Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 червня 1999 р. N 974

Київ

Про внесення змін до Правил побутового обслуговування населення

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни до Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. N 313, виклавши їх у редакції, що додається, та ввести в дію з 1 липня 1999 року.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити доведення цих Правил до суб'єктів підприємницької діяльності, що надають побутові послуги.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 43

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 травня 1994 р. N 313

(в редакції постанови

Кабінету Міністрів України

від 4 червня 1999 р. N 974)

ПРАВИЛА

побутового обслуговування населення

Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні вимоги до побутового обслуговування населення і регулюють відносини між замовниками та виконавцями у наданні побутових послуг на території України.

2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

замовники - особи, яким надаються побутові послуги;

виконавці - суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи незалежно від форми власності та фізичні особи), які надають побутові послуги;

побутове обслуговування населення - організована діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з наданням побутових послуг;

побутова послуга - вид діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної із задоволенням конкретної побутової потреби індивідуального замовника.

3. Діяльність з надання побутових послуг регулюється Законами України "Про підприємництво", "Про захист прав споживачів", "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", іншими нормативно-правовими актами, а також цими Правилами.

Організаційні засади провадження діяльності з надання побутових послуг

4. Виконавці здійснюють побутове обслуговування населення після їх державної реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, - за наявності торгового (спеціального торгового) патенту та спеціального дозволу (ліцензії).

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться відповідно до Закону України "Про підприємництво".

Перелік окремих видів послуг, надання яких вимагає наявності торгових (спеціальних торгових) патентів та спеціальних дозволів (ліцензій), а також порядок їх видачі виконавцям визначаються відповідними нормативно-правовими актами.

5. Виконавці для провадження діяльності з надання побутових послуг залежно від специфіки побутових послуг, що надаються, можуть мати окремі приміщення або будівлі, павільйони, кіоски, пересувні майстерні та приймальні пункти, спеціально обладнані відповідним устаткуванням.

6. Виконавці повинні:

забезпечити знання і виконання своїми працівниками, які здійснюють побутове обслуговування замовників, цих Правил та дотримання інших нормативно-правових актів, що регулюють надання побутових послуг;

створити матеріально-технічну базу, забезпечити наявність обладнання та устаткування для надання побутових послуг згідно з установленими нормативами;

формувати ціни на послуги відповідно до законодавства залежно від їх складності та якості;

забезпечити необхідний рівень кваліфікації працівників, зайнятих обслуговуванням замовників;

забезпечити відповідність виробничих приміщень, будівель, робочих місць, де провадиться діяльність з надання побутових послуг, необхідним екологічним і санітарно-гігієнічним умовам та вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці.

7. У приміщенні, де проводиться приймання та видача замовлень, на видному і доступному для замовників місці повинні розміщуватися:

ці Правила;

витяг із Закону України "Про захист прав споживачів" в частині надання послуг;

перелік побутових послуг, що надаються;

інформація про повне найменування виконавця, його адреса, номери телефонів, прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника);

копії свідоцтв про державну реєстрацію, сертифікатів відповідності на послуги, які підлягають обов'язковій сертифікації, а також копії торгових (спеціальних торгових) патентів, спеціальних дозволів (ліцензій) за видами послуг, які підлягають патентуванню, ліцензуванню;

зразки матеріалів та затверджених в установленому порядку виробів;

ціни і тарифи на послуги, матеріали та вироби;

перелік нормативно-технічних документів, вимогам яких повинні відповідати послуги;

гарантійні зобов'язання виконавця послуг;

інформація про працівників, які обслуговують замовників, номери телефонів місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів Держспоживзахисту, перелік категорій громадян, які користуються пільгами в отриманні побутових послуг;

книга заяв і пропозицій.

У разі надання послуг поза межами приміщення виконавець повинен забезпечити умови для ознайомлення замовника з цими Правилами, надання замовнику на робочому місці виконавця інформації про найменування, розташування, номер телефону виконавця, що організував надання послуг, номер свідоцтва про державну реєстрацію та назву органу, що провів державну реєстрацію.

