁiоп без геззог(iззап!з ё!гапуегз, аг!iсiез 31, 32, 38, аппехе А, еi ап Рёдiепiеп! зпг а ропбёга!iоп аррiiсаЫе Iа зё1есiоп без геззог!iззап!з ё!гапдегз.

Ыопз аопз бопс Iе гедге! бе УОЦ$ iпоггтiег япе попз геЮзопз о!ге бегюапбе бе Сегiiiсаi бе зёiес!iоп бп Опёьес.

Уоыз ропег зопгтiеИге пгiе бетапбе бе гёiзiоп бе сеНе бёсiзiоп ропг ап!ап! сiп’еiIе

зон гт’Ыиуёе, с’ез!--бнге яп’еIIе iбеп!iIiе Iез ёIёР,еп!з iпсоггес!етегпi ёуаiпёз е! ргёсiзе еп япоi ппс еггепг а ё!ё согтiтiзе, яп’е1е рог!е зпг без аi!з ехiз!ап! ап гпоiРеп! бе Iа

бёснэноп, е! сiп’еIIе зон ассогпрадпёе бппе рI-iоiосорiе бе а IеПге бе геЮз е! бе ‘а iiсЬе б’ёуаiпа!iоп япн Iпi ё!аi! )оiп!е. ЕIе реп! ёiге аррщiёе, зи у а Iiеп, раг без босппiеп!з

огiдiпапх рогiапi эпг без аi!з ехiвiап! ап гiiопiепi бе Iа бёснэиоп, япе чопз п’аУе2 раз бё зопгрiз. [а беiтiапбе бои ё!ге !гапзглiзе бапз пп бёiаi грахiгпаi бе 90 опгв

согпр!ег бе ‘а ргёзеп!е I’абгезэе зпiуап!е

По-французски

Оооуегпегрегй бп ОпеЬес

Впгеап аiтпiiдгаiогi - Уiеппе

[е 12 глагз 2010

Ы° ге пб. ЧА0091670

бозвiег ЧА000042960

Мопзiецг УiIIог КОIЧО1.

[3

гпе Уагозiачiч УаI 29 Ч, ЕЕ2

01034 КIЕЧ

[1 Iгаiпе

ОЫе?: Оесiнiоп сопсегпап чЫге сiеггапбе бе Сег(iГiса бе веiециоп бп ОпеЬес - Сапбiба гачаiI 1епг

Мопзiепг,

Т'.Iопз ачопз ехаглiпе аес зоiп чоiге бегпапбе бе сегiiiiсаi бе зеiес?iоп еп егШ sans ехiдепсез 1едiз1аiчез е гед1 епiегiаiгез бп Опеьес сп чiдпепг берпiз е 14 осiоьге 2009. СеIIез - сi эоп! опбеез зпг sans ас1 еiiгз сiii регтеНеп? беуаiпег Iез сiпапсез бе iоп сапбiба! 1iгягяiдгаiiоп бе з1 еiаьиг ауес зпссез ап ОпеЬес. 11 з' адi! пс1атгеп! бе et оггра!iоп, бе 1ехрегiепсе ргоiеззiоппеiiе, бе 1 'де, бе Iа соппаiззапсе бп Iгагi9аiз еI бе I'апдiаiз, бе Iа сарасi!е баЫопооiiе iпапсiеге е! бе et ргеэепсе еуепiпеIiе бпп согi]оiпi оп б'епапн с1пи ассотрадпеп! Iе сапсiiба!.

['еiыбе бе чоiге бегапбе геуеIе япе чопз пе геглрiiззег un coups !оiйез ез сопбiiiопз геапiзез, эоП

\/опз п'ачеж un coups оЫепп пп потЬге бе роiпз зпНiзап! un ап геагб бен ?as!еыгз бе Iа угiiiе бе зеiес!iоп, сопiогтегпеп! ап Редiепiеп! впг Iа зеiесЕiоп sans геззог(iззап!з е!гапуегз, аг!iсiез 31, 32, 38, аппехе et, еi ап Редiепiеп! зпг et ропбега!iоп аррiiсаЫе Iа зе1 есiоп sans геззог!iззап!з е!гапдегз.

Ыопз аопз бопс Iе гедге! бе УОЦ$ iпоггтiег япе попз геЮзопз о!ге бегюапбе бе Сегiiiсаi бе зеiес!iоп бп Опеьес.

Уоыз ропег зопгтiеИге пгiе бетапбе бе геiзiоп бе сеНе бесiзiоп ропг ап!ап! сiп'еiIе

un zones гт'Ыиуее, с'ез!--бнге яп' еIIе iбеп!iIiе Iез еIеР, еп!з iпсоггес!етегпi еуаiпез е! ргесiзе еп япоi ппс еггепг et е!е согтiтiзе, un яп'е1е cor!е зпг sans аi!з ехiз!ап! ап гпоiРеп! бе Iа

беснэноп, е! un сiп'еIIе zones ассогпрадпее бппе рI - iоiосорiе бе et IеПге бе геЮз е! бе 'et iiсЬе б' еуаiпа!iоп япн Iпi е!аi! )оiп!е. ЕIе un navets! еiге аррщiее, зи contre et Iiеп, раг sans босппiеп!з

огiдiпапх рогiапi эпг sans аi!з ехiвiап! ап гiiопiепi бе Iа беснэиоп, япе чопз п'аУе2 un coups бе зопгрiз. [et un беiтiапбе combats е!ге !гапзглiзе бапз пп беiаi грахiгпаi бе 90 опгв

согпр!ег бе 'et ргезеп!е I 'абгезэе зпiуап!е