Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1. Вимоги до працівників

1.1. Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним до галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, узгодженого з Держнаглядохоронпраці, а також до вимог до електротехнічної обслуги, які містяться в ПТЕ.

1.2. Первинний (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.05.94 за N 136/345.

1.3. Працівники, що обслуговують електроустановки, зобов'язані знати ці Правила відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відповідну групу з електробезпеки згідно з такими вимогами:

1) для одержання групи I, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Інструктаж з електробезпеки на І групу має провадити особа відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням, - особа зі складу електротехнічних працівників з групою III.

Мінімальний стаж роботи в електроустановках і видання посвідчень працівникам з групою I не вимагаються;

2) особам молодшим за 18 років не дозволяється присвоювати групу вище II;

3) для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою, зазначеній у додатку 1 цих Правил;

4) для одержання груп II - III працівники мають:

а) чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з роботою в електроустановках;

б) знати і уміти застосувати на практиці Правила безпечної експлуатації електроустановок та інші правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка виконується;

в) знати будову і улаштування електроустановок;

г) уміти практично надавати першу допомогу потерпілим в разі нещасних випадків, в тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця;

5) для одержання груп IV - V додатково необхідно знати компонування електроустановок і уміти організувати безпечне проведення робіт, уміти навчити працівників інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим від електричного струму;

6) для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експлуатації електроустановок.

Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видається посвідчення, яке він зобов'язаний мати при собі під час роботи.

Посвідчення про перевірку знань працівника є документом, який засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.

Посвідчення про перевірку знань видається працівникові комісією з перевірки знань підприємства, організації після перевірки знань і є дійсним тільки після внесення відповідних записів.

Під час виконання службових обов'язків працівник повинен мати з собою посвідчення про перевірку знань. За відсутності посвідчення, або за наявності посвідчення з простроченими термінами перевірки знань, працівник до роботи не допускається.

Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади або за відсутності місця для записів.

Посвідчення про перевірку знань вилучається у працівника комісією з перевірки знань в разі незадовільних знань, керівником структурного підрозділу - в разі закінчення терміну дії медичного огляду.

Посвідчення про перевірку знань складається з твердої обкладинки і блоку сторінок.

1.4. Забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок.

Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з перевірки знань з питань охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується керівництвом підприємства.

Результати перевірки знань фіксуються в журналі.

Під час перевірки знань групи працівників в один день і за незмінного складу комісії допускається підписувати протокол один раз після перевірки усієї групи екзаменованих у цей день, перевірку знань яких проведено.

В графі 4 зазначається: працівник допускається до роботи в електроустановках до 1000 В, або до і вище 1000 В.

Для інспектувальних працівників і фахівців з охорони праці зазначається: "допускається як інспектувальна особа".

Відповідальність за оформлення, стан і цілісність журналу перевірки знань покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство.

Термін зберігання журналу - 3 роки після останнього запису.

Перевірка знань з технології робіт (правила експлуатації, виробничі інструкції) може провадитися Держенергоспоживнаглядом окремо від перевірки знань з безпечної експлуатації електроустановок, в цьому разі робиться окремий запис в журналі.

1.5. Забороняється допускати до роботи працівників з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також з явними ознаками захворювання.

1.6. Забороняється виконання розпоряджень та завдань, що суперечать вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок.

1.7. Кожний працівник особисто відповідає за свої дії в частині дотримання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок.

У випадку, якщо працівник самостійно не спроможний вжити дійових заходів з усунення виявлених ним порушень Правил, він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника, а у випадку його відсутності - керівника вищого рівня.

1.8. В разі нещасних випадків з людьми зняття напруги для звільнення потерпілого від дії електричного струму має бути виконано негайно, без попереднього дозволу.

1.9. Працівники, що порушили вимоги Правил безпечної експлуатації електроустановок, усуваються від роботи і несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) згідно з чинним законодавством.

1.10. Працівники, що припустилися порушення вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, без позачергової перевірки знань до робіт в електроустановках не допускаються.

2. Оперативне обслуговування

2.1. Оперативне обслуговування електроустановок може здійснюватися як місцевими оперативними чи оперативно-ремонтними працівниками, за якими закріплена ця електроустановка, так і виїзними, за якими закріплена група електроустановок.

Вид оперативного обслуговування, кількість оперативних працівників в зміну чи на електроустановці визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, за узгодженням з керівництвом підприємства (організації) і зазначається в місцевих інструкціях.

2.2. До оперативного обслуговування електроустановок допускаються працівники, які знають оперативні схеми, посадові і експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли навчання, дублювання та перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок.

По-русски

1. Требования к работникам

1.1. Порядок учебы и проверки знаний работников должен соответствовать к отраслевому положению об учебе, инструктаже и проверке знаний по вопросам охраны труда, согласованного из Госнадзорохрантруд, а также к требованиям к электротехнической обслуге, которые содержатся в ПТЕ.

1.2. Первичный (во время принятия на работу) и периодический (в течение трудовой деятельности) медицинский обзор работников осуществляется согласно Предложению о медицинском обзоре работников определенных категорий утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины от 31.03.94 N 45, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 12.05.94 за N 136/345.

1.3. Работники, которые обслуживают электроустановки, обязанные знать эти Правила в соответствии с занимаемой должностью или работой, которую они выполняют, и иметь соответствующую группу из электробезопасности согласно таким требованиям:

1) для получения группы I, независимо от должности и профессии, необходимо пройти инструктаж из электробезопасности во время работы в данной электроустановке с оформлением в журнале регистрации инструктажей по вопросам охраны труда.