8. На фасаді приміщення виконавця повинно бути зазначено державною мовою його назву, найменування власника або уповноваженого ним органу, режим роботи.

У разі закриття приміщення для проведення ремонту, переобладнання тощо виконавець повинен попередити про це громадян, розмістивши поряд з табличкою про режим роботи інформацію про дату і термін закриття.

Порядок надання побутових послуг населенню

9. Побутові послуги надаються замовникам згідно з угодами, документальним підтвердженням укладення яких є такі документи: договір за типовою формою, затвердженою Укрсоюзсервісом, квитанція, касовий чек, товарний чек, квиток встановленої форми.

Права, обов'язки, відповідальність виконавця і замовника, передбачені цими Правилами, діють з моменту укладення угоди про надання побутової послуги.

10. Виконавець має право на відмову у прийманні замовлень на побутові послуги, якщо він не може забезпечити належне їх виконання.

11. Замовлення на послуги приймаються як у приміщенні виконавця, так і поза його межами з обов'язковим оформленням угоди, як це передбачено пунктом 9 цих Правил.

12. Термін виконання замовлення встановлюється за погодженням сторін.

13. Розрахунковими документами, що засвідчують факт надання послуги, можуть бути: касовий чек для виконавців, які у розрахунках із замовниками використовують електронні контрольно-касові апарати (товарний чек у разі виходу такого апарату з ладу або тимчасового відключення електроенергії), квитанція або квиток - для виконавців, які

По-русски

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня в 1999 г. N 974

Киев

О внесении изменений к Правилам бытового обслуживания населения

Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения к Правилам бытового обслуживания населения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая в 1994 г. N 313, изложив их в редакции, которая добавляется, и ввести в действие с 1 июля 1999 года.

2. Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям обеспечить доведение этих Правил до субъектов предпринимательской деятельности, которые оказывают бытовые услуги.

3. Это постановление вступает в силу со дня ее опубликования.

Премьер-министр Украины

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Инд. 43

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Кабинета Министров Украины

от 16 мая в 1994 г. N 313

(в редакции постановления

Кабинету Министров Украины

от 4 июня в 1999 г. N 974)

ПРАВИЛА

бытового обслуживания населения

Общие положения

1. Эти Правила определяют основные требования к бытовому обслуживанию населения и регулируют отношения между заказчиками и исполнителями в предоставлении бытовых услуг на территории Украины.

2. В этих Правилах нижеприведены сроки употребляются в таком значении:

заказчики - лица, которым оказываются бытовые услуги;

исполнители - субъекты предпринимательской деятельности(юридические лица независимо от формы собственности и физические лица), которые оказывают бытовые услуги;

бытовое обслуживание населения - организованная деятельность субъектов предпринимательской деятельности, связанная с предоставлением бытовых услуг;

бытовая услуга - вид деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с удовлетворением конкретной бытовой потребности индивидуального заказчика.

3. Деятельность из предоставления бытовых услуг регулируется Законами Украины "О предпринимательстве", "О защите прав потребителей", "О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности", "О применении электронных контрольно-кассовых аппаратов и товарно-кассовых книг при расчетах с потребителями в сфере торговли, общественного питания и услуг", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", другими нормативно-правовыми актами, а также этими Правилами.

Организационные принципы осуществления деятельности из предоставления бытовых услуг

4. Исполнители осуществляют бытовое обслуживание населения после них государственной регистрации как субъектов предпринимательской деятельности, а в случаях, предусмотренных законодательством, - при наличии торгового(специального торгового) патента и специального разрешения(лицензии).

Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности проводится в соответствии с Законом Украины "О предпринимательстве".

Перечень отдельных видов услуг, предоставление которых требует наличия торговых(специальных торговых) патентов и специальных разрешений(лицензий), а также порядок их выдачи исполнителям определяются соответствующими нормативно-правовыми актами.

