Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З № 1322 від 21.12.2009

« Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті »

Цей наказ набирає чинності з 01.08.2010.

I. Загальні положення

1.1. Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті

розроблено відповідно до вимог Законів України "Про пожежну безпеку", "Про транспорт" та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004

N 126 . Ці Правила визначають основні вимоги пожежної безпеки на

об'єктах (в будинках, спорудах, на технологічних лініях тощо) і в рухомому

складі залізничного транспорту та є обов'язковими для виконання

підприємствами, установами, організаціями й об'єднаннями

Укрзалізниці, а також іншими підприємствами, установами,

організаціями та громадянами, які користуються послугами

залізничного транспорту.

Вимоги пожежної безпеки для відомчих житлових будинків,

адміністративних і громадських будинків та інших об'єктів, які

належать Укрзалізниці, що не увійшли до цих Правил, визначаються

НАПБ А.01.001-2004.

1.2. Для забезпечення пожежної безпеки на об'єктах

Укрзалізниці слід керуватися стандартами, будівельними нормами,

правилами улаштування електроустановок (далі - ПУЕ), нормами

технологічного проектування та іншими нормативними актами з цього

питання.

1.2. Для забезпечення пожежної безпеки на об'єктах

Укрзалізниці слід керуватися стандартами, будівельними нормами,

правилами улаштування електроустановок (далі - ПУЕ), нормами

технологічного проектування та іншими нормативними актами з цього

питання.

ерівник підприємства повинен визначити обов'язки

посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити

відповідальних за пожежну безпеку окремих будинків, споруд,

приміщень, дільниць, рухомого складу, технологічного та

інженерного устаткування, а також за стан і експлуатацію систем

протипожежного захисту та пожежної техніки.

Обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки,

утримання і експлуатації систем протипожежного захисту та пожежної

техніки повинні бути відображені у відповідних документах

(посадових інструкціях, положеннях тощо), які обов'язково

надаються для ознайомлення під підпис.

2.9. На кожному підприємстві з урахуванням його пожежної

небезпеки наказом (інструкцією) має бути встановлено відповідний

протипожежний режим, а саме мають бути визначені:

місця для куріння, застосування відкритого вогню,

використання побутових нагрівальних приладів;

місце зберігання запасних ключів від адміністративних,

складських, допоміжних приміщень та горищ;

порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому

числі зварювальних);

правила проїзду і стоянки транспортних засобів;

місце зберігання та кількість сировини, напівфабрикатів і

готової продукції, що можуть одночасно перебувати у приміщеннях та

на території;

порядок прибирання пилу та горючих відходів виробництва,

зберігання промасленого спецодягу і ганчір'я, очищення

повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладень;

порядок вимикання електрообладнання;

порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи

із зазначенням у журналі огляду приміщень перед їх закриттям

найменування приміщення, дати, часу і результатів огляду, прізвищ

осіб, які проводили огляд, та засвідченням їх підписами;

порядок організації експлуатації та обслуговування наявних

засобів протипожежного захисту (протипожежного водопостачання,

насосних станцій, систем пожежогасіння та сигналізації,

димовидалення, вогнегасників тощо);

порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів, оглядів

електроустановок, вентиляційного, технологічного та іншого

інженерного обладнання;

дії працівників у разі виникнення пожежі;

порядок оповіщення членів ДПД і відповідальних посадових осіб

у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у святкові та вихідні

дні;

порядок проходження посадовими особами навчання і перевірки

знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками

протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму

з призначенням осіб, відповідальних за їх проведення.

Працівники підприємства повинні бути ознайомлені з вимогами

пожежної безпеки на інструктажах, під час проходження

пожежно-технічного мінімуму. Витяги з правил (наказів, інструкцій)

з основними вимогами і положеннями необхідно вивішувати на видних

місцях.

По-русски

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ № 1322 от 21.12.2009

" Об утверждении Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте "

Этот приказ вступает в силу с 01.08.2010.

