Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ДОГОВІР

про надання рекламно-інформаційних послуг № РП01/2013

Місто укладання: м. Київ Дата укладання: 16 грудня 2013 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю „КОМПАНІЯ ВФ”, в особі Генерального директора Ва-силенко Федір Федорович., який діє на підставі Статуту, надалі пойменоване – Замовник, з одного бо-ку,

та ФОП «Вігура К. О»., в особі директора Вігури Катерини Олександрівни , що діє на підставі Свідо-цтва про Державну Реєстрацію фізичної особи підприємця серії В03 №638291 виданого Дніпровською районною Державною Адміністрацією в м. Києві 25.10.2010 р.,, надалі іменоване - Виконавець, з дру-гого боку, надалі разом іменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Предметом цього договору є замовлення надання наступного комплексу інформаційних послуг:

1.1. Комплексне просування в Інтернет-мережі веб-сайту http://vff.com.ua, зокрема:

1.1.1. SEO-оптимізація веб-сайту http://vff.com.ua:

1.1.1.1. Проведення тестування роботи програмної оболонки веб-сайту (перевірка структури сто-рінок, надійність роботи веб-сайту, можливість масштабування сайту (додавання нових сторінок, розділів), легкість редагування інформаційного наповнення веб-сайту, швидкість завантаження сторінок та окремих елементів, робота навігаційних елементів та зручність їх використання, легкість переходу між розділами тощо).

1.1.1.2. Перевірка програмного коду, з метою виявлення проблем, які перешкоджають індексації веб-сайта пошуковими системами;

1.1.1.3. Перевірка текстового наповнення веб-сайту на відсутність повторення;

1.1.1.4. Аналіз конкурентного середовища;

1.1.1.5. Підбір семантичного ядра, що включає в себе:

1.1.1.6. Аналіз тематичної області і текстів, вже присутніх на сайті, з метою створення первинного списку запитів;

1.1.1.7. Підбір ймовірних синонімів і однокореневих слів для кожного ключового слова або фрази;

1.1.1.8. Підбір схожих за змістом запитів;

1.1.1.9. Пошук супутніх термінів, які використовуються лише в контексті цільової тематики;

1.1.1.10. Визначення термінів, які можна використовувати як у російській, так і в англійській мові;

1.1.1.11. Обробка найбільш популярних запитів з метою виявлення варіантів написання, жаргон-них назв, орфографічних помилок;

1.1.1.12. Аналіз частот виявлених запитів, їх конкурентності, геозалежність;

1.1.1.13. Очищення списку від нецільових, рідких, а також багатозначних запитів.

1.1.1.14. Оптимізація та систематизація гіперпосилань на всіх сторінках веб-сайту.

1.1.2. SEO-просування веб-сайту http://vff.com.ua:

1.1.2.1. Період проведення SEO-просування веб-сайту — 4 місяці

1.1.2.2. Мета проведення SEO-просування веб-сайту — індексація сторінок веб-сайту За-мовника пошуковою системою Google.com.ua та вивід інформації про сайт в ТОП 10 два-дцять один запит (в першій в першій десятці) результатів пошукової видачі системи. Мі-німальний період індексації нових запитів пошуковою системою Google — 2 місяці, мак-симальний — 4 місяці. Пріоритетна пошукова система — Google.com.ua 1.1.2.3.

, фрезерные работы, шли-фовальные работы, изготовление валов, изготовление втулок, резьботокарные работы, токарно винторезные работы, торцеподрезные центровальные работы, вертикально фре-зерные работы, горизонтально фрезерные работы, продольно фрезерные работы, универ-сально фрезерные работы, внутришлифовальные работы, круглошлифовальные работы, плоскошлифовальные работы, изготовление оснастки для прессов, изготовление шесте-рен и зубчатых колес, токарно-фрезерные работы, токарно-фрезерные работы в Броварах, Киеве, Киевской области).

1.1.3. Написання та розміщення оголошень по провідним електроним дошкам оголошень по всій Україні (близько 100-ти дощок);

1.1.4. Розміщення прес-релізів Замовника в Інтернеті (PR-активність): розміщення прес-релізу на популярних інформаційних ресурсах (1 подія, 1 реліз, 1 розміщення на десятках порталів, по закінченню надається звіт);

1.1.5. Оптимізація сторінки про Замовника в Google Maps (карта Google): розміщення інформації про Замовника на картах Google

1.1.6. Реєстрація сайту http://vff.com.ua в електроних каталогах (кіл-сть електроних каталогів — не менш 1000 шт.). Підсумком реєстрації є практично повне охоплення ефективних каталогів UA-нету і RU-нету. Використовується скрипт зворотних посилань.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Обов’язки Виконавця

2.1.1. своєчасно виконувати зобов'язання згідно умов цього Договору.