5. Исполнители для осуществления деятельности из предоставления бытовых услуг в зависимости от специфики бытовых услуг, которые предоставляются, могут иметь отдельные помещения или здания, павильоны, киоски, передвижные мастерские и приемные пункты, специально оборудованные соответствующим оборудованием.

6. Исполнители должны:

обеспечить знание и выполнение своими работниками, которые осуществляют бытовое обслуживание заказчиков, этих Правил и соблюдения других нормативно-правовых актов, которые регулируют предоставление бытовых услуг;

создать материально-техническую базу, обеспечить наличие оборудования и оборудования для предоставления бытовых услуг согласно установленным нормативам;

формировать цены на услуги в соответствии с законодательством в зависимости от их сложности и качества;

обеспечить необходимый уровень квалификации работников, занятых обслуживанием заказчиков;

обеспечить соответствие производственных помещений, зданий, рабочих мест, где осуществляется деятельность из предоставления бытовых услуг, необходимым экологическим и санитарно-гигиеническим условиям и требованиям нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда.

7. В помещении, где проводится принятие и выдача заказов, на видном и доступном для заказчиков месте должны размещаться:

эти Правила;

вытянул из Закона Украины "О защите прав потребителей" в части предоставления услуг;

перечень бытовых услуг, которые предоставляются;

информация о полном наименовании исполнителя, его адрес, номера телефонов, фамилию, имя и отчество руководителя(владельца);

копии свидетельств о государственной регистрации, сертификатов соответствия на услуги, которые подлежат обязательной сертификации, а также копии торговых(специальных торговых) патентов, специальных разрешений(лицензий) за видами услуг, которые подлежат патентованию, лицензированию;

образцы материалов и утвержденных в установленном порядке изделий;

цены и тарифы на услуги, материалы и изделия;

перечень нормативно-технических документов, требованиям которых должны отвечать услуги;

гарантийные обязательства исполнителя услуг;

информация о работниках, которые обслуживают заказчиков, номера телефонов местных органов исполнительной власти, территориальных органов Держспоживзахисту, перечень категорий граждан, которые пользуются льготами в получении бытовых услуг;

книга заявлений и предложений.

В случае предоставления услуг вне пределов помещения исполнитель должен обеспечить условия для ознакомления заказчика с этими Правилами, предоставление заказчику на рабочем месте исполнителя информации о наименовании, расположение, номер телефона исполнителя, который организовал предоставление услуг, номер свидетельства о государственной регистрации и названии органа, который провел государственную регистрацию.

8. На фасаде помещение исполнителя должно быть отмечено государственным языком его название, наименование владельца или уполномоченного им органу, режим работы.

В случае закрытия помещения для проведения ремонта, переоборудования и тому подобное исполнитель должен предупредить об этом граждан, разместив рядом с табличкой о режиме работы информацию о дате и сроке закрытия.

Порядок предоставления бытовых услуг населению

9. Бытовые услуги оказываются заказчикам согласно соглашениям, документальным подтверждением заключения которых являются такие документы: договор за типичной формой, утвержденной Укрсоюзсервісом, квитанция, кассовый чек, товарный чек, билет установленной формы.

Права, обязанности, ответственность исполнителя и заказчика, предусмотренных этими Правилами, действуют с момента заключения соглашения о предоставлении бытовой услуги.

10. Исполнитель имеет право на отказ в принятии заказов на бытовые услуги, если он не может обеспечить должное их выполнения.

11. Заказы на услуги принимаются как в помещении исполнителя, так и вне его пределов с обязательным оформлением соглашения, как это предусмотрено пунктом 9 этих Правил.

12. Срок выполнения заказа устанавливается по согласованию сторон.

13. Расчетными документами, которые удостоверяют факт предоставления услуги, могут быть, : кассовый чек для исполнителей, которые в расчетах с заказчиками используют электронные контрольно-кассовые аппараты(товарный чек в случае выхода такого аппарата из строя или временного отключения электроэнергии), квитанция или билет - для исполнителей, которые согласно

undefined