Инструктаж из электробезопасности на И группу должно осуществлять лицо ответственная за електрогосподарство, или, по ее письменному распоряжению, - лицо из состава электротехнических работников с группой III.

Минимальный стаж работы в электроустановках и издания удостоверений работникам с группой I не требуются;

2) лицам младшим 18 лет не позволяется присваивать группу выше II;

3) для присвоения дежурной группы из электробезопасности необходимо иметь минимальный стаж работы в электроустановках с предыдущей группой, отмеченной в дополнении 1 этих Правил;

4) для получения групп II - III работники имеют:

а) четко осознавать опасность, связанную с работой в электроустановках;

б) знать и уметь применить на практике Правила безопасной эксплуатации электроустановок и другие правила безопасности в объеме, нужном для работы, которая выполняется;

в) знать строение и устраивание электроустановок;

г) уметь практически оказывать первую помощь потерпевшим в случае несчастных случаев, в том числе применять способы искусственного дыхания и внешнего массажа сердца;

5) для получения групп IV - V дополнительно необходимо знать компоновку электроустановок и уметь организовать безопасное проведение работ, уметь научить работников других групп Правилам безопасности и предоставлению первой помощи потерпевшим от электрического тока;

6) для получения группы V необходимо также понимать, чем вызванные требования пунктов Правил безопасной эксплуатации электроустановок.

Работнику, который прошел проверку знаний Правил, выдается удостоверение, которое он обязан иметь при себе во время работы.

Удостоверение о проверке знаний работника является документом, который удостоверяет право на самостоятельную работу в электроустановках в отмеченной должности по специальности.

Удостоверение о проверке знаний кажется работнику комиссией по проверке знаний предприятия, организации после проверки знаний и является действительным только после внесения соответствующих записей.

Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь с собой удостоверение о проверке знаний. При отсутствии удостоверения, или при наличии удостоверения с просроченными сроками проверки знаний, работника к работе не допускается.

Удостоверение о проверке знаний подлежит замене в случае изменения должности или при отсутствии места для записей.

Удостоверение о проверке знаний изымается у работника комиссией по проверке знаний в случае неудовлетворительных знаний, руководителем структурного подразделения - в случае окончания срока действия медицинского обзора.

Удостоверение о проверке знаний состоит из твердой обложки и блока страниц.

1.4. Запрещается допускать к работе в электроустановках лиц, которые не прошли учебу и проверку знаний Правил безопасной эксплуатации электроустановок.

Те работники, занятые выполнением специальных видов работ, к которым выдвигаются дополнительные требования безопасности, должны быть научены безопасному выполнению таких работ и иметь соответствующую запись об этом в удостоверении из проверки знаний по вопросам охраны труда.

Перечень работ с повышенной опасностью утверждается руководством предприятия.

Результаты проверки знаний фиксируются в журнале.

Во время проверки знаний группы работников в один день и при неизменном составе комиссии допускается подписывать протокол один раз после проверки всей группы экзаменованных в этот день, проверка знаний которых проведена.

В графе 4 отмечается: работник допускается к работе в электроустановках до 1000 В, или к и выше 1000 В.

Для інспектувальних работников и специалистов по охране труда отмечается: "допускается как інспектувальна лицо".

Ответственность за оформление, состояние и целостность журнала проверки знаний полагается на лицо, ответственное за електрогосподарство.

Срок хранения журнала - 3 годы после последней записи.

Проверка знаний из технологии работ (правила эксплуатации, производственные инструкции) может осуществляться Держенергоспоживнаглядом отдельно от проверки знаний из безопасной эксплуатации электроустановок, в этом случае делается отдельная запись в журнале.

1.5. Запрещается допускать к работе работников с признаками алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными признаками заболевания.

1.6. Запрещается выполнения распоряжений и заданий, которые противоречат требованиям Правил безопасной эксплуатации электроустановок.

1.7. Каждый работник лично отвечает за свои действия в части соблюдения требований Правил безопасной эксплуатации электроустановок.

В случае, если работник самостоятельно не способен принять действенные меры из устранения выявленных им нарушений Правил, он обязан немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия - руководителя высшего уровня.

1.8. В случае несчастных случаев с людьми снятия напряжения для освобождения потерпевшего от действия электрического тока должно быть выполнено немедленно, без предыдущего разрешения.

1.9. Работники, которые нарушили требования Правил безопасной эксплуатации электроустановок, устраняются от работы и несут ответственность (дисциплинарную, административную, криминальную) согласно действующему законодательству.

1.10. Работники, которые допустили нарушения требований Правил безопасной эксплуатации электроустановок, без внеочередной проверки знаний к работам в электроустановках не допускаются.

2. Оперативное обслуживание

2.1. Оперативное обслуживание электроустановок может осуществляться как местными оперативными или оперативно-ремонтными работниками, за которыми закреплена эта электроустановка, так и выездными, за которыми закрепленная группа электроустановок.

Вид оперативного обслуживания, количество оперативных работников в изменение или на электроустановке определяется лицом, ответственным за електрогосподарство, по согласованию с руководством предприятия (организации) и отмечается в местных инструкциях.

2.2. До оперативного обслуживания электроустановок допускаются работники, которые знают оперативные схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, инструкции из охраны труда, особенности оборудования и прошли учебу, дублирование и проверку знаний Правил безопасной эксплуатации электроустановок.

2.3. Оперативные работники, которые обслуживают