2.2. Права Виконавця:

2.2.1 вимагати від Замовника виконання його обов’язків за цим Договором;

2.2.2 припинити надання послуг у випадку несвоєчасної сплати Замовником вартості послуг до моменту повної сплати Замовником заборгованості;

2.3. Обов’язки Замовника:

2.3.1 оплачувати послуги Виконавця за цим Договором, в строки, визначені у розділі 3 цього Договору.

2.3.2. не долучати до роботи над Сайтом інших осіб(компаній, людей) окрім Виконавця без згоди сторін.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Здійснювати загальний контроль за виконанням умов Договору

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна сума (вартість) наданих послуг за умовами цього договору становить 10000 грн без ПДВ (десять тисяч гривень)

3.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником поетапно на підставі рахунків-фактур від Виконавця в наступному порядку:

3.2.2. 2500 грн. 00 коп. без ПДВ – до 16.12.2013;

3.2.3. 2500 грн. 00 коп. без ПДВ – до 16.01.2014;

3.2.4. 2500 грн. 00 коп. без ПДВ – до 16.02.2014;

3.2.5. 2500 грн. 00 коп. без ПДВ – до 16.03.2014.

3.3. Замовник зобов’язується сплачувати послуги Виконавця на умовах попередньої оплати 100% (ста відсотків) від місячної вартості послуг на початку місяця.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

4.2. У випадку невиконання пункту 1.1 Договору, Виконавець зобов’язується просунути пошукові запити які не були виведенні в ТОП-10 до 16.03.2014 року, за власний рахунок.

4.3. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення своїх зобов’язань передбачених пп. 2.3.-2.4.

5. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1. У випадку виникнення суперечок у зв’язку з цим Договором, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

5.2. Якщо Сторони не досягнуть згоди відносно вирішення суперечки, то така суперечка вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє на протязі трьох місяців з моменту підписання, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

6.2. Цей Договір може бути достроково припинений за взаємною згодою обох Сторін.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх

По-русски

ДОГОВОР

о предоставлении рекламно-информационных услуг № РП01/2013

Город заключения : г. Киев Дата заключения : 16 декабря в 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ВФ", в лице Генерального директора Ва-силенко Федор Федорович., какой действует на основании Устава, в дальнейшем поименованное - Заказчик, из одного бо-ку

но ФЛП "Вігура К. О"., в лице директора Вігури Екатерины Александровны, что действует на основании Свідо-цтва о Государственной Регистрации физического лица предпринимателя серии В03 №638291 выданный Днепровской районной Государственной Администрацией в г. Киеве в 25.10.2010 г.,, в дальнейшем именуемое - Исполнитель, с дру-гого стороны, в дальнейшем вместе именуемые - Стороны, или каждая отдельно - Сторона, заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Предметом настоящего договора является заказ предоставления следующего комплекса информационных услуг :

1.1. Комплексное продвижение в Интернет-сети веб-сайта http://vff.com.ua, в частности:

1.1.1. SEO- оптимизация веб-сайта http://vff.com.ua:

1.1.1.1. Проведение тестирования работы программной оболочки веб-сайта (проверка структуры сто-рінок, надежность работы веб-сайта, возможность масштабирования сайта (добавление новых страниц, разделов), легкость редактирования информационного наполнения веб-сайта, скорость загрузки страниц и отдельных элементов, работа навигационных элементов и удобство их использования, легкость перехода между разделами и тому подобное).

1.1.1.2. Проверка программного кода, с целью выявления проблем, которые препятствуют индексации веб-сайта поисковыми системами;

1.1.1.3. Проверка текстового наполнения веб-сайта на отсутствие повторения;

1.1.1.4. Анализ конкурентной среды;

1.1.1.5. Подбор семантического ядра, которое включает у себя, :

1.1.1.6. Анализ тематической области и текстов, уже присутствующих на сайте, с целью создания первичного списка запросов;

1.1.1.7. Подбор вероятных синонимов и однокоренных слов для каждого ключевого слова или фразы;

1.1.1.8. Подбор похожих по содержанию запросов;

1.1.1.9. Поиск сопутствующих сроков, которые используются лишь в контексте целевой тематики;

1.1.1.10. Определения терминов, которые можно использовать как в русской, так и в английском языке;

1.1.1.11. Обработка наиболее популярных запросов с целью выявления вариантов написания, жаргон-них названий, орфографических ошибок;

1.1.1.12. Анализ частот выявленных запросов, их конкурентности, геозалежність;

1.1.1.13. Очистка списка от нецелевых, жидких, а также многозначных запросов.