I. Общие положения

1.1. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте

разработано в соответствии с требованиями Законов Украины "О пожарной безопасности", "О транспорте" и Правил пожарной безопасности в Украине, утвержденных приказом

Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций от 19.10.2004

N 126 . Эти Правила определяют основные требования пожарной безопасности на

объектах (в домах, сооружениях, на технологических линиях и тому подобное) и в подвижном

составе железнодорожного транспорта и является обязательными для выполнения

предприятиями, учреждениями, организациями и объединениями

Укрзалізниці, а также другими предприятиями, учреждениями,

организациями и гражданами, которые пользуются услугами

железнодорожного транспорта.

Требования пожарной безопасности для ведомственных жилых домов,

административных и общественных домов и других объектов, которые

принадлежат Укрзалізниці, что не вошли в эти Правила, определяются

НАПБ А.01.001-2004.

1.2. Для обеспечения пожарной безопасности на объектах

Укрзалізниці следует руководствоваться стандартами, строительными нормами,

правилами устраивания электроустановок (дальше - ПУЕ), нормами

технологического проектирования и другими нормативными актами из этого

вопрос.

1.2. Для обеспечения пожарной безопасности на объектах

Укрзалізниці следует руководствоваться стандартами, строительными нормами,

правилами устраивания электроустановок (дальше - ПУЕ), нормами

технологического проектирования и другими нормативными актами из этого

вопрос.

ерівник предприятия должен определить обязанности

должностных лиц относительно обеспечения пожарной безопасности, назначить

ответственных за пожарную безопасность отдельных домов, сооружений,

помещений, участков, подвижного состава, технологического и

инженерного оборудования, а также за состояние и эксплуатацию систем

противопожарной защиты и пожарной техники.

Обязанности должностных лиц относительно обеспечения пожарной безопасности,

содержание и эксплуатации систем противопожарной защиты и пожарной

техники должны быть отображены в соответствующих документах

(должностных инструкциях, положениях и тому подобное), которые обязательно

предоставляются для ознакомления под подпись.

2.9. На каждом предприятии с учетом его пожарной

опасности приказом (инструкцией) должно быть установлено соответствующий

противопожарный режим, а именно должны быть определены:

места для курения, применения открытого огня,

использование бытовых нагревательных приборов;

место хранения запасных ключей от административных,

складских, вспомогательных помещений и чердаков;

порядок проведения временных пожарноопасных работ (в том

числе сварочных);

правила проезда и стоянки транспортных средств;

место хранения и количество сырья, полуфабрикатов и

готовой продукции, что могут одновременно находиться в помещениях и

на территории;

порядок уборки пыли и горючих отходов производства,

хранение промасленной спецодежды и тряпья, очистки

повітроводів вентиляционных систем от горючих отложений;

порядок выключения электрооборудования;

порядок обзора и зачинення помещений после окончания работы

с указанием в журнале обзора помещений перед их закрытием

наименование помещения, дать, времени и результатов обзора, фамилий

лиц, которые проводили обзор, и засвидетельствованием их подписями;

порядок организации эксплуатации и обслуживания имеющихся

средств противопожарной защиты (противопожарного водоснабжения,

насосных станций, систем пожаротушение и сигнализации,

димовидалення, огнетушителей и тому подобное);

порядок проведения планово-предупредительных ремонтов, оглядел

электроустановок, вентиляционного, технологического и другого

инженерного оборудования;

действия работников в случае возникновения пожара;

порядок оповещения членов ДПД и ответственных должностных лиц

в случае возникновения пожара, вызова ночью, в праздничные и исходные

порядок прохождения должностными лицами учебы и проверки

знаний по вопросам пожарной безопасности, а также проведения с работниками

противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническом минимуме

с назначением лиц, ответственных за их проведение.

Работники предприятия должны быть ознакомлены с требованиями

пожарной безопасности на инструктажах, во время прохождения

пожарно-технического минимума. Выдержки из правил (приказов, инструкций)

с основными требованиями и положениями необходимо вывешивать на видных

местах.