1.1.1.14. Оптимизация и систематизация гиперссылок на всех страницах веб-сайта.

1.1.2. SEO- продвижения веб-сайта http://vff.com.ua:

1.1.2.1. Период проведения SEO- продвижения веб-сайта - 4 месяцы

1.1.2.2. Цель проведения SEO- продвижения веб-сайта - индексация страниц веб-сайта За-мовника поисковой системой Google.com.ua и вывод информации о сайте в ООП 10 два-дцять один запрос (в первой в первой десятке) результатов поисковой выдачи системы. Мі-німальний период индексации новых запросов поисковой системой Google - 2 месяцы, мак-симальний - 4 месяцы. Приоритетная поисковая система - Google.com.ua

1.1.2.3.

фрезерные работы, шли- фовальные работы, изготовление валов, изготовление втулок, резьботокарные работы, токарный винторезные работы, торцеподрезные центровальные работы, вертикально фре- зерные работы, горизонтально фрезерные работы, продольно фрезерные работы, универ-сально фрезерные работы, внутришлифовальные работы, круглошлифовальные работы, плоскошлифовальные работы, изготовление оснастки для прессов, изготовление шесте-рен и зубчатых колес, токарно- фрезерные работы, токарно- фрезерные работы в Броварах, Киеве, Киевской области).

1.1.3. Написание и размещение объявлений по ведущим електроним доскам объявлений по всей Украине (около 100-ть досок);

1.1.4. Размещение пресс-релизов Заказчика в Интернете (PR- активность) : размещение пресс-релиза на популярных информационных ресурсах (1 событие, 1 реліз, 1 размещение на десятках порталов, по окончанию предоставляется отчет);

1.1.5. Оптимизация страницы о Заказчике в Google Maps (карта Google) : размещение информации о Заказчике на картах Google

1.1.6. Регистрация сайта http://vff.com.ua в електроних каталогах (кіл-сть електроних каталогов - не менее 1000 шт.). Итогом регистрации является практически полное охватывание эффективных каталогов UA- нету и RU- нету. Используется скрипт обратных ссылок.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Обов'язки Исполнителя

2.1.1. своевременно выполнять обязательство согласно условий настоящего Договора.

2.2. Права Исполнителя :

2.2.1 требовать от Заказчика выполнения его обязанностей по настоящему Договору;

2.2.2 прекратить предоставление услуг в случае несвоевременной уплаты Заказчиком стоимости услуг к моменту полной уплаты Заказчиком задолженности;

2.3. Обязанности Заказчика :

2.3.1 оплачивать услуги Исполнителя по настоящему Договору, в сроки, определенные в разделе 3 настоящего Договора.

2.3.2. не приобщать к работе над Сайтом других лиц (компаний, людей) кроме Исполнителя без согласия сторон.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Осуществлять общий контроль за выполнением условий Договора

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма (стоимость) оказанных услуг по условиям настоящего договора представляет 10000 грн без НДС (десять тысяч гривен)

3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком поэтапно на основании счетов-фактур от Исполнителя в следующем порядке:

3.2.2. 2500 грн. 00 коп. без НДС - до 16.12.2013;

3.2.3. 2500 грн. 00 коп. без НДС - до 16.01.2014;

3.2.4. 2500 грн. 00 коп. без НДС - до 16.02.2014;

3.2.5. 2500 грн. 00 коп. без НДС - до 16.03.2014.

3.3. Заказчик обязывается платить услуги Исполнителя на условиях предыдущей оплаты 100ста процентов) от месячной стоимости услуг в начале месяца.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или неподобающее выполнение своих обязанностей, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Украины и настоящему Договору.

4.2. В случае невыполнения пункта 1.1 Договора, Исполнитель обязывается продвинуть поисковые запросы которые не были выведении в ТОП-10 до 16.03.2014 года, за собственный счет.

4.3. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение своих обязательств предусмотренных пп. 2.3.-2.4.

5. РЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. В случае возникновения споров в связи с этим Договором, Стороны решают их путем переговоров.

5.2. Если Стороны не достигнут согласия относительно решения спора, то такой спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Украины.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует на сквозняке трех месяцев с момента подписания, но в любом случае к полному выполнению Сторонами своих обязательств по Договору.

6.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен за взаимным согласием обеих Сторон.

7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение (неподобающее выполнение) своих